Bioetická komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Bioetická komise je odborným a poradním orgánem Rady pro výzkum , vývoj a inovace. Byla ustavena v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Podle § 35 odst. 7 pís. c) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Bioetická komise zpracovává

  • podklady pro řešení úkolů Rady pro výzkum, vývoj a inovace s bioetickými aspekty výzkumu a vývoje,
  • návrhy odborných stanovisek Rady pro výzkum, vývoj a inovace k žádostem o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádostem o změnu tohoto povolení, popřípadě k žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk. Předsedou Bioetické komise je vždy člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Činnost Bioetické komise se dále řídí jejím statutem a jednacím řádem.

Sdílejte na: