Průzkum vědeckých repozitářů v ČR

Zpráva a vyhodnocení

Tato zpráva přináší vyhodnocení „Průzkumu vědeckých repozitářů v ČR“, který probíhal v období květen až červen 2020 a jehož cílem bylo naplnit Opatření 6 Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017-2020. Akční plán ukládá Radě pro výzkum, vývoj a inovace zajistit průzkum institucionálních repozitářů existujících v České republice, jež mají být použity pro zajištění zelené cesty otevřeného přístupu.

Při dotazníkovém šetření bylo získáno celkem 93 relevantních odpovědí od 42 výzkumných organizací v ČR (57 odpovědí k repozitářům a 36 odpovědí k výzkumným datovým sadám mimo repozitář). Informace o průzkumu, způsobu konstrukce dotazníku a sběru odpovědí jsou shrnuty v Kapitole 1.

Do vyhodnocení repozitářů bylo zařazeno 41 repozitářů, které spadaly do kategorií repozitář vědeckých informací, repozitář vysokoškolských kvalifikačních prací a vědecká digitální knihovna. Z vyhodnocení bylo naopak vyňato 16 odpovědí v kategoriích obecná digitální knihovna a repozitář v přípravě. V Kapitole 2 je uvedeno detailní vyhodnocení vědeckých repozitářů v ČR z pohledu jejich obecných charakteristik, funkcionality, viditelnosti a přístupnosti, uplatňování mezinárodních standardů a také jejich udržitelnosti a dalšího rozvoje. V samostatné příloze jsou shrnuty kompletní odpovědi ke všem 57 reportovaným repozitářům.

Vedle informací o vědeckých repozitářích byly v průzkumu sbírány také údaje o datových sadách mimo repozitáře. Jejich vyhodnocení je uvedeno v Kapitole 3. Ukázalo se, že problematika správy výzkumných dat není zatím v akademickém prostředí v ČR rozvinutá a systematicky podchycená. Až na ojedinělé výjimky neexistují u nás téměř žádné datové repozitáře a výzkumná data jsou ukládána spíše ad-hoc na různých místech v organizaci, pod různou správou. Data sesbíraná v rámci tohoto průzkumu (informace o 36 datových sadách) nelze považovat za dostatečně reprezentativní pro koncepční úvahy o stavu výzkumných dat v ČR. Mohou však posloužit jako ukázka a inspirace pro budoucí hlouběji koncipované průzkumy a analýzy v této oblasti.

Průzkum připravil, realizoval a vyhodnotil tým Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně pod vedením Miroslava Bartoška.

Poznámka: Samostatné přílohy zmíněné na str. 2 a str. 30 dokumentu jsou určeny pro vnitřní potřebu zadavatele a nejsou určeny ke zveřejnění. 

Sdílejte na:

Přílohy