Informace ke Vzorové smlouvě/Vzorovému rozhodnutí o poskytnutí podpory na programový projekt

Upozornění:
Níže uvedený text a přiložené dokumenty odpovídají právní úpravě platné do 1. července 2009, kdy nabyl účinnosti zákon č. 110/2009 Sb.
Dokumenty budou postupně aktualizovány.

Rada pro výzkum a vývoj zajistila v roce 2004 na základě požadavků zástupců některých resortů dopracování textu Vzorové smlouvy o poskytnutí podpory na programový projekt (jedna varianta použitelná pro jednoho či více příjemců) a text Vzorového rozhodnutí o poskytnutí podpory na programový projekt (ve 2 variantách pro jednoho a pro více příjemců). Vzorové rozhodnutí je určeno pro případ, kdy příjemcem je organizační složka státu nebo územního samosprávného celku (tzn. příjemce bez právní subjektivity) a poskytovatelem je jeho zřizovatel.

Uvedené dokumenty byly rozpracovány v průběhu roku 2002 v rámci přípravy Národního programu výzkumu (členy panelu management), nemohlo v nich však být zohledněno konečné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), a jeho prováděcích předpisů.

Text Vzorové smlouvy i Vzorového rozhodnutí vychází z překladu Vzorové smlouvy pro financování projektů výzkumu a vývoje Evropské unie (Evropských společenství) z roku 2000 určené pro 5. Rámcový program EU, který byl upraven tak, aby byl v souladu s platným právním řádem České republiky (autorem úpravy je JUDr. Lenka Deverová).

Účelem zpracování a zveřejnění těchto vzorových dokumentů je pomoci poskytovatelům a příjemcům, při aplikaci nové právní úpravy v oblasti výzkumu a vývoje – zejména zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

Uvedené vzorové dokumenty jsou určeny výhradně pro poskytování účelové podpory výzkumu a vývoje na programové projekty a nikoliv na veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji. Při jejich použití konkrétním poskytovatelem se doporučuje právně i věcně posoudit jejich obsah, zvolit vhodné variantní řešení, případně v některých částech text dopracovat podle konkrétního zaměření programu, projektu, typu příjemce atd. při respektování principů Vzorové smlouvy (viz příloha Komentář ke Vzorové smlouvě) a právních předpisů České republiky a jejich případných změn. Doporučuje se např. zvážit explicitní uvedení povinnosti příjemce každoročně finančně vypořádat vztahy se státním rozpočtem stanovenou § 75 rozpočtových pravidel.

 

Komentář k textu Vzorové smlouvy:

Vzorová smlouva/Vzorové rozhodnutí má šest částí:

  1. Smlouva/rozhodnutí – vlastní text smlouvy/rozhodnutí (smluvní strany, trvání smlouvy, předkládání podkladů o projektu poskytovateli, rozpis podpory, používané právo a příslušnost k soudu, základní moduly variantních ustanovení).
  2. Příloha I – Projekt (textová forma schváleného návrhu projektu).
  3. Příloha II - Všeobecné podmínky (podmínky provedení projektu, vlastnictví, ochrana a využití poznatků, zveřejnění, využití a transfer technologie, finanční řízení, výkazy nákladů).
  4. Příloha III – Rozdělení podpory mezi jednotlivé příjemce a spolupříjemce, stanovení poměru účasti na řešení projektu.
  5. Příloha IV - Zvláštní podmínky pro specifický program.
  6. Příloha V – Zvláštní podmínky pro projekt.

(Pozn.: Vzorová smlouva ES má zpravidla 4 přílohy - v české verzi navržená příloha III "Rozdělení podpory…" může být součástí vlastního textu smlouvy, resp. schváleného návrhu projektu (příloha I).

Pro Vzorovou smlouvu je charakteristické, že její vlastní text je poměrně jednoduchý, umožňuje vznik “konsorcia” (účast více příjemců na řešení projektu současně) de facto. Zároveň smlouva umožňuje lepší kontrolu využití výsledků řešení projektu prodloužením platnosti příslušných ustanovení.

V příloze Všeobecné podmínky smlouva obsáhle upravuje vztahy mezi partnery s jednoznačným vymezením práv a povinností (včetně práv a povinností poskytovatele). Podstatnou částí smlouvy je úprava práv k předmětům duševního vlastnictví, její vznik a využití. Všeobecné podmínky smlouvy obsahují rovněž definice základních pojmů a podrobně upravují financování projektů, kategorizaci a zdůvodnění přípustných (uznaných) nákladů.

Některé části smlouvy i přílohy II jsou zpracovány variantně.

Tato konstrukce umožňuje použít smlouvu téměř u všech typů výzkumných projektů řešených různými typy výzkumných organizací nejen z České republiky, ale i z kterýchkoliv členských či přidružených zemí. Všechna specifika projektu, stejně jako zvláštnosti vyhlášeného programu, lze zapracovat do speciálních příloh IV a V, aniž se změní základní filosofie smlouvy.

V porovnání se současnou smluvní praxí v České republice je ve Vzorové smlouvě kladen mnohem vyšší důraz na průhlednost a doložitelnost finančních postupů na straně příjemců, ale i jejich rychlost na straně poskytovatele. Velký důraz je rovněž kladen na doložení vlastnických poměrů jednotlivých smluvních partnerů a na využití výsledků řešení a úpravu vztahů mezi smluvními partnery. Vše je podřízeno hlavnímu cíli – aby nejpozději s vyřešením projektu byly odstraněny všechny, byť jen teoretické komplikace bránící budoucímu využití výsledků výzkumu podporovaného z veřejných prostředků. Takovými komplikacemi mohou být např. nejasné vlastnické vztahy a vklady do společného výzkumu, z nich vyplývající nejasná práva k výsledkům a v konečném důsledku i nevyužití výsledku, jehož získání bylo podpořeno z veřejných prostředků. Tím by nebyla podpořena konkurenční schopnost ekonomiky, nebylo by podpořeno např. zajištění pracovních příležitostí a tedy finanční prostředky by byly vynaloženy neúčelně. Právě zde leží smysl celé právní úpravy pojednávaného problému.

Sdílejte na:

Přílohy