Usnesení k jednotlivým bodům programu 352. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 13. prosince 2019

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 352. zasedání.

2. Zápis z 351. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 351. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Inovační strategie České republiky 2019-2030

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Systém řízení a koordinace Inovační strategie České republiky 2019-2030“,

2. žádá garanty pilířů Inovační strategie České republiky 2019-2030, aby všechny navrhované nástroje obsažené v jednotlivých pilířích (projektových kartách), které koncepčně nebo finančně zasahují do oblasti působení Rady, byly řádně a s dostatečným předstihem s Radou projednány,

3. doporučuje místopředsedovi Rady, ministrovi průmyslu a obchodu doc. Havlíčkovi předložení materiálu vládě.

A2) Implementace Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada bere na vědomí ústní informaci o průběhu tripartitních jednání po dvou letech implementace Metodiky 2017+.

A3) Návrhy opatření k omezení administrativní zátěže v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí návrhy opatření k omezení administrativní zátěže v oblasti podpory pro výzkum, vývoj a inovace,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zapracovat do předloženého materiálu připomínky členů Rady vzešlé z diskuse na zasedání Rady,

3. ukládá zpravodaji Rady dr. Baranovi, aby ve spolupráci se členem Rady doc. Kouřilem a s Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace inicioval setkání s relevantními aktéry systému VaVaI za účelem diskuse o minimálním standardu pravidel po poskytování účelové podpory (sjednocení metodického prostředí),

4. ukládá zpravodaji Rady dr. Baranovi, aby ve spolupráci s Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložil výsledek diskuse podle bodu 3. usnesení Radě s cílem navrhnout materiál pro jednání vlády k omezení administrativní zátěže v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací s cílem promítnout opatření do návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb.

A4) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2021-2023 s výhledem do roku 2027

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Harmonogram jednání zástupců Rady a Úřadu vlády ČR se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na období 2021+,

2. ukládá zpravodajům Rady projednat s relevantními poskytovateli jejich návrhy výdajů na VaVaI na období 2021+ dle přiloženého harmonogramu.

A5) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2018

Usnesení:

Rada

1. schvaluje a oceňuje materiál „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2018“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistit po zapracování připomínek členů Rady předložení materiálu na jednání vlády do konce roku 2019.

A6) Problematika financování VaV na Ministerstvu zdravotnictví

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci z jednání předsednictva Rady se zástupci Ministerstva zdravotnictví a Agentury pro zdravotnický výzkum ze dne 15. listopadu 2019,

2. žádá předsedu Agentury pro zdravotnický výzkum prof. Rysku, aby do 10. února 2020 zaslal Radě písemné vyjádření k projednávaným otázkám,

3. ukládá zpravodaji Rady prof. Špičákovi, aby ve spolupráci s předsednictvem Rady předložil vyjádření předsedy Agentury pro zdravotnický výzkum prof. Rysky na 354. zasedání Rady,

4. doporučuje Agentuře pro zdravotnický výzkum řešit otázku mezinárodní spolupráce ve zdravotnickém výzkumu v působnosti Agentury pro zdravotnický výzkum s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které je gestorem mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji,

5. přerušuje jednání k tomuto bodu na 354. jednání Rady dne 28. února 2020.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh stanoviska Rady k žádosti o dovoz lidských kmenových embryonálních buněk – Masarykova univerzita

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k žádosti Masarykovy univerzity o povolení dovozu lidských kmenových embryonálních buněk,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B2) Návrh činnosti Bioetické komise Rady na rok 2020

Usnesení:

Rada schvaluje návrh činnosti Bioetické komise Rady na rok 2020.

B3) Návrh činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů na rok 2020

Usnesení:

Rada schvaluje návrh činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů na rok 2020.

B4) Návrh činnosti Komise pro problematiku klimatu na rok 2020

Usnesení:

Rada schvaluje návrh činnosti Komise pro problematiku klimatu na rok 2020.

B5) Plán činnosti vědecké rady GA ČR na rok 2020

Usnesení:

Rada schvaluje plán činnosti vědecké rady GA ČR na rok 2020.

B6) Informace o činnosti pracovní skupiny pro velké výzkumné infrastruktury ve 2. polovině roku 2019

Usnesení:

Rada bere na vědomí Informace o činnosti pracovní skupiny pro velké výzkumné infrastruktury ve 2. polovině roku 2019.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI (listopad, prosinec)

C2) Informace o Národní politice VaVaI 2021+

C3) Informace k Hodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2018

C4) Informace k Průběžnému hodnocení Koncepce obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 352. zasedání RVVI
 • Zápis z 351. zasedání RVVI
 • 352/A1
 • 352/A2
 • 352/A3
 • 352/A4
 • 352/A5
 • 352/B1
 • 352/B2
 • 352/B3
 • 352/B4
 • 352/B5
 • 352/B6
 • 352/C1
 • 352/C2
 • 352/C3
 • 352/C4