Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky za podnikatelský sektor

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 1 člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky (dále jen „VR TA ČR“), prof. RNDr. Jana Hajiče, Dr., ke dni 13. dubna 2019, vyhlašuje předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Andrej Babiš, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 1 členku / člena VR TA ČR za podnikatelský sektor.

Podle § 36a odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je VR TA ČR koncepčním orgánem TA ČR, který zejména navrhuje předsednictvu TA ČR ustavení a zaměření odborných poradních orgánů, vyjadřuje se k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou úroveň TA ČR a navrhuje potřebná opatření. VR TA ČR má 12 členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Funkční období členů VR TA ČR je čtyřleté.

Funkce člena VR TA ČR je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Výkon funkce člena VR TA ČR je podle Statutu TA ČR neslučitelný s činností v oborových komisích a panelech.

Členům VR TA ČR za výkon funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.

1. Předpisy upravující výběr kandidátů na členství ve výzkumné radě TA ČR

zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;
statut TA ČR.

2. Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát:

vyslovit souhlas pouze s jednou nominací;
vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím ve výzkumné radě TA ČR s vědomím, že TA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími právními předpisy;
splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě;
návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady.

3. Návrhy kandidátů na členství ve výzkumné radě TA ČR musí obsahovat následující podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy):

Obecné podklady:

jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
adresu navrhovatele s uvedením kontaktu, název navrhovatele; navrhovatelem může být fyzická nebo právnická osoba1 zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi;
životopis kandidáta se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4); 
souhlas kandidáta s jeho členstvím ve výzkumné radě TA ČR za podnikatelský sektor;
doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství ve výzkumné radě TA ČR za podnikatelský sektor navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, zkušenosti, schopnosti apod.);
kandidátem vypracovanou koncepci (v rozsahu do 5 stran formátu A4) o jeho budoucím působení ve výzkumné radě TA ČR, vypracovaná koncepce by měla zohledňovat aktuální situaci v TA ČR.
přehled nejvýznamnější odborné činnosti v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (cca na 1 stránku formátu A4), přehled dalších aktivit jako jsou např.: spolupráce s firmami a/nebo veřejnou správou, studijní pobyty, členství ve vědeckých společnostech, redakčních radách, poradních orgánech firem nebo veřejné správy, technologických nebo inovačních platformách atd. (cca na 1 stránku formátu A4);
přehled zkušeností kandidáta v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (maximálně 1 stránka formátu A4);  
zkušenosti s řízením výzkumných projektů z oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

4. Kritéria k posuzování zaslaných návrhů:

všeobecně uznávaná osobnost působící v podnikovém sektoru a s praktickou zkušeností ve firemním výzkumu;
praxe v oboru;
morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude ve výzkumné radě TA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a nebude při práci ve výzkumné radě TA ČR zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého pracoviště, oboru a sektoru);
relevantní manažerské zkušenosti, komunikační schopnosti.

Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.

Počet zaslaných nominací na jednoho kandidáta nebude mít vliv na konečný výběr.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě.

 

Návrhy označené na obálce čj. 2325/2019-UVCR musí být doručeny nejpozději do 28. února 2019 v listinné podobě a současně elektronicky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
e-mail: rvv@vlada.cz

 

_________________________________________________________________

§ 18 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Právnickou osobou se rozumí i Česká republika, zastoupená jednotlivými organizačními složkami státu (např. ministerstva a jiné státní správní úřady) ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

 

Sdílejte na:

Přílohy