Pracovní výsledky 1. etapy hodnocení

Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 23. června 2004 č. 644 "Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků".

Rada pro výzkum a vývoj a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválili a místopředseda vlády a předseda Rady pro výzkum a vývoj ing. Jahn a ministryně školství mládeže a tělovýchovy JUDR. Buzková podepsali dne 27. 10. 2004 "Metodiku hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků" (dále jen "Metodika"), která byla zpracována v souladu s uvedeným usnesením vlády.

Cílem hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji je zhodnotit všechny výsledky dané instituce (resp. aktivity programů atd.) ve vazbě na celkové výdaje ze státního rozpočtu pro danou instituci za sledované období. Sledovaným obdobím pro hodnocení prováděné v roce 2004 byla stanovena období let 1999 až 2003 včetně.

V současné době byla uzavřena první etapa prací a jejími výsledky jsou elektronické podklady (přílohy 1 až 3) popsané v 1.etapě, kap. 1.1.2. písmeno a) až c) Metodiky. Tyto podklady jsou od 3. 12. 2004 přístupny a jsou určeny jak pro zřizovatele, tak pro poskytovatele institucí podílejících se ve sledovaném období na využívání podpory VaV.
 
Uvedené elektronické podklady jsou určeny pro odborné zpracování patřičnými programy umožňující práci s velkým množstvím dat, rozhodně však nejsou určeny jako sestavy k tisku. Dále zde jsou uvedeny i doplňující technické informace, komentáře a popis (příloha 4) jednotlivých sloupců vlastních tabulek.

Ve druhé etapě Metodiky "Verifikace a odůvodnění", která započala 1. 12.2004, jsou výsledky první etapy předány zřizovateli instituce (nebo orgánu, který plní tuto funkci) resp. poskytovateli dotace VaV k vyjádření do 31. 12. 2004. Zároveň jsou výsledky první etapy předány odborným komisím Rady ke stanovisku a návrhu opatření podle bodu II.2.a) usnesení vlády ze dne 23. 6. 2004 č. 644 do 31. 12. 2004. Odborné komise Rady navrhnou rozdělení institucí do tří skupin:

 

  • První skupina - instituce, které svými výsledky vysoce zhodnotily vynaložené prostředky a navrhuje se zvýšení jejich státní podpory
  • Druhá skupina - instituce, které svými výsledky průměrně zhodnotily vynaložené prostředky a navrhuje se zachování jejich státní podpory
  • Třetí skupina - instituce, které svými výsledky dostatečně nezhodnotily vynaložené prostředky a navrhuje se snížení jejich státní podpory.

 

Ve třetí etapě dojde k promítnutí do návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2006. Výsledky hodnocení budou zveřejněny do 31. 1. 2005 a Rada promítne výsledky hodnocení do návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2006. Pokyny pro přípravu rozpočtu VaV (dopis členům vlády a správcům ostatních rozpočtových kapitol) zahrnující i snížení nebo zvýšení limitů schváleného střednědobého výhledu výdajů na výzkum a vývoj na roky 2006 a 2007 podle výsledků hodnocení budou připraveny do 31. 1. 2005.
Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2006 s výhledem na roky 2006 a 2007 bude vládě předložen v červnu 2005.

Zřizovatelé institucí pobírající dotaci v oblasti výzkumu a vývoje ve sledovaném období resp. poskytovatelé dotace výzkumu a vývoje byli požádáni o písemné vyjádření k výsledkům 1. etapy hodnocení v termínu do 31. 12. 2004.


Popis postupu metody hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků je uveden v příloze 5  (formát .pdf, 215kB)


Pracovní výsledky 1. etapy, které jsou určeny k vyjádření poskytovatelů a zřizovatelů

(Oficiální výsledky hodnocení budou zveřejněny k 31.1.2005)
Soubory (přílohy 1 až 3 a tabulka B) jsou ve formátu EXCEL 97 (zipováno) resp. DBF IV (zipováno), komentář a popis tabulek je uveden v příloze 4

Tabulka B: “Podrobný přehled všech hodnocených výsledků instituce” (soubor .zip 16MB)


Není určeno k tisku!

Sdílejte na:

Přílohy