Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva Technologické agentury České republiky

V souvislosti s končícím funkčním obdobím člena předsednictva Technologické agentury České republiky (dále jen „TA ČR“) ke dni 21. března 2020, vyhlašuje předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Andrej Babiš, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 1 členku / člena předsednictva TA ČR.

Předpokládané zahájení výkonu funkce je duben 2020.

Podle § 36a odst. 4, 5 a 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je předsednictvo TA ČR výkonným orgánem TA ČR. Má 5 členů včetně předsedkyně / předsedy, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Funkční období je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující. Předsedkyni / předsedu TA ČR jmenuje z členů předsednictva TA ČR a odvolává na návrh Rady vláda.

Předsednictvo TA ČR je výkonným orgánem TA ČR, který zejména rozhoduje o poskytnutí podpory na výzkum, experimentální vývoj a inovace a nese za takové rozhodnutí odpovědnost.

Členky / členové předsednictva TA ČR vykonávají funkci v pracovním poměru. Platové poměry členek / členů předsednictva TA ČR se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců v orgánech státní správy.

1. Předpisy upravující výběr kandidátů na členství v předsednictvu TA ČR:

 • zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;
 • statut TA ČR.

2. Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát:

 • vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím v předsednictvu TA ČR s vědomím, že TA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími legislativními předpisy;
 • splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě;
 • návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady.
   

3. Návrhy kandidáta na členství v předsednictvu TA ČR musí obsahovat následující podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy):

 • jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
 • název navrhovatele, adresu navrhovatele s uvedením kontaktu;
 • životopis se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4);
 • přehled nejvýznamnější publikační nebo odborné činnosti (cca na 1 stránku formátu A4, přehled dalších aktivit jako jsou např.: studijní pobyty, vyžádaná přednášková činnost v zahraničí, členství ve vědeckých společnostech, redakčních radách atd. (cca na 1 stránku formátu A4);
 • přehled nejvýznamnějších výsledků kandidáta v oblasti řízení zejména aplikovaného výzkumu (maximálně 3 stránky formátu A4);
 • souhlas kandidáta s jeho členstvím v předsednictvu TA ČR;
 • doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství v předsednictvu TA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, zkušenosti, schopnosti apod.);
 • kandidátem vypracovanou koncepci (v rozsahu do 5 stran formátu A4) o jeho budoucím působení v předsednictvu TA ČR, vycházející z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a z dalších relevantních dokumentů pro oblast výzkumu a vývoje, včetně dokumentů legislativního charakteru, vypracovaná koncepce by měla zohledňovat aktuální situaci v TA ČR.

​4. Kritéria k posuzování zaslaných návrhů:

 • odbornost;
 • manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmů;
 • zkušenosti spolupráce se státní správou;
 • morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude v předsednictvu TA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti výzkumu, vývoje a inovací a nebude při práci v předsednictvu TA ČR zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého oboru a sektoru);
  znalost prostředí VaVaI;
 • zkušenost s řízením projektů aplikovaného výzkumu;
 • zahraniční zkušenost v oblasti VaVaI;
 • zkušenosti z oblasti politiky VaVaI na národní a mezinárodní úrovni a znalosti legislativy, ekonomiky a státní správy v oblasti VaVaI;
  komunikační schopnosti.

Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.​

Navrhovatelem může být fyzická nebo právnická osoba1  zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě.

Návrhy označené na obálce č.j. 39711/2019-UVCR musí být doručeny nejpozději do 31. ledna 2020 v listinné podobě a současně elektronicky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
e-mail: rvv@vlada.cz

________________________________________________

§ 18 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Právnickou osobou se rozumí i Česká republika, zastoupená jednotlivými organizačními složkami státu (např. ministerstva a jiné státní správní úřady) ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

 

Sdílejte na:

Přílohy