Dokumenty

Vyhodnocení plnění Akčního plánu 

Materiál s názvem Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro implementaci Národnístrategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta2017–2020 za celé období jeho platnosti byl projednán vládou dne 11. ledna 2021. Předmětný materiál byl vládě předložen pro informaci a neobsahuje usnesení.

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů zajišťuje šíření a výměnu poznatků, podporuje inovace, konkurenceschopnost, internacionalizaci i kvalitu výzkumu, a tím přináší hospodářský, sociální a kulturní prospěch podnikové sféře, veřejnému sektoru a obecně celé společnosti. Účelem Akčního plánu bylo stanovení klíčových kroků pro implementaci vybraných priorit Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020. Akční plán byl navržen pro období od schválení (29. 4. 2019) do konce roku 2020, tedy po dobu platnosti strategie. Vyhodnocení plnění Akčního plánu obsahuje popis stavu plnění celkem 11 opatření. Další kroky v této oblasti od roku 2021 jsou součástí Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+.

Z 11 opatření byla splněna opatření č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 a 11, přičemž plnění opatření č. 10 a 11 vyžaduje kontinuální plnění. Opatření č. 5, 7, 9 byla splněna částečně, avšak kontinuita jejich plnění, stejně jako další implementace všech opatření je v současné době již zajištěna především Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ schválenou usnesením vlády č. 759 ze dne 20. července 2020 a projektem sdílených činností Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací schváleným usnesením vlády č. 1092 ze dne 26. října 2020.

Sdílejte na:

Přílohy