Indikativní škálování výzkumných organizací podle M17+

Škálování výzkumných organizací (dále jen „VO“) je výsledkem společného jednání, tzv. tripartity. Institut projednání výsledků hodnocení podle Metodiky 17+ je upraven v kapitole 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje, schválené Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017, č. 107 (dále jen „M17+“) takto:

„Škálování v implementačním období, kdy se k hodnocení na národní úrovni využijí pouze vybrané indikátory Modulů 1 a 2, je považováno za indikativní a bude sloužit zejména VO ke zjištění kvality jejich vybraných výsledků v národním měřítku. Indikativní zařazení z roku 2017 se může na základě hodnocení v roce 2018 a zejména podle mezinárodního hodnocení kompletních Modulů 1 a 2 v roce 2019 změnit.

Výsledky jednání jsou schvalovány RVVI podle § 35 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb. Po schválení jsou výsledky s příslušným zdůvodněním zveřejněny.“

Jednání tripartit po druhém roce implementace M17+ proběhly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 a na počátku roku 2020. Účastnili se ho zástupci:

  1. poskytovatele,
  2. Rady pro výzkum, vývoj a inovace & Odboru Rady,
  3. Odborných panelů & přizvaní odborníci,

Projednávány byly výstupy ze vstupního nebo průběžného hodnocení poskytovatele podle M17+, pokud bylo provedeno a návrh zpracovaný v souladu s Postupem interpretace a agregace hodnocení, schváleným na 351. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. listopadu 2019, předsedy Odborných panelů a zástupci Rady a Odboru Rady, oddělení hodnocení výzkumných organizací. Podkladem pro jeho vznik jsou veřejně přístupné výsledky tzv. „Hodnocení 2018“ schválené Radou, které tvoří jeho nedílnou součást.

Protokoly z jednání podrobně popisují průběh jednání i na místě vznesené argumenty jeho účastníků, představují základ odůvodnění navrženého škálování. Podstatou odůvodnění jsou závěry vyplývající ze zpráv za obory a VO podle Modulu 1 a 2, resp. odůvodnění výsledků vstupního resp. průběžného hodnocení VO provedeného z úrovně poskytovatele.

Závěry jednání:

„Hodnocení 18“ zahrnulo pouze výsledky uplatněné ve dvou letech, proto bylo na národní úrovni navrženo škálování indikativní A´, B´, C´, D´.

Škálování v plném rozsahu proběhne po náběhu modulů M1 a M2  a nárůstu robustnosti informace.

Navržená škála je diferencována po segmentech. VO jsou v souladu s ní rozřazeny do klastrů označených předběžným Indikátorem s příznakem AV, REZ, VŠ. V klastrech jsou VO řazeny abecedně (viz příloha 1 Protokolů).

Sdílejte na: