Ministři Bek a Langšádlová představili koncepci podpory excelence na VŠ a AV ČR

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek ve spolupráci s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou na jednání vlády předložili koncepci institucionální podpory excelence na vybraných univerzitách a v rámci Akademie věd ČR.„Koncepce si klade za cíl zvýšit počet excelentních pracovišť, významněji zapojit české vědce a vědkyně do evropského výzkumného prostoru a více je začlenit do programů, které mají sloužit k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Bek.

Materiál představuje několik dotačních programů, které mají za úkol podporovat úspěšné vědecké týmy z ČR v rámcových programech EU, včetně evropských partnerství, a v dalších obdobných mezinárodních dotačních titulech na podporu excelence ve výzkumu, vývoji a inovacích. „Hlavním cílem Koncepce institucionální podpory excelence na vybraných univerzitách a v rámci Akademie věd České republiky je v širším smyslu konsolidace nástrojů podpory špičkové vědy s důrazem na jejich vyhodnocování a vzájemné synergie. Toto doposud v českém systému VaVaI chybělo a naše koncepce tak plní významnou koordinační roli ve vztahu k poskytovatelům prostředků na výzkum a motivační roli ve vztahu k vědcům,“ doplňuje ministryně Langšádlová.

Uskutečnění cílů koncepce ovlivní samotný systém na podporu excelence ve výzkumu, vývoji a inovacích, včetně propojení do oblasti vzdělávání v doktorských studijních programech.

V krátkodobém horizontu (2024–2025) je prioritním cílem stabilizovat a posílit rozpočtové zabezpečení koncepce a případně změnit jeho metodické ukotvení.

Cílem střednědobého horizontu (2026–2028) je zavést nové možnosti podpory, upravit metodiky hodnocení pro velké výzkumné infrastruktury a vyhodnotit strategie výzkumných organizací k zavedení této koncepce. V tomto horizontu je důležitá příprava podkladů, které nahradí potenciální redukci operačních programů či NPO, a to zejména ve vztahu k možným investicím do přístrojového vybavení a zařazení výzkumného zázemí a infrastruktury do celkového procesu.

V dlouhodobé perspektivě (2028+) se předpokládá již plné zavedení strategií krátkodobého a střednědobého horizontu do praxe.

 

Zdroj: MŠMT  |  25. 1. 2024

Sdílejte na: