Výzva k podávání návrhů kandidátů na 3 členky / členy předsednictva Grantové agentury České republiky

Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 3 členky/členy předsednictva Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“).

Podle § 36 odst. 3 a 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je předsednictvo GA ČR výkonným orgánem GA ČR. Má 5 členů včetně předsedy, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“).

Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující. Statutárním orgánem GA ČR je její předseda.

Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a dále také rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory na grantový projekt, na základě hodnocení oborových komisí a panelů GA ČR. Předsednictvo koordinuje činnost odborných poradních orgánů, jmenuje a odvolává jejich členy.

Předseda a členové předsednictva GA ČR vykonávají funkci v pracovním poměru. Platové poměry předsedy a členů předsednictva GA ČR se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců v orgánech státní správy.

Stávající členové předsednictva GA ČR:

RNDr. Alice Valkárová, DrSc. (předsedkyně) - vědy o neživé přírodě

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. (místopředsedkyně) – společenské a humanitní vědy

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. – lékařské a biologické vědy

doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. – zemědělské a biologicko-environmentální vědy

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c. – technické vědy

Ke dni 10. prosince 2020 končí funkční období předsedkyni GA ČR dr. Valkárové a členu předsednictva GA ČR prof. Kočovi. Ke dni 7. ledna 2021 končí funkční období členu předsednictva GA ČR doc. Baldrianovi. Uvedení byli jmenováni usnesením vlády ze dne 28. listopadu 2016 č. 1070.

Vzhledem k ukončení 4 letého funkčního období je zapotřebí doplnit předsednictvo GA ČR na zákonem stanovený počet s přihlédnutím k oborům, které v předsednictvu zastávají (vědy o neživé přírodě; lékařské a biologické vědy; zemědělské a biologicko-environmentální vědy).

Předpokládané zahájení výkonu funkce pro dva nové členy (členku / člena a předsedkyni / předsedu) předsednictva GA ČR je dne 11. prosince 2020 (vědy o neživé přírodě; lékařské a biologické vědy) a pro jednoho člena předsednictva GA ČR dne 8. ledna 2021 (zemědělské a biologicko-environmentální vědy).

1. Předpisy upravující výběr kandidátů na členství v předsednictvu GA ČR:

 • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;
 • Statut GA ČR.

2. Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát:

 • vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím v předsednictvu GA ČR s vědomím, že GA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími právními předpisy;
 • splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě;
 • návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady.

3. Návrhy kandidáta na členství v předsednictvu GA ČR musí obsahovat následující podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy):

 • jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
 • název navrhovatele, adresu navrhovatele s uvedením kontaktu;
 • životopis se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4);
 • přehled nejvýznamnějších publikací, případně další odborné činnosti (cca na 1 stránku formátu A4), přehled dalších aktivit jako jsou např.: studijní pobyty, vyžádaná přednášková činnost v zahraničí, členství ve vědeckých společnostech, redakčních radách atd. (cca na 1 stránku formátu A4);
 • přehled nejvýznamnějších výsledků kandidáta v oblasti řízení zejména základního výzkumu (maximálně 3 stránky formátu A4);
 • souhlas kandidáta s jeho členstvím v předsednictvu GA ČR;
 • doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství v předsednictvu GA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, zkušenosti, schopnosti apod.);
 • kandidátem vypracovanou koncepci (v rozsahu do 10 stran formátu A4) o jeho budoucím působení v předsednictvu GA ČR, vycházející z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a z dalších relevantních dokumentů pro oblast výzkumu a vývoje, včetně dokumentů legislativního charakteru, vypracovaná koncepce by měla zohledňovat aktuální situaci v GA ČR.

4. Kritéria k posuzování zaslaných návrhů:

 • odbornost;
 • manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmů;
 • zkušenosti z oblasti politiky VaVaI na národní a mezinárodní úrovni a znalosti legislativy, ekonomiky a státní správy v oblasti VaVaI;
 • dlouhodobá zahraniční zkušenost ve VaVaI;
 • zkušenosti spolupráce se státní správou;
 • morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude v předsednictvu GA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti výzkumu, vývoje a inovací a nebude při práci v předsednictvu GA ČR zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého oboru a sektoru);
 • komunikační schopnosti.

Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.

Navrhovatelem může být fyzická nebo právnická osoba[1] zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi.

Funkce v předsednictvu GA ČR je podle čl. 6 odst. 5 písm. e) Statutu Rady neslučitelná s funkcí člena Rady a dále je podle článku 5 odst. 2 Statutu GA ČR neslučitelná s činností v oborových komisích a panelech GA ČR, s výkonem funkce statutárního orgánu právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi včetně statutárního orgánu vysoké školy a dále je neslučitelná s výkonem funkce děkana fakulty vysoké školy.

Počet zaslaných nominací na jednoho kandidáta nebude mít vliv na konečný výběr.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě.

Návrhy označené na obálce č.j. 24132/2020-UVCR musí být doručeny nejpozději do 31. srpna 2020 v listinné podobě a současně elektronicky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
e-mail: 
rvv@vlada.cz

 [1] § 18 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Právnickou osobou se rozumí i Česká republika, zastoupená jednotlivými organizačními složkami státu (např. ministerstva a jiné státní správní úřady) ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Sdílejte na:

Přílohy