Prováděcí předpisy k zákonu o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 397/2009 nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2010 (příloha č. 1).

Nařízení vlády nahradilo nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje a zahrnulo změny provedené zákonem č. 110/2009 Sb. Prováděcí předpis podrobněji upravuje vedení informačního systému výzkumu, vývoje a inovací.

 

Nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 71/2013 nabylo účinnosti dnem 15. dubna 2013 (příloha č. 2).

Nařízení vlády stanovuje základní podmínky pro udělování dvou typů ocenění – ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a ocenění propagace nebo popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Podrobnější informace  o ocenění naleznete v sekci „Ocenění výzkumu a vývoje“.

Nařízení vlády bylo doposud změněno těmito předpisy:

  1. nařízením vlády č. 66/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  2. nařízením vlády č. 493/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.


Nařízení vlády č. 160/2017 Sb., o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí

Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 160/2017 nabylo účinnosti dnem 1. července 2017 (příloha č. 5).

Nařízení vlády stanovuje kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné organizace do seznamu a způsob jejich prokazování, podmínky pro změny v zápisu a výmaz ze seznamu, obsah sbírky listin a způsob vykazování příjmů z transferu znalostí výzkumných organizací zapsaných v seznamu výzkumných organizací.

Sdílejte na:

Přílohy