Odborné panely a Odborný orgán hodnotitelů

Ustavení Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů vychází z Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“) schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. 2. 2017 č. 107.

V souladu s M17+ bylo na 327. zasedání Rady dne 30. června 2017 ustaveno šest Odborných panelů podle oborových skupin OECD a byl schválen jejich Statut a Jednací řád.

1. Natural Sciences,

2. Engineering and Technology,

3. Medical and Health Sciences,

4. Agricultural and Veterinary Sciences,

5. Social Sciences,

6. Humanities and the Arts.

Odborné panely provádějí odborné posouzení podle M17+ a podle Uživatelské příručky pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI schválené usnesením Rady na jejím 367. zasedání dne 30. dubna 2021. 

Odborné panely a Odborný orgán hodnotitelů ve spolupráci s Odborem podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace realizují průběh každoročního hodnocení za využití dvou základních nástrojů a to:

1. bibliometrická analýza pro všechny bibliometrizovatelné výsledky v rozsahu specifikovaném M17+,

2. recenzní posouzení vybraných výsledků podle kritérií a v rozsahu specifikovaném M17+.

Odborné panely jsou členěny pro panelisty na úroveň FORD.

Odborný orgán hodnotitelů je strukturován do úrovně DETAILED FORD.

     

Odborný panel

Předseda

Hlavní působiště

1. Natural Sciences

prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc., FRSC

Vedoucí katedry anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

2. Engineering and Technology

prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. 

Vedoucí Ústavu chemického inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Scientific Director, The PARC (Pharmaceutical Applied Research Centre) 

3. Medical and Health Sciences

prof. MUDr. Josef Vymazal, D.Sc. 

Primář Radiodiagnostického oddělení, Nemocnice na Homolce
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

4. Agricultural and Veterinary Sciences

prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka 

Vedoucí katedry pedologie a ochrany půd, Česká zemědělská univerzita v Praze

5. Social Sciences

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. 

Vedoucí Institutu interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

6. Humanities and the Arts

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

Docent na Katedře filosofie a religionistiky, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Sdílejte na:

Přílohy