Výzva k podávání návrhů kandidátů na členky/členy výzkumné rady Technologické agentury České republiky za resorty a akademickou sféru

V souvislosti s končícím 1. funkčním obdobím člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky (dále jen „VR TA ČR“) prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc. (obor informační společnost/ transfer technologií) ke dni 28. listopadu 2020 a v souvislosti s odvoláním členky VR TA ČR Ing. Bc. Kamily Vávrové, Ph.D. (obor biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje) ke dni 29. června 2020, vyhlašuje předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Andrej Babiš, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 2 členky / členy VR TA ČR, z toho na 1 členku / člena za resorty a 1 členku / člena za akademickou sféru. Předpokládaný výkon funkce je od října a listopadu 2020.

Podle § 36a odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je VR TA ČR koncepčním orgánem TA ČR, který zejména navrhuje předsednictvu TA ČR ustavení a zaměření odborných poradních orgánů, vyjadřuje se k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou úroveň TA ČR a navrhuje potřebná opatření. VR TA ČR má 12 členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Funkce člena VR TA ČR je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Výkon funkce člena VR TA ČR je podle Statutu TA ČR neslučitelný s činností v oborových komisích a panelech.

Členům VR TA ČR za výkon funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.

Členy VR TA ČR jsou:

 • prof. Ing. Martin Fusek, CSc. – předseda
 • Ing. Jan Kleindienst, Ph.D.
 • prof. Ing. Vladimír Maří, DrSc., dr. h. c.
 • prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
 • prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c.
 • prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
 • doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
 • Ing. Martin Frélich
 • Mgr. Miroslav Havránek
 • prof. Ing. Jan Džugan, Ph.D.
 • Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA

Z tohoto důvodu je třeba doplnit VR TA ČR na zákonem stanovený počet členů.

Vzhledem k nutnosti zajistit implementaci resortních programů a vzhledem k charakteristickým znakům aplikovaného výzkumu je třeba, aby jedna třetina členů VR TA ČR byla zvolena na základě návrhu resortů, jedna třetina na základě návrhu akademické sféry, jedna třetina na základě návrhu zástupců podnikatelského sektoru.

1. Předpisy upravující výběr kandidátů na členství ve výzkumné radě TA ČR

 • zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;
 • statut TA ČR.

2. Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát:

 • vyslovit souhlas pouze s jednou nominací,
 • vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím s vědomím, že TA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími právními předpisy;
 • splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě;
 • návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady.

3. Návrhy kandidáta na členství ve výzkumné radě TA ČR musí obsahovat následující podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy):

Obecné podklady:

 • jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
 • adresu navrhovatele s uvedením kontaktu, název navrhovatele; navrhovatelem může být fyzická nebo právnická osoba[1] zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi;
 • životopis kandidáta se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4);
 • souhlas kandidáta s jeho členstvím ve výzkumné radě TA ČR;
 • doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství ve výzkumné radě TA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, zkušenosti, schopnosti apod.);
 • kandidátem vypracovanou koncepci (v rozsahu do 5 stran formátu A4) o jeho budoucím působení ve výzkumné radě TA ČR, vycházející z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a z dalších relevantních dokumentů pro oblast výzkumu a vývoje, včetně dokumentů legislativního charakteru, vypracovaná koncepce by měla zohledňovat aktuální situaci v TA ČR.

  Specifické podklady:

 • Pro návrhy kandidátů na členy VR TA ČR na základě návrhu akademické sféry:
  • přehled nejvýznamnějších publikací, výsledků aplikovaného výzkumu (např. patentů), případně další odborné činnosti (cca na 1 stránku formátu A4), přehled dalších aktivit jako je např.: spolupráce s firmami nebo veřejnou sférou, studijní pobyty, členství ve vědeckých společnostech, poradních orgánech firem nebo veřejné správy atd. (cca na 1 stránku formátu A4);
  • zkušenosti s řízením výzkumných projektů z oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací;
 • Pro návrhy kandidátů na členy VR TA ČR na základě návrhů resortů:
  • zkušenosti s řízením výzkumných organizací nebo výzkumných projektů z oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací;
  • zkušenosti s přípravou a implementací resortních strategií nebo s přípravou a implementací resortních strategií v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a  inovací.

4. Kritéria k posuzování zaslaných návrhů:

 • všeobecně uznávaná osobnost v oblasti aplikovaného výzkumu nebo v oblasti tvorby a řízení implementace strategií;
 • praxe v oboru;
 • zkušenosti z oblasti politiky VaVaI na národní, případně a mezinárodní úrovni a základní znalosti legislativy, ekonomiky a státní správy v oblasti VaVaI;
 • morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude ve výzkumné radě TA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a nebude při práci ve výzkumné radě TA ČR zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého pracoviště, oboru a sektoru);
 • relevantní manažerské zkušenosti, komunikační schopnosti.

Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.

Počet zaslaných nominací na jednoho kandidáta nebude mít vliv na konečný výběr.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě.

Návrhy označené na obálce č.j. 26929/2020-UVCR musí být doručeny nejpozději do 4.  září 2020 v listinné podobě, případně datovou schránkou, na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

Datová schránka ID: trfaa33


Dotazy je možno zasílat na e-mail: 
rvv@vlada.cz[1] § 18 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Právnickou osobou se rozumí i Česká republika, zastoupená jednotlivými organizačními složkami státu (např. ministerstva a jiné státní správní úřady) ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Sdílejte na:

Přílohy