Popis jednotlivých etap hodnocení dle schválené metodiky

     Dne 23. června 2004 schválila vláda usnesením č. 644 hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků. Zásadní problémy hodnocení výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků a jeho výsledků lze shrnout do několika málo bodů, návrh jejich řešení a odstranění nedostatků je předmětem konkrétních návrhů úkolů vlády ve schváleném materiálu. K nim patří obecné principy hodnocení, hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji, hodnocení programů výzkumu a vývoje, závěrečné hodnocení projektů, výzkumných záměrů a dalších aktivit výzkumu a vývoje a zjednodušení a sjednocení administrativy výzkumu a vývoje.

     První Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2004 byla zpracována Radou pro výzkum a vývoj a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle usnesení vlády ze dne 23. června 2005 č. 644.

     Pro hodnocení prováděném v roce 2005 byla původní Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2004 upravena podle zkušeností z předcházejícího hodnocení. Aby byla metodika srozumitelná, je celý text zpracován znovu jako úplné znění.

     Upravenou Metodiku hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2005 (příloha 1) schválila Rada pro výzkum a vývoj dne 9. září 2005 na svém 204. zasedání. Po schválení Metodiky Radou pro výzkum a vývoj byl dokument podepsán místopředsedou vlády a předsedou Rady pro výzkum a vývoj Ing. Martinem Jahnem a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a místopředsedkyní Rady pro výzkum a vývoj JUDr. Petrou Buzkovou.

     Text metodiky byl také rozeslán všem poskytovatelům podpory výzkumu a vývoje a dalším zainteresovaným institucím.

     Cílem hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji je zhodnotit všechny výsledky dané instituce (resp. aktivity programů atd.) ve vazbě na celkové výdaje ze státního rozpočtu pro danou instituci za sledované období. Sledovaným obdobím pro hodnocení prováděné v roce 2005 bylo stanoveno období let 2000 až 2004 včetně.

     15.11.2005 byla uzavřena první etapa prací a jejími výsledky jsou jak písemné, tak elektronické podklady popsané v 1. etapě, kap. A 4.1. bod 1) až 4) Metodiky.

Výsledky 1. etapy hodnocení

     Písemné podklady byly dne 16. 11. 2005 zaslány jednotlivým poskytovatelům resp. zřizovatelům institucí podílejících se ve sledovaném období na využívání podpory VaV. Ke stejnému datu byly písemné i elektronické podklady zveřejněny na www.vyzkum.cz.

     Písemné podklady byly dne 16. 11. 2005 zaslány jednotlivým poskytovatelům resp. zřizovatelům institucí podílejících se ve sledovaném období na využívání podpory VaV. Ke stejnému datu byly písemné i elektronické podklady zveřejněny na www.vyzkum.cz.

    Některé elektronické podklady zveřejněné na www (vždy explicitně uvedeno) jsou určeny pouze pro odborné zpracování patřičnými programy umožňující práci s velkým množstvím dat, rozhodně nejsou určeny jako sestavy k tisku. Na stejném místě www stránek jsou uvedeny i doplňující technické informace, komentáře a popis jednotlivých sloupců vlastních tabulek.

     Ve druhé etapě „Odůvodnění“ popsané v kap. A 4.2. písmeno a) až c) Metodiky, která započala 15. 11. 2005, jsou výsledky první etapy předány zřizovateli instituce (nebo orgánu, který plní tuto funkci) resp. poskytovateli dotace VaV k vyjádření do 15. 12. 2005. Zároveň jsou výsledky první etapy předány odborným komisím Rady ke stanovisku a návrhu opatření podle bodu II.2.a) usnesení vlády ze dne 23. 6. 2004 č. 644 do 31. 12. 2004. Odborné komise Rady se vyjádří do 15. 12. 2005.

     Ve třetí etapě jsou výsledky hodnocení zveřejněny od 16. 1. 2006 a Rada promítne výsledky hodnocení do návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2007 s výhledem na roky 2008 a 2009. Pokyny pro přípravu rozpočtu VaV (dopis členům vlády a správcům ostatních rozpočtových kapitol) zahrnující i snížení nebo zvýšení limitů schváleného střednědobého výhledu výdajů na výzkum a vývoj na roky 2007 a 2008 podle výsledků hodnocení budou připraveny do 31. 1. 2006.

Výsledky 3. etapy hodnocení

     Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2007 s výhledem na roky 2008 a 2009 bude vládě předložen v červnu 2006.

     Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2007 s výhledem na roky 2008 a 2009 bude vládě předložen v červnu 2006.

 

Sdílejte na:

Přílohy