Hodnocení bibliometrické analýzy

I. Česká republika vs. svět a EU15

OBOROVÉ BIBLIOMETRICKÉ ANALÝZY ZA ROK 2016 - 2017

Oborové bibliometrické analýzy zpracované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace a komentované Odbornými panely jsou jedním z podkladů pro hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2 (M2).

Hodnocení podle Metodiky 2017+ (M17+) v M2 přináší plastický obrázek o silných a slabých stránkách vědních oborů ČR v porovnání se světovým standardem a nově i EU15. Zveřejňování výsledků hodnocení pokračuje druhým rokem oborovými bibliometrickými zprávami včetně podrobných komentářů všech Odborných panelů. Zprávy jsou zpracovány jak za další rok, tak kumulovaně za první dva roky hodnocení podle nové metodiky.

Smyslem komentářů je zasadit statistiky do příslušného kontextu jak oborového (relevance bibliometrie pro daný obor), tak národního (úroveň oboru v ČR ve srovnání se světem a nově i E15). Byly doplněny informace o typu autorství, mezinárodní spolupráci, referenční údaje o velikosti a po vyžádání členy Odborných panelů podrobnější analýzy na úroveň WoS Category. V oborových bibliometrických zprávách jsou navíc identifikována česká pracoviště, která ve sledovaném období publikovala v nejprestižnějších časopisech příslušných oborů. Z důvodu maximální transparentnosti jsou zveřejněny i výchozí bibliometrické analýzy nad daty WoS a Scopus, v přiložených souborech Excel pak veškeré výsledky, které do hodnocení vstoupily, a další podpůrné materiály.

Oborové bibliometrické analýzy jsou k dispozici ke stažení na adrese http://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-obory

II. Výzkumné organizace vs ČR, EU15 a svět

BIBLIOMETRICKÉ ANALÝZY ZA VO ZA ROK 2016 - 2017

Bibliometrické analýzy zpracované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace detailně pro jednotlivé výzkumné organizace (VO) představují hlavní podklad pro jejich hodnocení podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Navazují na Oborové bibliometrické analýzy okomentované Odbornými panely. 

Bibliometrické analýzy byly vypracovány na základě podkladů z databáze Web of Science (WoS) a Scopus. Komentáře Odborných panelů k oborovým bibliometrickým zprávám, které umožňují analýzy výzkumných organizací zasadit do adekvátního oborového kontextu, v naprosté většině oborů doporučují jako podstatnou pro M17+ pouze analýzu nad daty WoS. Scopus analýza je doplňková, použitelná zejména pro sociální a humanitní obory. Bibliometrické zprávy jsou zpracovány kumulativně za první dva roky implementace M17+ a zvlášť za druhý rok. Pro výzkumné instituce, pro které není publikování v impaktovaných časopisech relevantním měřítkem kvality, jsou všechny zde poskytnuté údaje pouze doplňkovým kritériem hodnocení.

Bibliometrická zpráva za výzkumné organizace poskytuje tyto základní informace:
1. oborová struktura výsledků výzkumné organizace
Oborové portfolio výzkumné organizace v členění FORD sloužící jako ukazatel výkonnosti v oborech klíčových pro naplnění mise VO.

2. oborové srovnání výsledků výzkumné organizace se světem a s Českou republikou (pro WoS též s EU15)
Udává bibliometrický profil výzkumné organizace podle oborů: rozložení výsledků v prvním decilu a v kvartilech (doplněné o příslušné benchmarky), včetně identifikace výsledků s více než třiceti autory. Následuje porovnání oborových mediánů VO s mezinárodními a národními oborovými mediány.

3. doplňující údaje – souhrnný profil, souhrn mezinárodní spolupráce a výsledků s velkým počtem autorů pro WoS
Percentuální rozložení všech výsledků výzkumné organizace v prvním decilu a v kvartilech podle nejvyšší hodnoty indikátoru jednotlivých výsledků. Počet a podíl výsledků s mezinárodní spoluprací resp. velkým počtem autorů ve WoS za celou výzkumnou organizaci.

4. publikace ve sbornících
Samostatná část bibliomerických zpráv se věnuje analýze příspěvků ve sbornících.

5. podkladová data
Soupis analyzovaných údajů pro možnost dalšího zpracování.

Bibliometrické analýzy za VO jsou k dispozici ke stažení na adrese http://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-vo
 

 

 

 

Sdílejte na: