Zápis z jednání Bioetické komise RVV, konaného dne 14. října 2006

Přítomni: RNDr. Alena Blažková, CSc., Doc. PhDr. Radim Brázda, Dr., PhDr. Wendy Drozenová, PhD., Ing. Josef Fulka, DrSc.,  PhDr. Josef Kuře, PhD., MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., MUDr. Dagmar Pohunková, Prof. MUDr. Jiří Rubeš, CSc., Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., Prof. MUDr. Jiří Vácha, Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.
Omluveni: Doc. MUDr. Petr Hach, CSc.
Nepřítomni: Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.
Hosté: Ing. Vratislava Fremrová, Ing. Jan Marek, CSc.
Prezenční listina je uložena v sekretariátu RVV.
Jednání řídil předseda: Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc.
 
 
Program:
1)        Určení zapisovatele
2)        Uvítání nových členů komise
3)        Volba místopředsedy
4)        Projednání návrhů odborných stanovisek k žádostem o VLEKB
5)        Hlasování a formulace usnesení ke stanoviskům
6)        Informace o materiálech z jednání Bioetických komisí EU
7)        Příprava plánu činnosti Bioetické komise
8)        Různé, závěr
 
Ad 1
Předseda komise Doc. Viklický konstatoval, že komise je ve smyslu článku 3 Jednacího řádu způsobilá se usnášet. Jako zapisovatel byl pověřen PhDr. Josef Kuře.
 
Ad 2
Předseda komise zahájil jednání a přivítal všechny členy komise, zvláště pak nově jmenované členy a každého člena představil.
 
Ad 3
V souladu s ustanovením článku 3 Statutu Bioetické komise RVV se uskutečnila volba místopředsedy komise. Místopředsedou komise byl zvolen PhDr. Josef Kuře (12 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování).
 
Ad 4
V souladu s ustanovením článku 3 Jednacího řádu Bioetické komise RVV byl schválen navržený program jednání.
 
Ad 5
Před vlastním projednáváním žádostí o povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách  [VLEKB] předseda komise vyzval přítomné, aby oznámili střet zájmů (čl. 3 Jednacího řádu). Členové komise deklarovali absenci střetu zájmů. Jeden člen komise sdělil, že kvůli možnému střetu zájmů se vzdává hlasovacího práva při rozhodování o žádosti Ústavu experimentální medicíny AV ČR o VLEKB. Toto opatření bylo přijato předsedou komise v souladu s čl. 3 Jednacího řádu  jako adekvátní.
 
Členové komise pověření zpracováním návrhu odborného stanoviska seznámili komisi se svými stanovisky k žádostem o VLEKB. Členové komise obdrželi všechny návrhy odborných stanovisek v písemné podobě.
Poté byly diskutovány obě žádosti o VLEKB podané Masarykovou univerzitou a Ústavem experimentální medicíny AV ČR. Rovněž byly projednávány návrhy odborného stanoviska k těmto žádostem.
 
Ad 6
Po ukončení rozpravy k návrhu odborného stanoviska předsedající nechal hlasovat o odborném stanovisku komise k podaným žádostem. Pro zamítnutí vydání povolení obou žádostí o VLEKB hlasovalo 11 členů komise, 2 se zdrželi hlasování. Na základě tohoto hlasování bylo přijato usnesení komise: Bioetická komise RVV nedoporučuje udělit povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách Masarykově univerzitě a Ústavu experimentální medicíny AV ČR.
Komise formulovala odůvodněné odborné stanovisko, v němž Radě pro výzkum a vývoj doporučuje obě žádosti zamítnout. Stanovisko je nezveřejňovanou součástí příloh tohoto zápisu (čl. 4 Jednacího řádu).
 
Ad 6
Se zřetelem na situaci bioetiky v České republice předseda komise informoval o jednání Fóra Národních etických komisí (Forum of National Ethics Councils), které se konalo 21. a 22. září v Helsinkách. Toto evropské fórum je nezávislou platformou pro výměnu informací, zkušeností a osvědčených přístupů v oblasti etiky, vědy a společnosti. V pořadí osmé jednání Fóra organizované Evropskou komisí bylo tentokrát společné s European Group on Ethics (EGE). Členové komise dostali zápis z tohoto Evropského fóra.
Bylo konstatováno, že vzhledem k blížícímu se předsednictví České republiky v EU, bude zapotřebí se včas a dostatečně připravit na zajištění tohoto fóra v České republice.
 
Ad 7
Komise se zabývala přípravou plánu své činnosti. Rámec tohoto plánu je dán jednak zákonem č. 227/2006 Sb. (vypracovávání odborných stanovisek k žádostem o povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách), jednak řešením úkolů, kterými komisi pověří Rada, as dále agendou, kterou si komise stanoví sama při monitorování bioetické problematiky v mezinárodním měřítku.  V souvislosti se sledováním aktuální bioetické problematiky, tak jak vyplývá ze Statutu komise (čl. 2), byly pro činnost Bioetické komise identifikovány tři tématické okruhy, jež zasluhují zvláštní pozornost: výzkum používající chiméry (animal-human chimeras), biobanky pro experimentální účely a biopatentování.
 
 
Zapsal: PhDr. Josef Kuře
Schválil: Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc., předseda

Sdílejte na: