Výzva k podávání návrhů kandidátů na členky / členy a předsedkyni / předsedu vědecké rady Grantové agentury České republiky

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 9 členek / členů vědecké rady Grantové agentury České republiky (dále jen „VR GA ČR“), z nichž je jeden předseda VR GA ČR, ke dni 22. prosince 2022, vyhlašuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na členky / členy a předsedkyni / předsedu  VR GA ČR.

Podle § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je VR GA ČR koncepčním orgánem, který zejména navrhuje předsednictvu Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“) ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření. Má 12 členů včetně předsedy, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“).

Funkční období členů VR GA ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující.

Funkce člena VR GA ČR je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Výkon funkce člena VR GA ČR je podle Statutu GA ČR neslučitelný s činností v oborových komisích a panelech.

Členům VR GA ČR za výkon funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.

Členové vědecké rady GA ČR, kterým končí 1. funkční období:

prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (předseda) - Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. (místopředseda) – Technické vědy

prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. - Vědy o neživé přírodě

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. - Společenské a humanitní vědy

prof. Bengt J. F. Nordén, Dr. mult, honFRSC – Vědy o neživé přírodě

prof. Jana Roithová, Ph.D. - Vědy o neživé přírodě

prof. Avner Shaked, Ph.D. - Vědy o neživé přírodě

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Lékařské a biologické vědy

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. - Lékařské a biologické vědy

Dle „Statutu a jednacího řádu oborových komisí a hodnotících panelů GA ČR“ (Článek 3 Oborové komise bod (1)) jsou zastoupeny obory z oblastí věd technických, o neživé přírodě, lékařských, biologických, společenských, humanitních, zemědělských a biologicko-environmentálních.

Z tohoto důvodu je třeba doplnit VR GA ČR na zákonem stanovený počet členů a jmenovat předsedu, s přihlédnutím k zastoupeným oborům.

1. Předpisy upravující výběr kandidátů na členství ve vědecké radě GA ČR

- zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;

- statut GA ČR.

2. Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát:

- vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím ve vědecké radě GA ČR s vědomím, že GA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími právními předpisy;

- splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě;

- návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady.

3. Návrhy kandidáta na členství ve vědecké radě GA ČR musí obsahovat následující podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy):

- jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, e-mailovou adresu, telefonní číslo;

- adresu navrhovatele s uvedením kontaktu, název navrhovatele; navrhovatelem může být fyzická nebo právnická osoba[1] zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi.

- životopis se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4);

- přehled nejvýznamnějších publikací, případně další odborné činnosti (cca na 1 stránku formátu A4), přehled dalších aktivit jako jsou např.: studijní pobyty, vyžádaná přednášková činnost v zahraničí, členství ve vědeckých společnostech, redakčních radách atd. (cca na 1 stránku formátu A4);

- přehled nejvýznamnějších výsledků kandidáta v oblasti řízení zejména základního výzkumu (maximálně 3 stránky formátu A4);

- souhlas kandidáta s jeho členstvím ve vědecké radě GA ČR;

- doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství ve vědecké radě GA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, zkušenosti, schopnosti apod.);

- kandidátem vypracovanou koncepci (v rozsahu do 5 stran formátu A4) o jeho budoucím působení ve vědecké radě GA ČR, vycházející z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a z dalších relevantních dokumentů pro oblast výzkumu a vývoje, včetně dokumentů legislativního charakteru, vypracovaná koncepce by měla zohledňovat aktuální situaci v GA ČR.

4. Kritéria k posuzování zaslaných návrhů:

- všeobecně uznávaná osobnost v daném oboru základního výzkumu;

- dlouholeté praxe v oboru;

- zkušenosti z oblasti politiky VaVaI na národní a mezinárodní úrovni a znalosti legislativy, ekonomiky a státní správy v oblasti VaVaI;

- morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude ve vědecké radě GA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti výzkumu, vývoje a inovací a nebude při práci ve vědecké radě GA ČR zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého oboru a sektoru);

- relevantní manažerské zkušenosti, komunikační schopnosti.

Navrhovatelům se doporučuje při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.

Počet zaslaných nominací na jednoho kandidáta nebude mít vliv na konečný výběr.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v elektronické / listinné podobě.

Návrhy označené na obálce čj. 29908/2022-UVCR musí být doručeny nejpozději do 16. září 2022  elektronicky (prostřednictvím datové schránky) nebo v listinné podobě (současně elektronicky na email) na následující adresy:

ISDS (datová schránka): trfaa33

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
e-mail: 
rvv@vlada.cz

 [1] § 18 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Právnickou osobou se rozumí i Česká republika, zastoupená jednotlivými organizačními složkami státu (např. ministerstva a jiné státní správní úřady) ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Sdílejte na:

Přílohy