Výzva k podávání návrhů na členy KHV

Komisi pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „Komise“) ustavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada”) jako svůj odborný a poradní orgán podle § 35 odst. 7 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Komise plní úkoly související s hodnocením kvality výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, s hodnocením kvality výsledků výzkumných organizací a s hodnocením výzkumných organizací. Komise je odborným poradním orgánem Rady pro účely realizace Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 na celonárodní úrovni. Dále plní úkoly související s hodnocením programů účelové podpory.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů
na
člena/členku Komise z oblasti společenských věd
člena/členku Komise z oblasti technických/aplikovaných věd
člena/členku Komise z oblasti přírodních/zemědělských věd
člena/členku Komise z oblasti lékařských/zdravotnických věd
a člena/členku Komise z oblasti humanitních/uměleckých věd

Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti. Členové poradních orgánů jsou jmenováni a odvoláváni předsedou Rady na návrh Rady podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Členství je neslučitelné se současným členstvím v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky, v předsednictvu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky.

Funkce člena poradních orgánů Rady je veřejnou funkcí a nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Funkční období je čtyřleté, člen může být jmenován nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.

Jeden navrhovatel může navrhnout nejvýše dva kandidáty z každé oblasti. Nominace by měly být genderově vyvážené.

Návrhy na kandidáty do KHV mohou podávat:

 • výzkumné organizace
 • členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Platná nominace kandidáta obsahuje:

 • Jméno, příjmení, akademické hodnosti a vědecké tituly nominované osobnosti
 • Odkaz na používaný identifikátor vědce (ORCID/ResearcherID/Publons..)
 • Vyznačení oboru (FORD) a podoboru (DETAILED FORD) působnosti nominované osobnosti, klíčová slova charakterizující její specializaci
 • 5 TOP výsledků z oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu a orientační údaje o počtu a charakteru publikačních a aplikačních výsledků (např. počet publikací indexovaných ve WoS, h-index, počet a struktura aplikovaných výsledků indexovaných v RIV, vedení projektů základního a aplikovaného výzkumu (databáze CEP) apod.)
 • Identifikaci subjektů, s nimiž má nebo v uplynulých třech letech měla nominovaná osobnost uzavřen pracovně právní vztah
 • Stručné odborné CV
 • Souhlas nominované osoby s nominací, její kontaktní údaje, identifikaci navrhovatele
 • Dosavadní zkušenosti s hodnocením

Doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.

Nominace je možné podávat (lze zvolit jednu z možností):

 • prostřednictvím předepsaných formulářů ve formátu excel - na emailovou adresu hodnoceniVaVaI@vlada.cz,
 • elektronicky prostřednictvím ISDS datové schránky na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33,
 • v listinné podobě na následující adresu: Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 19. ledna 2024.

Sdílejte na:

Přílohy