Hodnocení vybraných výsledků


Metodika 17+
stanovuje provést v roce 2019 na národní úrovni implementaci plného modulu M1 - kvalita vybraných výsledků s tím, že „počet vybraných výsledků bude určen podle DKRVO, s přihlédnutím k oborovým specifikám a po zhodnocení zkušeností s klíčem pro výběr za roky 2017 – 2018.“ 1

V roce 2019 v Modulu 1 bude nástrojem vzdálených recenzí provedeno hodnocení vybraných výsledků všech typů posílené o hodnocení oblasti aplikovaných a společenských a humanitních věd. 2

Do hodnocení mohou být zařazeny pouze výsledky uvedené v RIV. Pro výsledky výzkumné organizace vyberou právě jeden FORD a dFORD výsledku podle Číselníku oborů M17+. K vybraným výsledkům budou z RIV do aplikace SKV automaticky přetaženy další relevantní údaje (klíčová slova, jazyk výsledku, apod.).3

Výzkumné organizace samy určí, zda jimi přihlášený výsledek bude posouzen buď podle kritéria „přínos k poznání“ nebo podle kritéria „společenská relevance“ a toto své rozhodnutí výslovně zdůvodní v příslušném vyplňovacím okně.

I. Přínos k poznání je tradiční kritérium hodnocení ve VaVaI, posuzující originalitu, význam a obtížnost získání výsledku, uplatňované zejména na výsledky základního výzkumu.

II. Společenská relevance je chápána jak ve smyslu komerční užitečnosti (typicky průmyslový výzkum přinášející ekonomické zisky), tak ve smyslu společenské užitečnosti či „potřebnosti“ (typicky výzkum vznikající na společenskou resp. rezortní objednávku nebo ve společenských a humanitních oborech, výzkum relevantní pro širší společnost, který produkují výzkumné organizace mimo rezorty). Cílem hodnocení podle tohoto kritéria je posouzení aplikačního potenciálu výsledku. „Společenskou relevancí se rozumí vliv / změna / přínos a to v oblastech mimo akademickou sféru: ekonomika, společnost, kultura, veřejná správa / služby, zdraví, životní prostředí, kvalita života.“ 4  

Není stanoven žádný poměr počtu výsledků podle kritéria hodnocení. Výzkumná organizace (dále „VO“) může všechny své vybrané výsledky přihlásit do jednoho či druhého kritéria. Doporučuje se však, aby výběr výsledků a určení kritéria posouzení odpovídaly zaměření instituce a představovaly nejlepší výsledky, které jsou v RIV touto výzkumnou organizací evidovány.

Počet a typ přihlašovaných výsledků: 
Instituce v třetím roce implementace M17+ přihlašují do hodnocení 1 výsledek na 10 mil. Kč z částky DKRVO přidělené v roce 2019. „Pokud je VO v roce 2019 příjemcem institucionální podpory na DKRVO vyšší než 10 mil. Kč, dodává navíc 1 výsledek na každých dalších (započatých) 10 mil. Kč podpory s povinností předat výsledky v proporcích odpovídajících vnitřní struktuře VO (s ohledem na výzkumné funkční celky).5

Pro posílení hodnocení v oblasti aplikovaných a společenských a humanitních (SSHA) věd vybere výzkumná organizace (VO) kromě těchto výsledků ještě další (!) „nebibliometrizovatelné“ výsledky (max cca 5 % roční produkce). Jedná se o shodné typy výsledků, které byly do Modulu 1 přihlašovány doposud, tj. o výsledky, pro které nelze použít bibliometrické ukazatele, tj. druhy výsledků podle aktuálně platných definic s výjimkou tzv. bibliometrizovatelných druhů výsledků (Jimp,  JSc a D). Tím bude zabezpečeno posílení hodnocení takových vědeckých výsledků, o kterých lze legitimně rozhodovat pouze formou peer review. 6

Do hodnocení v roce 2019 jsou zařazeny výzkumné organizace, které v roce 2019 pobíraly institucionální podporu typu DKRVO, a ty, jejichž zhodnocení si vyžádal poskytovatel. V souladu s předpisem M17+ pro třetí rok implementace budou hodnoceny výsledky s rokem uplatnění 2014 – 2018. 7  Do hodnocení lze přihlásit výsledky, které nebyly zhodnoceny podle Metodiky 2013 – 2016 ani podle Modulu 1 v prvních dvou letech implementace Metodiky 17+. Jedná se tedy o výběr z těchto podmnožin výsledků:

I.   Výsledky uplatněné v roce 2014 a 2015 s termínem sběru po 30. 5. 2016
II.  Výsledky uplatněné v roce 2016 a 2017 po odečtení výsledků, které byly jednotlivými VO do hodnocení v Modulu 1 již přihlášeny
III. Výsledky uplatněné v roce 2018 s termínem sběru do 30. 5. 2019

Rozpis Počtu předkládaných vybraných výsledků podle VO naleznete v Příloze
Limity jsou vypočteny Odborem RVVI na základě údajů v IS VaVaI. Jsou uváděny odděleně pro plný Modul 1 a doplňující hodnocení cílené na aplikovaný výzkum a výzkum v oblasti SSHA. Zaokrouhlování počtu výsledků je provedeno standardně.

Pokyny pro vkládání vybraných výsledků
Podle M17+ je výzkumná organizace povinna umožnit posouzení vybraných výsledků tak, že jej vloží v elektronické podobě do aplikace SKV. V případě výsledků, které nelze z jejich povahy takto předložit, vkládá instituce příslušnou dokumentaci popisující vybraný výsledek a další podpůrné informace. Soubory vložené do aplikace SKV jsou přístupné pouze účastníkům hodnocení, kteří jsou vázáni standardy obvyklými pro recenzní řízení ochraňujícími práva k duševnímu vlastnictví.

Pokyny pro vkládání vybraných výsledků a náležitosti s tím spojené jsou obecně popsány v M17+ (zejména kapitola 1.1 a kapitola 3) a v uživatelsky přívětivé podobě přímo v aplikaci SKV. 

Lhůta pro předávání údajů je stanovena do 15. října 2019.

Aplikace se nachází na adrese: https://skv19.rvvi.cz/

Přílohy:

Údaje o výši přidělené podpory na rok 2019 dle předaných údajů z IS VaVaI (DKRVO) vychází z přílohy F Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 se střednědobým výhledem na léta 2021 a 2022 a dlouhodobým výhledem do roku 2026.

Identifikace výsledků, které vstupují do bibliometrické analýzy podle Modulu 2, je výsledkem filtrace podle předepsaných identifikátorů druhů výsledků v databázích WoS a Scopus (viz Přílohy a aplikace). Žádáme Vás tímto o  kontrolu a uplatnění případných námitek v termínu do 24. 8. 2019.

______________________________________________________

 1 Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schváleno Usnesením vlády ČR ze  dne 8. února 2017, č. 107, str. 25.
 2 SSHA: oborové skupiny 5. Social Sciences a 6. Humanities and the Arts.
 3 Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schváleno Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017, č. 107, str. 14.
 4 England, Higher Funding Council of. "REF Impact." Higher Education Funding Council for England. Accessed July 23, 2018. http://www.hefce.ac.uk/rsrch/REFimpact/.

Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schváleno Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017, č. 107, str. 14.
 6 Modul 1 v prvních dvou letech implementace jednoznačně fokusoval na výsledky SSHA (ročně průměrně 46% hodnoceného objemu výsledků) a výsledky aplikované (více než polovina všech přihlašovaných výsledků hodnocena podle kritéria společenské relevance, s tím, že celkový roční průměr v oborové skupině 2 činil 23% hodnoceného objemu výsledků).
 7 Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schváleno Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017, č. 107, str. 25.
 

 

Sdílejte na:

Přílohy