Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je základním právním předpisem pro poskytování podpory na výzkum, vývoj a inovace.

Zákon o podpoře výzkumu a vývoje, vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 130/2002, nabyl účinnosti dnem 1. července 2002 (Příloha č. 1). 

Zákon byl doposud změněn těmito zákony:

1. zákonem č. 41/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách - byla zrušena část druhá zákona o podpoře výzkumu a vývoje;

2. zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje – byla zrušena část třetí zákona o podpoře výzkumu a vývoje;

3. zákonem č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích - bylo změněno více částí zákona, např. rozšířeno vymezení příjemce, upřesněno vymezení infrastruktury, umožněno hradit ocenění mimořádných výsledků ve VaV, umožněn zvláštní režim provádění VaV, který je utajovanou skutečností nebo se týká obrany či bezpečnosti státu, upraven způsob vykazování výsledků, upřesněn způsob prokazování způsobilosti uchazečů, umožněno Grantové agentuře ČR vyhlašovat programy);

4. zákonem č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti se změnou zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti – v textu zákona byl upraven výraz "skutečnosti" na "informace" a upraven text poznámky pod čarou č. 14;

5. zákonem č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů - byly rozšířeny kompetence Rady pro výzkum a vývoj při zpracování stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a stanovena povinnost Rady k tomuto účelu ustavit Bioetickou komisi; dále byl upraven způsob odměňování členů poradních orgánů Rady pro výzkum a vývoj;

6. zákonem č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – bylo upraveno ustanovení § 32 odst. 5 týkající se údajů o řešitelích v informačním systému výzkumu a vývoje;

7. zákonem č. 171/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů – zákon umožnuje použití veřejných prostředků pro úhradu českého podílu na nákladech mezinárodních projektů (tzv. spolufinancování mezinárodních projektů);

8. zákonem č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím - byla upravena ustanovení týkající se konkurzu a vyrovnání (podmínky způsobilosti uchazeče);

9. zákonem č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – byly upraveny podmínky pro prokazování způsobilosti uchazeče před podpisem smlouvy nebo vydáním rozhodnutí o poskytnutí podpory, zejména pak upravuje způsob dokládání bezúhonnosti uchazeče (výpis z evidence Rejstříku trestů již nedokládá uchazeč, ale tento výpis si zajišťuje poskytovatel sám);

10. zákonem č. 110/2009  Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – rozsáhlá úprava, která mění název zákona, rozšiřuje předmět úpravy (o podporu inovací), zakládá Technologickou agenturu České republiky, mění postavení ústředních orgánu a Rady pro výzkum a vývoj, ruší 2 prováděcí předpisy atd.;

Úplné znění zákona č. 130/2002 Sb. bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 211/2009 Sb.;

11. zákonem č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim – v dvacáté čtvrté části se mění některá ustanovení zákona č. 130/2002 Sb. (§ 7, 9 a 18, vložen nový § 14a) se vztahem ke způsobilosti uchazeče;

12. zákonem č. 469/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů – dochází ke změně délky soutěžní a hodnotící lhůty;

13. zákonem č. 49/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů - dochází ke změně postavení předsedy a členů předsednictva Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR;

14. zákonem č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek  dochází k nahrazení některých pojmů, které používá nový zákon upravující zadávání veřejných zakázek;

15. zákonem č. 194/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů – dochází k odstranění interpretačních nejasností pramenících z rozdílů nové evropské a stávající národní právní úpravy, k odstranění nadbytečných ustanovení a ke zpřesnění některých ustanovení pro účely řádného procesu při předkládání návrhu výdajů na VaVaI nebo vymezení vztahu zákona a rozpočtových pravidel;

16. zákonem č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů – dochází k umožnění podávání návrhů projektů v elektronické podobě; 

17. zákonem č. 146/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů – dochází k odstranění interpretačních nejasností pramenících z rozdílů nové evropské a stávající národní právní úpravy, k odstranění nadbytečných ustanovení a ke zpřesnění některých ustanovení pro účely řádného procesu při předkládání návrhu výdajů na VaVaI nebo vymezení vztahu zákona a rozpočtových pravidel;  

18. zákonem č. 367/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – dochází k vyloučení použití § 14g až 14q rozpočtových pravidel na proces poskytování dotací;

19. zákonem č. 277/219 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv – je zohledněna změna terminologie, která je obsažena v zákoně o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv;

20. zákonem č. 50/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů – zásadní úpravy se týkají zejména změny způsobu hodnocení výzkumu, vývoje a inovací, zavedení nového institutu „projekty sdílených činností“, změny poskytování informací prostřednictvím Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací a změny způsobu zúčtování se státním rozpočtem. Zákon nabyl účinnosti 12. března 2020;

21. zákonem č. 484/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů – veškeré dotace a návratné finanční výpomoci poskytované na základě zákona č. 130/2002 Sb. podléhají zjednodušené evidenci EDS/SVMS s ohledem na ucelený přehled Ministerstva financí o dotacích, případně návratných finančních výpomocích ze státního rozpočtu v rámci jediného informačního systému. 


Prováděcí předpisy k zákonu o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

  1. nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
  2. nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů;
  3. nařízení vlády č. 160/2017 Sb., o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí. 
Sdílejte na:

Přílohy