Popis jednotlivých etap hodnocení efektivnosti příjemců a poskytovatelů

 

První etapa hodnocení

Výsledkem první etapy hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji budou standardizované tabulky, a to:

 1. hodnocené výzkumné aktivity bez výsledků v IS VaV, vyhodnocené poskytovatelem jako úspěšné nebo s vynikajícími výsledky;
 2. hodnocené výzkumné aktivity bez výsledků v IS VaV, vyhodnocené poskytovatelem jako neúspěšné (nesplnil);
 3. hodnocené výzkumné aktivity s uvedeným rokem ukončení řešení v letech 2002 až 2006 a dosud neukončené;
 4. hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí (hodnocení institucí) a seřazené podle skupin dle právní formy instituce;
 5. hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí (hodnocení institucí) a seřazené podle poskytovatelů;
 6. hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle poskytovatelů (hodnocení poskytovatelů).

Struktura všech standardizovaných výstupů je uvedena v příloze č. 4 Metodiky. Tyto tabulky budou v elektronické podobě zaslány prostřednictvím elektronické pošty poskytovatelům podpory VaV a zřizovatelům hodnocených institucí, a to k datu 20. 11. 2007. V rámci první etapy nebudou standardizované tabulky zpřístupněny veřejnosti. 

Dále bude výsledkem první etapy hodnocení efektivnosti pět pracovních tabulek, určených jako podklad všem poskytovatelům, aby mohli splnit úkol stanovený v rámci druhé etapy hodnocení:

 1. výpis všech hodnocených výsledků tak, jak byly dodány do RIV, včetně jejich bodového ohodnocení;
 2. výpis návazností výsledků na hodnocené výzkumné aktivity;
 3. podrobný přehled všech hodnocených výzkumných aktivit včetně údajů o hodnocení jejich výsledků;
 4. hodnocené projekty a jejich výsledky agregované podle programů poskytovatelů;
 5. seznam výsledků uplatněných v období 2002 až 2006 a do hodnocení nezahrnutých.

Struktura pracovních tabulek je uvedena v příloze č. 4 Metodiky. Pracovní tabulky, vzhledem k rozsahu údajů, budou k dispozici v elektronické podobě k datu 20. 11. 2007 prostřednictvím www.vyzkum.cz.  

Údaje o výsledcích hodnocení, včetně použitých podkladů týkajících se hodnocených výzkumných aktivit, výsledků a institucí, budou také zařazeny do veřejně přístupných výstupů IS VaV. Výsledky první etapy budou předány:

 • zřizovateli instituce (nebo orgánu, který plní tuto funkci);
 • poskytovateli podpory VaV;
 • odborným komisím RVV, které vyjádří své stanovisko a dále formulují návrh dalších opatření podle bodu II.2.a) usnesení vlády ze dne 23. 6. 2004 č. 644.

 

Druhá etapa hodnocení

V rámci druhé etapy se k výsledkům první etapy vyjádří:

 • zřizovatelé hodnocených institucí do 20. 12. 2007;
 • poskytovatelé do 20. 12. 2007;
 • odborné komise Rady pro výzkum a vývoj do 20. 12. 2007.

V termínu do 15. 1. 2008 budou doručená vyjádření zpracována. O způsobu a výsledku zpracování doručených vyjádření budou odesílatelé těchto vyjádření informováni.

 

Třetí etapa hodnocení

Ve třetí etapě budou výsledky hodnocení zveřejněny v termínu do 31. 1. 2008. Budou zveřejněny výsledky podle části B.5. Metodiky. Následně RVV promítne výsledky hodnocení do návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2009 a výhledu na léta 2010 a 2011. Směrnice pro přípravu rozpočtu výzkumu a vývoje (dopis členům vlády a správcům ostatních rozpočtových kapitol), zahrnující i snížení nebo zvýšení limitů schváleného střednědobého výhledu výdajů na výzkum a vývoj na roky 2009 a 2010 podle výsledků hodnocení, bude připravena do 31. 1. 2008. Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2009 s výhledem na roky 2010 a 2011 bude vládě předložen v červnu 2008.

Výsledky hodnocení budou povinným kritériem při posuzování nových požadavků na dotace ze státního rozpočtu na oblast VaV.

Stejně jako v minulých letech bude RVV navrhovat sankce jen za ukončené a předčasně ukončené projekty a výzkumné záměry, které nemají žádný výsledek a přitom je poskytovatel ve svém závěrečném hodnocení označil jako „uspěl“ nebo „uspěl s vynikajícími výsledky s mezinárodním významem“. Další údaje uvedené v hodnocení jsou pro RVV a poskytovatele pouze vodítkem, protože až do novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, nemohou být předmětem sankcí.

Základním pravidlem však je, že každý zjištěný prohřešek bude postihován na straně příslušného poskytovatele tak dlouho, dokud tento poskytovatel nezajistí jeho nápravu – tj. buď dodá chybějící výsledky, nebo přehodnotí závěrečné hodnocení příslušné výzkumné aktivity.

Sdílejte na: