Hodnocení VaVaI M17+

Výzva

k podávání návrhů kandidátů

na členy Odborných panelů

 

V souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107, kterým vláda v bodě I. schválila Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“) a v souvislosti se schválením M17+ Uživatelské příručky pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI na 367. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. dubna 2021

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

vyzývá

k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů

pro níže uvedené obory (FORD):

1.4 Chemical sciences (bibliometrická analýza)
1.6 Biological sciences (vybrané výsledky)

2.4 Chemical engineering (bibliometrická analýza)

3.2 Clinical medicine (vybrané výsledky)

4.3 Veterinary science (vybrané výsledky)

5.5 Law (bibliometrická analýza)
5.8 Media and communications (bibliometrická analýza)

Odborné panely jsou odbornými poradními orgány Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ustavenými podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Návrhy na zařazení osob do Odborných panelů mohou podávat:

 • výzkumné organizace,
 • předsedové Odborných panelů,
 • členové Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů,
 • členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Platná nominace členů Odborných panelů obsahuje:

 • Jméno, příjmení, akademické hodnosti a vědecké tituly nominované osobnosti
 • Odkaz na používaný identifikátor vědce (ORCID/ResearcherID/Publons..)
 • Vyznačení oboru (FORD) a podoboru (DETAILED FORD) působnosti nominované osobnosti, klíčová slova charakterizující její specializaci
 • 5 TOP výsledků z oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu a orientační údaje o počtu a charakteru publikačních a aplikačních výsledků (např. počet publikací indexovaných ve WoS, h-index, počet a struktura aplikovaných výsledků indexovaných v RIV, vedení projektů základního a aplikovaného výzkumu (databáze CEP) apod.)
 • Identifikaci subjektů, s nimiž má nebo v uplynulých třech letech měla nominovaná osobnost uzavřen pracovně právní vztah
 • Stručné odborné CV
 • Souhlas nominované osoby s nominací, její kontaktní údaje, identifikaci navrhovatele

Kvalifikační předpoklady pro nominanty specifikované Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů:

 • Doporučuje se, aby v oborech, které mohou využívat bibliometrické opory, významně publikovali ve vlivnějších časopisech (v horních kvartilech, resp. nad mediánem AIS příslušných oborů při zohlednění oborových publikačních specifik). V oborech, které bibliometrickou oporu nemají, se předpokládá, že mají významné výzkumné výstupy s širokým národním nebo mezinárodním ohlasem a dopadem. Odborníci na aplikovaný výzkum, odborníci z praxe a odborníci na rezortní výzkum by měli být v komunitě známi a respektováni.
 • Jedná se o významné odborníky z akademického, státního nebo průmyslového výzkumu, nejlépe se zahraničními pracovními zkušenostmi.
 • Jsou sami autoři vynikajících výzkumných výsledků, které publikují v monografiích, časopisech a na konferencích profilujících obor nebo se jimi podílejí na formování významných trendů v aplikovaném výzkumu a ve vývoji inovací v ekonomice a společnosti.
 • Mají ve svém a příbuzných oborech aktuální přehled a rozhled po světovém výzkumu, jeho využití a dopadech. Mají u národní resp. mezinárodní odborné a výzkumné veřejnosti velkou autoritu.
 • Mají významné zkušenosti s hodnocením výzkumu, jeho prospěšnosti, využití a dopadů na mezinárodní úrovni.
 • Mají čas a chuť se intenzivně věnovat náročné práci na hodnocení podle M17+.
 • Doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.

Jména jmenovaných členů Odborných panelů a jejich základní charakteristiky budou po obměně Odborných panelů zveřejněny na www.vyzkum.cz.

Nominace je možné podávat prostřednictvím elektronického formuláře nebo v podobě předepsaných formulářů ve formátu excel - na emailovou adresu hodnoceniVaVaI@vlada.cz.

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 5. ledna 2022.

Sdílejte na:

Přílohy