Odborné panely a Odborný orgán hodnotitelů

Ustavení Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů vychází z Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“) schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. 2. 2017 č. 107.

V souladu s M17+ bylo na 327. zasedání Rady dne 30. června 2017 ustaveno šest Odborných panelů podle oborových skupin OECD a byl schválen jejich Statut a Jednací řád.

1. Natural Sciences,

2. Engineering and Technology,

3. Medical and Health Sciences,

4. Agricultural and Veterinary Sciences,

5. Social Sciences,

6. Humanities and the Arts.

Odborné panely provádějí odborné posouzení podle M17+ a podle Postupu hodnocení výsledků dle Metodiky 2017+ v roce 2019 schváleném usnesením Rady na jejím 351. zasedání dne 29. listopadu 2019.

Odborné panely a Odborný orgán hodnotitelů ve spolupráci s Odborem podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace realizují průběh každoročního hodnocení za využití dvou základních nástrojů a to:

1. bibliometrická analýza pro všechny bibliometrizovatelné výsledky v rozsahu specifikovaném M17+,

2. recenzní posouzení vybraných výsledků podle kritérií a v rozsahu specifikovaném M17+.

Odborné panely jsou členěny pro panelisty na úroveň FORD.

Odborný orgán hodnotitelů je strukturován do úrovně DETAILED FORD.

     

Odborný panel

Předseda

Hlavní působiště

1. Natural Sciences

doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.

Zástupce ředitele Biofyzikálního ústavu AV ČR, Brno

Spoluautor komentovaných bibliometrických analýz IDEA, Národohospodářský ústav AV ČR /CERGE – EI.

2. Engineering and Technology

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

Vedoucí Katedry řídicí techniky

Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

3. Medical and Health Sciences

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Přednosta Chirurgické kliniky 2.LF UK a ÚVN,

Náměstek ředitele Ústřední vojenské nemocnice

Předseda Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

4. Agricultural and Veterinary Sciences

prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy

5. Social Sciences

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Vedoucí Ústavu populačních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

6. Humanities and the Arts

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Prorektor Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, Ústav historických věd

 

Sdílejte na:

Přílohy