Zápis z jednání Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj ze dne 12. června 2007

 
Přítomni:
PhDr. Wendy Drozenová, PhD., Ing. Josef Fulka, DrSc., Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., PhDr. Josef Kuře, PhD., MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc.,  RNDr. Alena Blažková, CSc.,
PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.
 
Omluveni: Doc. PhDr. Radim Brázda, prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc., Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
Nepřítomni: Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.,  MUDr. Dagmar Pohunková
Prezenční listina je uložena v sekretariátu RVV.
Jednání řídil: Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc. 
 
Program:

1)        Schválení programu
2)        Zápis z jednání dne 22. února 2007
3)        Projednání návrhu odborného stanoviska k žádosti o VLEKB doc. Dvořáka
4)        Hlasování a formulace usnesení ke stanovisku
5)        Informace o jednání 9. Fóra národních etických komisí
6)        K organizačnímu zajištění jednání NEC Forum v době českého předsednictví
7)         Některé bioetické problémy v EU (rozesláno předem)
8)        Informace o průběhu legislativní úpravy VLEKB
9)        Různé, závěr

 
Ad 1
Předseda Bioetické komise, doc. Viklický, přivítal členy komise a prohlásil ji za usnášení schopnou. Komise schválila program svého 15. jednání. Jako zapisovatel byl určen Dr. Kuře.
 
Ad 2
Členové komise byli vyzváni k připomínkování zápisu jednání komise z 22. února 2007. Zápis by schválen bez připomínek.
 
Ad 3
Byla přečtena odborná stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách podaných doc. Petrem Dvořákem, CSc., přednostou Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Jednání komise pokračovalo diskusí k odborným stanoviskům a k předložené žádosti. Všechna odborná stanoviska byla celkově pozitivní.
 
Ad 4
Předseda Bioetické komise vyzval členy komise, aby deklarovali případný střet zájmů.  Střet zájmů nebyl deklarován. Následně komise hlasovala o návrhu odborného stanoviska k podané žádosti. Pro stanovisko doporučující udělit Biologickému ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách hlasovalo 8 členů komise, 1 se zdržel hlasování.
Komise formulovala své stanovisko, v němž konstatovala, že předložená žádost celkově splňuje ustanovení zákona č. 227/2006 Sb. o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých zákonů.
 
Ad 5
Předseda a místopředseda komise informovali o jednání 9. Fóra národních etických komisí, které se konalo 23.-25. května 2007 v Berlíně.
 
Ad 6
Komise projednala naléhavost organizačního zajištění jednání NEC Forum v době předsednictví České republiku v EU.
Předseda Bioetické komise iniciuje jednání s předsedou Etické komise MZ a s předsedkyní Etické komise AV ČR.
 
Ad 7
Komise se seznámila s některými bioetickými problémy v EU (genová a somatická terapie, biotechnologie používající lidské tkáně) a názorovou polaritou ohledně této problematiky. Komise vzala na vědomí informaci o zřízení Evropského registru linií lidských embryonálních kmenových buněk.
 
Ad 8
Členové komise vzali na vědomí informaci o aktuálním stavu novelizace zákona o VLEKB.
 
Ad 9
Členové komise byli informování o konání symposia „Etika a psychologie“.
 
 
Zapsal: Dr. Josef Kuře
Schválil: Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc.

Sdílejte na: