Výzva k podávání návrhů kandidátů na 9 členek / členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 9 členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky (dále jen „VR TA ČR“), Rada pro výzkum, vývoj a inovace v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 9 členek / členů VR TA ČR (3 kandidáti za resorty, 3 kandidáti za akademickou sféru, 3 kandidáti za podnikatelský sektor).

Podle § 36a odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je VR TA ČR koncepčním orgánem TA ČR, který zejména navrhuje předsednictvu TA ČR ustavení a zaměření odborných poradních orgánů, vyjadřuje se k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou úroveň TA ČR a navrhuje potřebná opatření. VR TA ČR má 12 členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Funkční období členů VR TA ČR je čtyřleté.

Funkce člena VR TA ČR je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Výkon funkce člena VR TA ČR je podle Statutu TA ČR neslučitelný s činností v oborových komisích a panelech.

Členům VR TA ČR za výkon funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.

Předpokládané zahájení výkonu funkce členů VR TA ČR je říjen 2022.

 

1. Předpisy upravující výběr kandidátů na členství ve výzkumné radě TA ČR

 • zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;
 • statut TA ČR;
 • zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát:

 • vyslovit souhlas pouze s jednou nominací;
 • vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím ve výzkumné radě TA ČR s vědomím, že TA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími právními předpisy;
 • splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě;
 • návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady.

3. Návrhy kandidátů na členství ve výzkumné radě TA ČR musí obsahovat následující podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy):

Obecné podklady:

 • jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
 • adresu navrhovatele s uvedením kontaktu, název navrhovatele; navrhovatelem může právnická osoba[1] zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi;
 • životopis kandidáta se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4);
 • souhlas kandidáta s jeho členstvím ve výzkumné radě TA ČR, (případně na výkon funkce předsedy či místopředsedy);
 • doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství ve výzkumné radě TA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, zkušenosti, schopnosti apod.);
 • kandidátem vypracovanou koncepci (v rozsahu do 5 stran formátu A4) o jeho budoucím působení ve výzkumné radě TA ČR, vypracovaná koncepce by měla zohledňovat aktuální situaci v TA ČR.
 • přehled nejvýznamnější odborné činnosti v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (cca na 1 stránku formátu A4), přehled dalších aktivit jako jsou např.: spolupráce s firmami a/nebo veřejnou správou, studijní pobyty, členství ve vědeckých společnostech, redakčních radách, poradních orgánech firem nebo veřejné správy, technologických nebo inovačních platformách atd. (cca na 1 stránku formátu A4);
 • přehled zkušeností kandidáta v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (maximálně 1 stránka formátu A4);
 • zkušenosti s řízením výzkumných projektů z oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

4. Kritéria k posuzování zaslaných návrhů:

 • všeobecně uznávaná osobnost v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,
 • praxe v oboru;
 • zkušenosti z oblasti politiky VaVaI na národní, případně a mezinárodní úrovni a základní znalosti legislativy, ekonomiky a státní správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací;
 • morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude ve výzkumné radě TA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a nebude při práci ve výzkumné radě TA ČR zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého pracoviště, oboru a sektoru);
 • relevantní manažerské zkušenosti, komunikační schopnosti.

Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.

Počet zaslaných nominací na jednoho kandidáta nebude mít vliv na konečný výběr.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě.

Návrhy označené na obálce čj. 23847/2022-UVCR musí být doručeny nejpozději do 31. července 2022 v listinné podobě nebo datovou schránkou na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
e-mail: 
rvv@vlada.cz

Datová schránka ID: trfaa33

 [1] § 18 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Právnickou osobou se rozumí Česká republika, zastoupená jednotlivými organizačními složkami státu (např. ministerstva a jiné státní správní úřady) ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Sdílejte na:

Přílohy