Výzva k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na 3 členy / členky předsednictva Technologické agentury České republiky

V souvislosti s končícím funkčním obdobím členů předsednictva Technologické agentury České republiky (dále jen „TA ČR“) ke dni 12. října 2021, vyhlašuje předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Andrej Babiš, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 3 členky / členy předsednictva TA ČR.

Předpokládané zahájení výkonu funkce je říjen 2021.

Podle § 36a odst. 4, 5 a 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je předsednictvo TA ČR výkonným orgánem TA ČR. Má 5 členů včetně předsedy / předsedkyně, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Funkční období je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující. Předsedu / předsedkyni TA ČR jmenuje z členů / členek předsednictva TA ČR a odvolává na návrh Rady vláda.

Předsednictvo TA ČR zejména rozhoduje o poskytnutí podpory na výzkum, experimentální vývoj a inovace a nese za rozhodnutí odpovědnost.

Členové / členky předsednictva TA ČR vykonávají funkci v pracovním poměru. Platové poměry členů / členek předsednictva TA ČR se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců v orgánech státní správy.

1. Předpisy upravující výběr kandidátů / kandidátek na členství v předsednictvu TA ČR:

 • zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;
 • statut TA ČR.

2. Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát / kandidátka:

 • musí vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím v předsednictvu TA ČR s vědomím, že TA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími legislativními předpisy;
 • musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.

3. Návrhy kandidáta / kandidátky na členství v předsednictvu TA ČR musí povinně obsahovat následující podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy):

 • jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta / kandidátky, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
 • název navrhovatele, adresu navrhovatele s uvedením kontaktu;
 • životopis se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4);
 • přehled nejvýznamnější odborné činnosti v oblasti aplikovaného výzkumu, využití výsledků výzkumu v praxi, spolupráce s aplikační sférou nebo publikační činnosti (cca na 1 stránku formátu A4, přehled dalších aktivit jako jsou např. studijní pobyty, vyžádaná přednášková činnost v zahraničí, členství ve vědeckých / odborných / technických společnostech, redakčních radách, organizacích či orgánech realizujících výsledky výzkumu atd. (cca na 1 až 2 strany formátu A4);
 • přehled nejvýznamnějších výsledků kandidáta / kandidátky v oblasti řízení zejména aplikovaného výzkumu (jedna stránka formátu A4);
 • souhlas kandidáta/kandidátky s členstvím v předsednictvu TA ČR;
 • doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta / kandidátku na členství v předsednictvu TA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta/kandidátky, zkušenosti, schopnosti apod.);
 • kandidátem / kandidátkou vypracovanou koncepci (v rozsahu do 4 stran formátu A4,  max 7200 znaků) o jeho / jejím budoucím působení v předsednictvu TA ČR, vycházející z relevantních dokumentů pro oblast výzkumu a vývoje, zejména Inovační strategie ČR 2030, Národní politiky VaVaI ČR 2021+, Národní RIS3 apod., včetně dokumentů legislativního charakteru, vypracovaná koncepce by měla zohledňovat aktuální situaci v TA ČR.

4. Kritéria k posuzování zaslaných návrhů:

 • odbornost;
 • manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmů;
 • zkušenosti spolupráce se státní správou;
 • morální vlastnosti (kandidát / kandidátka musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude v předsednictvu TA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti výzkumu, vývoje a inovací a nebude při práci v předsednictvu TA ČR zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého oboru a sektoru);
 • znalost prostředí VaVaI;
 • zkušenost s řízením projektů aplikovaného výzkumu;
 • zahraniční zkušenost v oblasti VaVaI, se zřetelem na aplikovaný výzkum;
 • zkušenosti z oblasti politiky VaVaI na národní a mezinárodní úrovni a znalosti legislativy, ekonomiky a státní správy v oblasti VaVaI;
  komunikační schopnosti.

Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko a orientaci v aplikovaném společenskovědním výzkumu.

Navrhovatelem může být fyzická nebo právnická osoba[1] zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Návrhy označené na obálce č.j. 13666/2021-UVCR musí být doručeny nejpozději do 31. května 2021 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

e-mail: rvv@vlada.cz

 

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.[1] § 18 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Právnickou osobou se rozumí i Česká republika, zastoupená jednotlivými organizačními složkami státu (např. ministerstva a jiné státní správní úřady) ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

 

Sdílejte na:

Přílohy