Zápis z jednání Bioetické komise RVV, konaného dne 22. února 2007

 
 
Přítomni:
Doc. PhDr. Radim Brázda, Dr., Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc.,  PhDr. Wendy Drozenová, PhD., Ing. Josef Fulka, DrSc., Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., PhDr. Josef Kuře, PhD., MUDr. PhDr. Jan Payne, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., MUDr. Dagmar Pohunková, Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc., Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.,
PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.
 
Omluveni: RNDr. Alena Blažková, CSc.
Nepřítomni: Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.
Prezenční listina je uložena v sekretariátu RVV.
Jednání řídil: Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc.
 
 
Program:

1)        Schválení programu
2)        Zápis z jednání dne 14. listopadu 2006
3)        Informace o provedené úpravě Statutu Bioetické komise podle usnesení Rady 218/B9
4)        Aktualizovaný adresář členů Bioetické komise
5)        Projednání návrhu odborného stanoviska k žádosti o VLEKB od prof. Sykové
6)        Hlasování a formulace usnesení ke stanovisku
7)        Projednání materiálů od prof. Váchy:
            a/ SCHB Report-New kinds of animal-human mixtures (rozesláno 6.12.2006)
            b/ Humánně-animální kombinace (rozesláno 23.1.2007)
8)        Vyjádření k usnesení Rady  218/B4 -4, o potřebnosti případných dalších právních  
            úprav problematiky VLEKB
9)        Různé, závěr

 
Ad 1
Bioetická komise byla prohlášena za usnášení schopnou ve smyslu článku 3 Jednacího řádu a schválila program svého 14. jednání. Jako zapisovatel byl pověřen Dr. Kuře.
 
 
Ad 2
Předseda komise, doc. Viklický, vyzval členy Bioetické komise k připomínkování zápisu jednání komise z 14. listopadu 2006. Zápis by schválen bez připomínek.
 
Ad 3
Komise byla seznámena s provedenou úpravou Statutu Bioetické komise podle usnesení Rady 218/B9.
 
Ad 4
Členové komise obdrželi aktualizovaný adresář všech členů Bioetické komise.
 
Ad 5
Členové komise se seznámili s odbornými stanovisky k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, podané prof. Evou Sykovou, DrSc.,osobou pověřenou řízením veřejné výzkumné instituce Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Komise v obsáhlé diskusi probrala jednotlivá odborná stanoviska a projednala celkový návrh odborného stanoviska k předložené žádosti. Všechna jednotlivá odborná stanoviska vyzněla celkově pozitivně.
 
Ad 6
Po výzvě předsedy komise o střetu zájmů členové komise deklarovali absenci střetu zájmů. Poté proběhlo hlasování o návrhu odborného stanoviska k podané žádosti. Pro stanovisko doporučující udělit Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách hlasovalo 11 členů komise, 3 se zdrželi hlasování.
Ve svém zdůvodnění komise konstatovala, že předložená žádost celkově splňuje ustanovení zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých zákonů.
Autoři odborných stanovisek k žádosti vyjádřili souhlas s poskytnutím těchto posouzení žadatelce (bez podpisů).
Odborné stanovisko, připravené Bioetickou komisí pro jednání 221. Rady, je nezveřejňovanou součástí přílohy tohoto zápisu.
 
Ad 7
Komise projednala materiály poslané prof. Váchou, z nichž zejména stanovisko Scotish Council on Human Bioethics (Embryonic, Fetal and Post-natal Animal-Human Combinations: An Ethical Discussion) z listopadu 2006 bylo použito ve výše uvedené diskusi odborného stanoviska. Toto stanovisko bude využíváno jako vnitřní předpis při dalších jednáních Bioetické komise.
 
Ad 8
V návaznosti na usnesení Rady  218/B4 -4 komise projednala potřebnou změnu právní úpravy v souvislosti se zákonem  č.227/2006 Sb., zejména pak ustanovení § 209b, odst 1. Členové komise byli vyzváni k zaslání formulací k potřebné úpravě.
 
Ad 9
Komise vzala na vědomí informaci o konání 4. konference pro genovou a buněčnou terapii v Lékařském domě v Praze 26. – 27. 2. 2007. 
Na závěr předseda komise poděkoval všem členům, zejména těm, kteří pracovali na přípravě odborných stanovisek.
 
Příloha: Stanovisko k žádosti o povolení VLEKB, Ústav experimentální medicíny AV ČR
 
 
Zapsal: PhDr. Josef Kuře
Schválil: Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc., předseda

Sdílejte na: