Nejčastější otázky k výsledkům Hodnocení 2006

 

Zveřejňujeme souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, které byly vznášeny k výsledkům Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006.

Na jakém základě jsou k jednotlivým dodaným výsledkům stanoveny jejich váhy a čím je dána hodnota Index SR, resp. z čeho vyplývá zařazení do jednotlivých barevných skupin?

Ve stanoveném termínu, tj. do 8.9.2006 jsme do RIV prostřednictvím poskytovatele zaslali výsledky k řešeným projektům a výzkumným záměrům, které se ovšem v rámci hodnocení (tj. v pracovních tabulkách) neobjevily.

Za výsledky, které jsme dodali do RIV nám nebyla v hodnocení započítána váha (tj. váha je uvedená jako nulová).

Naše fakulta řešila výzkumný záměr a ve stanovených termínech výsledky do RIV předala prostřednictvím příslušného poskytovatele (jejich zařazení bylo potvrzeno). Tyto výsledky ale v rámci Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2006 nebyly zahrnuty do hodnocení fakulty, ale byly přiřazeny k hodnocení celé univerzity.

Porovnáním výsledků Hodnocení 2006 a výsledků pro přidělování finančních prostředků na specifický výzkum na vysokých školách jsme zjistili nesoulad mezi údaji o finančních prostředcích a početch výsledků - z jakého důvodu nebyly v Hodnocení všechny výsledky zohledněny?

 


Na jakém základě jsou k jednotlivým dodaným výsledkům stanoveny jejich váhy a čím je dána hodnota Index SR, resp. z čeho vyplývá zařazení do jednotlivých barevných skupin?

Rozsah hodnocených výsledků, jejich bodové hodnocení (resp. váhy) a zařazení či nezařazení do hodnocení je stanoveno Metodikou hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006, která byla vydána na základě usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení VaV a jejich výsledků, a která byla Radou pro výzkum a vývoj schválena na jejím 215. zasedání dne 8. září 2006.
Metodika definuje nejen rozsah výsledků pro hodnocení a jejich bodovu hodnotu (viz příloha č. 5 Metodiky), ale i způsob stanovení hodnoty Index SR jako srovnávacího ukazatele a rozdělení jednotlivých příjemců veřejné podpory VaV do skupin (Index SR = 0 => červená skupina, Index SR = 0,01 až 13,40 => žlutá skupina, Index SR = 13,41 až 24,89 => šedá skupina, Index SR je vyšší než 24,89 => zelená skupina). 


Ve stanoveném termínu, tj. do 8.9.2006 jsme do RIV prostřednictvím poskytovatele zaslali výsledky k řešeným projektům a výzkumným záměrům, které se ovšem v rámci hodnocení (tj. v pracovních tabulkách) neobjevily.

Jak z Metodiky vyplývá, předmětem hodnocení byly projekty a výzkumné záměry (resp. jejich výsledky):

  1. jejichž řešení bylo ukončeno v letech 2001 až 2005, a výzkumný záměr instituce nebo projekt není zařazen do některého z programů či výzkumných záměrů, které jsou z hodnocení vyloučeny.  
  2. Do hodnocení VaV byly zahrnuty ty výsledky zařazené do RIV, které navazují na alespoň jeden ukončený nebo zastavený projekt nebo výzkumný záměr spadající do hodnoceného období 2001 až 2005 . Přitom byly přirozeně brány v úvahu pouze výsledky vzniklé řešením příslušného projektu/výzkumného záměru. Dodané výsledky do RIV, které nenavazující na popsanou skupinu projektů a výzkumných záměrů, nebyly do hodnocení VaV v r.2006 zahrnuty.
  3. Výsledky jsou prostřednictvím hodnocených návazných projektů / výzkumných záměrů započítávány té instituci, která je u těchto projektů / výzkumných záměrů uvedena jako příjemce příp. jako organizační jednotka pověřená příjemcem řešením projektu výzkumného záměru.
    Jestliže např. instituce předloží do RIV výsledky k projektu, u kterého není uvedena jako příjemce, ale třeba jako spolupříjemce, nejsou tyto výsledky této instituci – předkladateli výsledků do RIV - započítány, ale jsou započítány té instituci, která je uvedena jako příjemce u návazného projektu.

Za výsledky, které jsme dodali do RIV nám nebyla v hodnocení započítána váha (tj. váha je uvedená jako nulová).

U druhů výsledků A, V, E, M, W, O, jak jsou uvedeny v Popisech údajů pro RIV, je Metodikou stanovena váha = 0 (jedná se o tzv. neuznané výsledky).  


Naše fakulta řešila výzkumný záměr a ve stanovených termínech výsledky do RIV předala prostřednictvím příslušného poskytovatele (jejich zařazení bylo potvrzeno). Tyto výsledky ale v rámci Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2006 nebyly zahrnuty do hodnocení fakulty, ale byly přiřazeny k hodnocení celé univerzity.

Základním principem Hodnocení dle Metodiky je, že jsou hodnoceny ukončené projekty a výzkumné záměry, které řešil příslušný příjemce podpory VaV (dle smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory VaV). K těmto projektům a výzkumným záměrům se přiradí váha výsledku, ve kterém je uvedená návaznost na příslušný projekt nebo výzkumný záměr. Výsledek může vytvořit a zaslat do RIV i jiná organizace než je příjemce účelové nebo institucionální podpory, ale je vždy započítán pouze příjemci dané podpory. Je-li v CEP nebo v CEZ zařazen údaj o projektu či výzkumném záměru s tím, že příjemcem byla univerzita, aniž by bylo uvedeno, že řešením byla pověřena její organizační jednotka (tj. fakulta), je projekt nebo výzkumný záměr a k nim vztažené výsledky evidovány ve prospěch univerzity, nikoliv fakulty. Řešení tohoto problému je nutné provádět ve spolupráci s příslušným poskytovatelem podpory. 


Porovnáním výsledků Hodnocení 2006 a výsledků pro přidělování finančních prostředků na specifický výzkum na vysokých školách jsme zjistili nesoulad mezi údaji o finančních prostředcích a početch výsledků - z jakého důvodu nebyly v Hodnocení všechny výsledky zohledněny?

Hodnocení 2006 vychází z Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006, podle kterého jsou do hodnocení zahrnuty výsledky projektů a výzkumných záměrů (včetně finančních prostředků na jejich řešení), jejichž řešení bylo ukončeno v letech 2001 až 2005, hodnotily se projekty již ukončené za dobu pěti let.
Systém přidělování finančních prostředků na specifický výzkum na vysokých školách vychází z projektů a výzkumných záměrů běžících (nikoliv jen ukončených) a to za dobu posledních tří let. Výsledky Hodnocení 2006 a výsledky přidělování finančních prostředků na specifický výzkum na vysokých školách jsou tedy navzájem neporovnatelné.

Sdílejte na: