Hodnocení VaVaI M17+

Výzva 2021 k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů

 

V souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107, kterým vláda v bodě I. schválila Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika 2017+“) a v souvislosti se schválením Uživatelské příručky pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI na 367. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. dubna 2021,

 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů

 

pro níže uvedené obory (FORD):

 

1.1 Mathematics

1.2 Computer and information sciences

1.3 Physical sciences

1.4 Chemical sciences

1.5 Earth and related environmental sciences

 

2.1 Civil engineering

2.4 Chemical engineering

2.5 Materials engineering

2.7 Environmental engineering

2.11 Other engineering and technologies

 

3.2 Clinical medicine

 

4.1 Agriculture, Forestry and Fisheries

4.2 Animal and Dairy science

4.5 Other agricultural sciences

 

5.3 Education

5.4 Sociology

5.5 Law

5.6 Political science

5.9 Other social science

 

6.2 Languages and Literature

6.3 Philosophy, Ethics and Religion

 

Odborné panely jsou odbornými poradními orgány Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ustavenými podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Je nepřípustné, aby členové Odborných panelů byli zároveň statutárními představiteli VO (ředitelé pracovišť AV ČR, děkani a proděkani pro výzkum, apod.) nebo členy KHV nebo RVVI. Obměna členů Odborných panelů bude provedena podle mechanismu specifikovaného v bodě 7.1.2 c Metodiky 2017+ Uživatelské příručky pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI, schválené na 367. jednání Rady dne 30. 4. 2021, tak, aby to nenarušilo kvalitu hodnocení takto:

 • s ohledem na zajištění kontinuity hodnocení by v pátém roce měla být provedena obměna  ¼ Odborného panelu (počítáno včetně předsedy; vzhledem k rozdílným počtům členů panelů nelze dodržet přesnou ¼),
 • pro nové členy Odborného panelu bude platit max. 5leté funkční období,
 • všichni nově nominovaní musí splňovat zveřejněné parametry.

 

Návrhy na zařazení osob do Odborných panelů mohou podávat:

 • výzkumné organizace,
 • předsedové Odborných panelů,
 • členové Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů,
 • členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

 

Platná nominace členů Odborných panelů obsahuje:

 • jméno, příjmení, akademické hodnosti a vědecké tituly nominované osobnosti,
 • odkaz na používaný identifikátor vědce (ORCID/ResearcherID/Publons..),
 • vyznačení oboru (FORD) a podoboru (DETAILED FORD) působnosti nominované osobnosti, klíčová slova charakterizující její specializaci,
 • 5 TOP výsledků z oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu a orientační údaje o počtu a charakteru publikačních a aplikačních výsledků (např. počet publikací indexovaných ve WoS, h-index, počet a struktura aplikovaných výsledků indexovaných v RIV, vedení projektů základního a aplikovaného výzkumu (databáze CEP) apod.),
 • identifikaci subjektů, s nimiž má nebo v uplynulých třech letech měla nominovaná osobnost uzavřen pracovně právní vztah,
 • stručné odborné CV,
 • souhlas nominované osoby s nominací, její kontaktní údaje, identifikaci navrhovatele.

 

Kvalifikační předpoklady pro nominanty specifikované Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů:

 • Doporučuje se, aby v oborech, které mohou využívat bibliometrické opory, významně publikovali ve vlivnějších časopisech (v horních kvartilech, resp. nad mediánem AIS příslušných oborů při zohlednění oborových publikačních specifik). V oborech, které bibliometrickou oporu nemají, se předpokládá, že mají významné výzkumné výstupy s širokým národním nebo mezinárodním ohlasem a dopadem. Odborníci na aplikovaný výzkum, odborníci z praxe a odborníci na rezortní výzkum by měli být v komunitě známi a respektováni.
 • Jedná se o významné odborníky z akademického, státního nebo průmyslového výzkumu, nejlépe se zahraničními pracovními zkušenostmi.
 • Jsou sami autoři vynikajících výzkumných výsledků, které publikují v monografiích, časopisech a na konferencích profilujících obor nebo se jimi podílejí na formování významných trendů v aplikovaném výzkumu a ve vývoji inovací v ekonomice a společnosti.
 • Mají ve svém a příbuzných oborech aktuální přehled a rozhled po světovém výzkumu, jeho využití a dopadech. Mají u národní resp. mezinárodní odborné a výzkumné veřejnosti velkou autoritu.
 • Mají významné zkušenosti s hodnocením výzkumu, jeho prospěšnosti, využití a dopadů na mezinárodní úrovni.
 • Mají čas a chuť se intenzivně věnovat náročné práci na hodnocení podle Metodiky 2017+.

 

Jména jmenovaných členů Odborných panelů a jejich základní charakteristiky budou po obměně Odborných panelů zveřejněny na www.vyzkum.cz.

 

Nominace je možné podávat prostřednictvím elektronického formuláře nebo v podobě předepsaných formulářů ve formátu excel - na emailovou adresu hodnoceniVaVaI@vlada.cz.

 

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 31. července 2021.

 

Sdílejte na:

Přílohy