Priority České republiky z hlediska Akčního plánu pro Evropu

 

Akční plán obsahuje celkem 80 opatření na podporu výzkumu a vývoje. Česká republika pravděpodobně nebude schopna začít plnit všechna opatření najednou, i když se podle návrhu usnesení vlády k realizaci Akčního plánu přihlásila. Pro úspěšné splnění cílů Akčního plánu však není nutné začít plnit všechna opatření ihned. Je však naprosto nezbytné zahájit diskusi o tom, která opatření jsou klíčová a stanovit způsob jejich realizace.

Česká republika může prostřednictvím svých representantů v evropských strukturách (ECOFINu a Radě pro konkurenceschopnost) podporovat rozvoj finančních nástrojů, které přímo i nepřímo ovlivní výdaje na vědu a výzkum. Z hlediska Rámce podpory Společenství je třeba dohlížet na využívání Operačních programů, zejména Operačního programu pro průmysl a podnikání a pro rozvoj lidských zdrojů, které se zaměřují např. na regionální rozvoj infrastruktury, podnikové inovace a vytvoření podmínek prohlubujících mobilitu pracovních sil v rámci evropského výzkumného prostoru.

V následující části je vybráno 22 opatření, podle názoru Rady pro výzkum a vývoj klíčových, kterými by realizace Akčního plánu měla začít. Jde o pracovní dokument, jehož obsah se bude dále vyvíjet.

 

1. skupina opatření: Zaměření výzkumu a vývoje

Opatření 1 (nové opatření):

Vytvoření otevřeného koordinačního procesu pro opatření, která jsou zaměřena na zvýšení investic do oblasti výzkumu se zapojením jak členských a kandidátských zemí, tak i dalších zemí ucházejících se o přijetí do EU, které se budou chtít zúčastnit. Proces bude založen na jednoduše strukturované metodice a stávajících indikátorech, které jsou navrženy v příloze k tomuto akčnímu plánu (Realizace: Členské a kandidátské státy s podporou Evropské komise).

Opatření 3 (nové opatření):

 Vytvoření evropských technologických platforem pro řadu klíčových technologií podle kritérií a metodiky, které jsou vysvětleny v pracovním dokumentu pracovních orgánů Evropské komise (Realizace: Zainteresované skupiny s podporou Evropské komise).  

Opatření 13 (nové opatření):

Podpora účasti průmyslu a jiných zainteresovaných skupin na stanovení prioritních cílů veřejného výzkumu (Realizace: všechny úrovně).

Opatření 28 (nové opatření):

Příprava evropské agendy pro špičkový výzkum v oblasti globální bezpečnosti a příprava na eventuální vytvoření evropského zařízení pro zadávání výzkumných zakázek v oblasti bezpečnosti, které jsou předmětem společného zájmu, jako reakce na sdělení Evropské komise o zbrojní politice a odpovídající závěry Evropské rady (Realizace: Evropská komise s členskými státy).

  

 2. skupina opatření: Přímá podpora výzkumu a vývoje

Opatření 12 (nové opatření):

Pokračování nebo zavádění nových opatření právních a administrativních reforem a podpůrných opatření s cílem poskytnout veřejným výzkumným organizacím možnost efektivních vazeb s průmyslem, především s malými a středními podniky avšak při zachování úkolů, které veřejné výzkumné organizace mají ve vzdělávání a základním výzkumu. Dořešit je potřeba zejména otázky zřízení zakladatelských (podnikatelských) center, vědeckých parků, fondů startovního kapitálu a nových typů partnerství veřejného a soukromého sektoru a otázku hodnocení výkonnosti výzkumných pracovníků (Realizace: členské státy).

Opatření 13 (nové opatření):

Podpora účasti průmyslu a jiných zainteresovaných skupin na stanovení prioritních cílů veřejného výzkumu (Realizace: všechny úrovně).

Opatření 16 (realizované opatření):

Další rozvoj komplementarity a synergií evropských finančních nástrojů: 6. Rámcový program výzkumu, strukturální fondy, EIB/EIF a Eureka (společné pracovní skupiny).

Opatření 18 (realizované opatření):

Průběžné bilance nástrojů strukturálních fondů z hlediska možných přínosů, které mohou regiony získat z opatření v oblastech výzkumu a inovací.

 
Opatření 22 (nové opatření):

Optimalizace kombinace různých finančních nástrojů s respektováním potřeb různých průmyslových odvětví a s respektováním specifik vývoje v jednotlivých zemích a na evropské úrovni (Realizace: členské státy).

Opatření 39 (nové opatření):

Podpora a kontrola nového zaměření veřejných výdajů na znalosti, zejména na výzkum a inovace (Realizace: všechny úrovně).

Opatření 45 (nové opatření):

ové zaměření státních příspěvků na VaV jako součást nového zaměření státních příspěvků na horizontální cíle (Realizace: na všech úrovních).

 

3. skupina opatření: Nepřímá podpora výzkumu a vývoje

Opatření 11 (realizované opatření):

Iniciativy, které jsou odvozeny z jednání o sdělení Evropské komise “Úloha vysokých škol v Evropě znalostí” (COM 2003) 58 final, především ve vztahu k možnostem těsnější spolupráce vysokých škol a podniků.

Opatření 24 (nové opatření):

Zrušení předpisů a metod národních programů, které jsou překážkou evropské spolupráce a transferu technologií a případné umožnění financovat společný výzkum prostřednictvím jiných států (Realizace: Členské státy).

Opatření 26 (nové opatření):

Posílení inovačního působení programů VaV podporou integrace inovačně orientovaných aktivit v průběhu výzkumných projektů (např. management získávání a rozšiřování poznatků, školení, opatření pro zavedení nových technologií do MSP (Realizace: všechny úrovně).

Opatření 29 (nové opatření):

Podpora koordinovaného použití daňových pobídek pro opatření politiky výzkumu společného zájmu, především pro následující: podpora zakládání a rozběhové fáze podniků náročných na výzkum,zjednodušení přístupu k finančním prostředkům s využitím nových nebo stávajících nadací pro podporu VaV v Evropě. 

Opatření 30 (nové opatření):

Posoudit možnost zavedení daňových podnětů pro zvýšení atraktivnosti kariéry ve výzkumu. (Realizace: Evropská komise s členskými státy v návaznosti na otevřenou metodu koordinace)  

Opatření 32 (nové opatření):

Lepší využití mechanismů záruk na základě zkušeností některých zemí s cílem zlepšit přístup k úvěrovému a účastenskému financování MSP (Realizace: všechny úrovně).

Opatření 50 (nové opatření):

Podpora přípravy a předávání informací, např. o nejlepších disponibilních technologiích pro rozhodující kategorie výrobků. Tyto informace umožní zadavatelům poptávat technologie, které nejlépe odpovídají jejich požadavkům, především v oblastech zdravotnictví, životního prostředí, dopravy a vzdělání, ve kterých je stát často prvním zákazníkem (Realizace: všechny úrovně).

Opatření 58 (nové opatření):

Vyjasnění specifických aspektů autorského práva relevantních pro výzkum, kromě jiných i výjimečných úprav u experimentů, práv dřívějších uživatelů, zákonných úprav pro technologické know-how a ustanovení o spoluvlastnictví autorských práv, a na základě těchto vyjasnění i zavedení potřebných opatření (Realizace: Evropská komise se zainteresovanými skupinami).

  

4. skupina opatření: Rozvoj lidských zdrojů

Opatření 6 (realizované opatření):

Realizace strategie mobility v Evropském výzkumném prostoru, především iniciativ, které jsou zaměřeny na zlepšení přístupu na evropské trhy práce v oblasti výzkumu, např. nové informační prostředky pro výzkumné pracovníky; úplná koordinace systémů sociálního pojištění, včetně zavedení dodatečných důchodů a zavedení evropských karet zdravotního pojištění.

Opatření 8 (nové opatření):

Vypracování návrhů kariér výzkumných pracovníků s cílem usnadnit liberalizaci národních postupů pro přijímání, posuzování a rozvoj kariéry výzkumných pracovníků na evropské i mezinárodní úrovni a přispět k přípravě specifických právních předpisů, pokud budou potřebné (Realizace: Sdělení Evropské komise, členské státy).

Opatření 10 (nové opatření):

Přijetí a realizace uvažovaných návrhů akčního plánu a směrnice o podmínkách vstupu a pobytu příslušníků třetích států za účelem práce ve výzkumu v EU (Realizace: Návrhy Evropské komise).

Sdílejte na: