Popis hodnocení programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2006

 

Závěrečná hodnocení ukončených programů výzkumu a vývoje poskytovateli (podle části D.2 Metodiky)

Ve smyslu bodu II.1.d) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 mají poskytovatelé zhodnotit vždy do 30. září roku následujícího po ukončení řešení programu jeho dosažené výsledky. V rámci tohoto hodnocení poskytovatelé zhodnotí soulad mezi vyhlášenými podmínkami a dosaženými výsledky, splnění cílů programu, event. jeho podprogramů.

Ve smyslu výše uvedeného usnesení vlády jednotliví poskytovatelé předloží RVV souhrnnou zprávu o vyhodnocení programů končených v roce 2006. Tato zpráva bude zahrnovat:

  1. základní údaje o schváleném programu (kód a název, členění na podprogramy, doba řešení, poskytovatel, kým byl program schválen, plánované celkové náklady a výdaje ze státního rozpočtu na dobu trvání programu),
  2. uvedení zvlášť významných výsledků (neuvádět přepis výsledků v RIV),
  3. informaci o tom, jakým způsobem bude využito (aplikováno, uplatněno) dosažených cílů programu,
  4. srovnání dosažených výsledků s cíli programu, tj. zda a jak výsledky dosažené řešením projektů přispěly ke splnění cílů programu a míra splnění cílů programu,
  5. srovnání dosažených výsledků programu se stavem v zahraničí v době ukončení programu,
  6. závěr, doporučení pro případně navazující program.

Pro posouzení plánovaných a splněných cílů budou využity údaje dodané jednotlivými poskytovateli do IS VaV (schválené cíle programu, údaje o veřejných soutěžích, skutečné výdaje celkové a ze státního rozpočtu). Tyto údaje nebudou při hodnocení čerpány z jiných zdrojů (různá vyjádření poskytovatelů apod.).

Poskytovatelé předloží Radě pro výzkum a vývoj souhrnnou zprávu o vyhodnocení programů ukončených v roce 2006 do 31. 10. 2007.

 

Hodnocení programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2006 (podle části C. Metodiky)

V roce 2007 bude probíhat hodnocení programů ukončených v roce 2006. Seznam těchto hodnocených programů je uveden v příloze č. 2 Metodiky. Pro hodnocení budou využity údaje z IS VaV.

Základem hodnocení bude vyhodnocení efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na řešení projektů v rámci ukončeného programu. Do hodnocení ukončených programů budou zahrnuty všechny ukončené projekty (tj. projekty se stavem řešení U = ukončené nebo S = zastavené), na které byla v rámci daného programu poskytnuta veřejná podpora výzkumu a vývoje, a jejichž řešení bylo ukončeno v letech 2000 až 2006. U těchto projektů bude provedeno bodové ohodnocení jednotlivých výsledků, které jsou k těmto projektům přiřazeny, a to postupem shodným s částí B.4.1. Metodiky.

Základním hodnotícím kritériem bude průměrná hodnota Index SR programů, která bude určena jako podíl váhy všech výsledků (s bodovým ohodnocením) projektů všech hodnocených ukončených programů a celkové veřejné podpory vynaložené na jejich řešení. Hodnocení bude provedeno porovnáním hodnoty Index SR pro každý hodnocený ukončený program s průměrnou hodnotou Index SR programů.

Výsledkem hodnocení programů bude tabulka, ve které budou uvedeny údaje o hodnocených projektech agregované podle jednotlivých hodnocených programů s uvedením hodnoty Index SR pro každý hodnocený program. Struktura tabulky je uvedena v příloze č. 5 Metodiky.

RVV bude při hodnocení programů ukončených v roce 2006 rovněž využívat souhrnných zpráv o hodnocení, které k ukončeným programům předloží příslušní poskytovatelé podle části D.2. Metodiky.

Výsledky hodnocení ukončených programů budou předloženy RVV ke schválení v termínu do 29.2.2008. RVV následně předloží souhrnné hodnocení programů ukončených v roce 2006 vládě do 31.3.2008. Po schválení budou výsledky zveřejněny na www.vyzkum.cz.

Sdílejte na: