Popis etap hodnocení poskytovatelů a příjemců

První etapa hodnocení

Výsledkem první etapy hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji budou standardizované tabulky, a to:
 1. Hodnocené projekty a hodnocené výzkumné záměry (označené poskytovatelem jako úspěšné nebo na světové úrovni) bez jakéhokoliv výsledku v IS VaV.
 2. Hodnocené projekty a hodnocené výzkumné záměry s uvedeným rokem ukončení v letech 2001 - 2005 a dosud neukončené.
 3. Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí.
 4. Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí a seřazené podle skupin dle právní formy instituce. 
 5. Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí a skupin oborů. Budou využity stejné skupiny oborů ISI, které jsou využívány při tvorbě upravených impaktních faktorů odborných časopisů. Seznam skupin oborů včetně hodnoty mediánu IF uvedené u každé skupiny oborů bude zveřejněn v první etapě hodnocení k 15. 11. 2006.
 6. Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí a poskytovatelů.
 7. Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle poskytovatelů.
 
Dále budou výsledkem první etapy hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji čtyři pracovní tabulky, určené jako podklad všem poskytovatelům, aby mohli splnit úkol stanovený 2. etapou:
 1. Výpis všech hodnocených výsledků tak, jak byly dodány do RIV včetně jejich bodového ohodnocení. Struktura tabulky je stejná, jako v r. 2005, pouze rozšířená o bodové hodnocení výsledku.
 2. Výpis návazností výsledků na hodnocené výzkumné aktivity.
 3. Podrobný přehled všech hodnocených projektů a výzkumných záměrů včetně údajů o hodnocení jejich výsledků – struktura tabulky je stejná, jako v r. 2005, pouze rozšířená o údaje vztahující se k hodnocení výsledků.
 4. Hodnocené projekty a jejich výsledky agregované podle programů a typů grantových projektů poskytovatelů. Údaj o poskytovateli je nahrazen údajem o programu resp. typu grantového projektu.
Vzhledem k rozsahu údajů budou obsáhlé výstupy poskytnuty v elektronické podobě k datu 15. 11. 2006 prostřednictvím www.vyzkum.cz. Údaje o výsledcích hodnocení včetně použitých podkladů týkajících se hodnocených projektů, výzkumných záměrů, výsledků a příjemců budou také zařazeny do veřejně přístupných webových výstupů IS VaV. Do těchto webových výstupů IS VaV budou dále zařazeny údaje o hodnocení poskytovatelů a jednotlivých programů.

Podrobné výsledky první etapy

 

Druhá etapa hodnocení

Výsledky první etapy budou předány:
 1. zřizovateli instituce (nebo orgánu, který plní tuto funkci), který se vyjádří do 15. 12. 2006;
 2. poskytovateli, který se vyjádří do 15. 12. 2006;
 3. odborným komisím Rady pro výzkum a vývoj, které vyjádří své stanovisko a dále formulují návrh dalších opatření podle bodu II.2.a) usnesení vlády ze dne 23. 6. 2004 č. 644 v termínu do 15. 12. 2006.
 

Třetí etapa hodnocení

Ve třetí etapě budou výsledky hodnocení zveřejněny do 31. 1. 2007 a Rada promítne výsledky hodnocení do návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2008 a výhledu na léta 2009 a 2010. Směrnice pro přípravu rozpočtu výzkumu a vývoje (dopis členům vlády a správcům ostatních rozpočtových kapitol) zahrnující i snížení nebo zvýšení limitů schváleného střednědobého výhledu výdajů na výzkum a vývoj na roky 2008 a 2009 podle výsledků hodnocení bude připravena do 31. 1. 2007. Výsledky hodnocení budou povinným kritériem při posuzování nových požadavků na dotace ze státního rozpočtu na oblast VaV.

Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2008 s výhledem na roky 2009 a 2010 bude vládě předložen v červnu 2007. Stejně jako v minulých letech bude Rada navrhovat sankce jen za ukončené a předčasně ukončené projekty a výzkumné záměry, které nemají žádný výsledek a přitom je poskytovatel ve svém závěrečném hodnocení označil jako „vynikající s mezinárodním významem na světové úrovni“. Další údaje uvedené v Hodnocení jsou pro Radu a poskytovatele pouze vodítkem a to až do novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů nemohou být předmětem sankcí.

Základním pravidlem však je, že každý zjištěný prohřešek bude postihován na straně příslušného poskytovatele tak dlouho, dokud tento poskytovatel nezajistí jeho nápravu – tj. buď dodá chybějící výsledky, nebo přehodnotí závěrečné hodnocení projektu resp. výzkumného záměru.

Sdílejte na: