Výzva k podávání návrhů na 9 členů Bioetické komise

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) v souladu s § 35 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy poradního orgánu Rady – Bioetické komise.

Bioetická komise se řídí zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a zákonem č. 227/2006 Sb. Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bioetická komise zpracovává zejména podklady pro řešení úkolů Rady spojených s bioetickými aspekty výzkumu a vývoje, zejména návrhy odborných stanovisek Rady k žádostem o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádostem o změnu tohoto povolení, popřípadě k žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk. Předsedou Bioetické komise je člen Rady, v současnosti doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Oborové složení Bioetická komise:

 • biologie
 • biochemie
 • biofyzika
 • etika
 • filozofie
 • lékařství
 • molekulární biologie a genetika
 • právo
 • teologie
 • zoologie (reprodukce zvířat)
 • embryologie, gynekologie a porodnictví
 • genetika

Bioetická komise doporučuje dalšího kandidáta pro oblast:

 • etika umělé inteligence

Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti.

Jeden navrhovatel může navrhnout za každý obor (skupinu) v Bioetické komisi Rady nejvýše dva kandidáty. Oborové složení komise je uvedeno níže. Nominovaní by měli být stejnou mírou ženy a muži.

Členové poradních orgánů jsou jmenováni a odvoláváni předsedou Rady na návrh Rady podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Členství v Bioetické komisi Rady je neslučitelné se současným členstvím v Radě (s výjimkou předsedy komise), v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky, v předsednictvu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky.

Funkce člena poradního orgánu Rady je veřejnou funkcí a nezakládá pracovněprávní vztah k České republice.

Předpokládané zahájení výkonu funkce člena Bioetické komise bude v červnu 2022.

Na základě jednání Rady dne 29. dubna 2022 byla výzva prodloužena do 17. května 2022.

Návrhy označené číslem jednacím 9888/2022-UVCR na obálce musí být doručeny nejpozději do 3. dubna 2022 v listinné podobě nebo datovou schránkou na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

Datová schránka ID: trfaa33

Sdílejte na:

Přílohy