Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva Grantové agentury České republiky

Rada pro výzkum, vývoj a inovace, vyhlašuje v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 1 členku/člena předsednictva Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“).

Podle § 36 odst. 3 a 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je předsednictvo GA ČR výkonným orgánem GA ČR. Má 5 členů včetně předsedy, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“).

Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující. Statutárním orgánem GA ČR je její předseda.

Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a dále také rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory na grantový projekt, na základě hodnocení oborových komisí a panelů GA ČR. Předsednictvo koordinuje činnost odborných poradních orgánů, jmenuje a odvolává jejich členy.

Předseda a členové předsednictva GA ČR vykonávají funkci v pracovním poměru. Platové poměry předsedy a členů předsednictva GA ČR se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců v orgánech státní správy.

Stávající členové předsednictva GA ČR:

doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. (předseda) – zemědělské a biologicko-environmentální vědy

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. (místopředsedkyně) – společenské a humanitní vědy

RNDr. Alice Valkárová, DrSc. - vědy o neživé přírodě

prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. - lékařské a biologické vědy

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c. – technické vědy

Vzhledem k  ukončení členství prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA, dr. h. c., na základě vlastní žádosti, je zapotřebí doplnit předsednictvo GA ČR na zákonem stanovený počet s přihlédnutím k oboru, který v předsednictvu zastával (technické vědy).

Předpokládané zahájení výkonu funkce březen/duben 2022

1. Předpisy upravující výběr kandidátů na členství v předsednictvu GA ČR:

 • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;
 • Statut GA ČR.

2. Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát:

 • vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím a případnou kandidaturu na pozici předsedy v předsednictvu GA ČR s vědomím, že GA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími právními předpisy;
 • splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě;
 • návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady.

3. Návrhy kandidáta na členství v předsednictvu GA ČR musí obsahovat následující podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy):

 • jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
 • název navrhovatele, adresu navrhovatele s uvedením kontaktu;
 • životopis se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4);
 • přehled nejvýznamnějších publikací, případně další odborné činnosti (cca na 1 stránku formátu A4), přehled dalších aktivit jako jsou např.: studijní pobyty, vyžádaná přednášková činnost v zahraničí, členství ve vědeckých společnostech, redakčních radách atd. (cca na 1 stránku formátu A4);
 • přehled nejvýznamnějších výsledků kandidáta v oblasti řízení zejména základního výzkumu (maximálně 3 stránky formátu A4);
 • souhlas kandidáta s jeho členstvím v předsednictvu GA ČR;
 • souhlas/nesouhlas kandidáta s jeho kandidaturou na pozici předsedkyně/předsedy předsednictva GA ČR;
 • doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství v předsednictvu GA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, zkušenosti, schopnosti apod.);
 • kandidátem vypracovanou koncepci (v rozsahu do 10 stran formátu A4) o jeho budoucím působení v předsednictvu GA ČR, vycházející z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a z dalších relevantních dokumentů pro oblast výzkumu a vývoje, včetně dokumentů legislativního charakteru, vypracovaná koncepce by měla zohledňovat aktuální situaci v GA ČR.

4. Kritéria k posuzování zaslaných návrhů:

 • odbornost (s přihlédnutím k oboru viz výše);
 • manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmů;
 • zkušenosti z oblasti politiky VaVaI na národní a mezinárodní úrovni a znalosti legislativy, ekonomiky a státní správy v oblasti VaVaI;
 • dlouhodobá zahraniční zkušenost ve VaVaI;
 • zkušenosti spolupráce se státní správou;
 • morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude v předsednictvu GA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti výzkumu, vývoje a inovací a nebude při práci v předsednictvu GA ČR zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého oboru a sektoru);
 • komunikační schopnosti.

Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.

Navrhovatelem může být fyzická nebo právnická osoba[1] zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi.

Funkce v předsednictvu GA ČR je podle čl. 6 odst. 5 písm. e) Statutu Rady neslučitelná s funkcí člena Rady a dále je podle článku 5 odst. 2 Statutu GA ČR neslučitelná s činností v oborových komisích a panelech GA ČR, s výkonem funkce statutárního orgánu právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi včetně statutárního orgánu vysoké školy a dále je neslučitelná s výkonem funkce děkana fakulty vysoké školy.

Počet zaslaných nominací na jednoho kandidáta nebude mít vliv na konečný výběr.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě.

Návrhy označené na obálce č.j. 46256/2021-UVCR musí být doručeny nejpozději do 31. ledna 2022 v listinné podobě (současně elektronicky na email) nebo elektronicky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
e-mail: 
rvv@vlada.cz

ISDS (datová schránka): trfaa33.[1] § 18 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Právnickou osobou se rozumí i Česká republika, zastoupená jednotlivými organizačními složkami státu (např. ministerstva a jiné státní správní úřady) ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Sdílejte na:

Přílohy