Zápis z jednání Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj ze dne 12. července 2007

 
Přítomni:
Doc. PhDr. Radim Brázda, Dr., Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, PhDr. Wendy Drozenová, PhD., Ing. Josef Fulka, DrSc., PhDr. Josef Kuře, PhD., MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., MUDr. Dagmar Pohunková, Prof. MUDr. Jiří Rubeš, CSc., Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc., RNDr. Alena Blažková, CSc., PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.
 
Omluveni: Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc., Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
Nepřítomni: Mgr. Jiří Lukeš
Prezenční listina je uložena v sekretariátu RVV.
 
Jednání řídil: Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc., předseda Bioetické komise
 
Program jednání
 
1) Schválení programu jednání
2) Schválení zápisu z jednání dne 12. června 2007
3) Projednání návrhů odborných stanovisek k žádosti o VLEKB od IVF-Institut, s.r.o. z Plzně
4) Hlasování a formulace usnesení ke stanoviskům
5) Hlasování o odvolání člena Bioetické komise RVV Mgr. Jiřího Lukeše, Th.D.
6) Připomínkování návrhu patentového zákona
7) Informace k přípravě jednání Fora NEC v době předsednictví ČR v EU
8) Různé
 
 
Ad 1
Po uvítání členů Bioetické komise jejím předsedou doc. Viklickým byla komise prohlášena za usnášení schopnou a schválila program svého 16. jednání. Jako zapisovatel byl určen dr. Kuře.
 
Ad 2
Předseda komise vyzval členy k připomínkování zápisu jednání komise z 12. června 2007. Zápis by schválen bez připomínek.
 
Ad 3
Členové komise se seznámili s odbornými stanovisky k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách podaných od IVF-Institut, s.r.o., B. Smetany 2, 301 77 Plzeň. Po prezentování odborných stanovisek proběhla rozsáhlá diskuse. Všechna odborná stanoviska byla negativní.
 
Ad 4
Členové komise byli vyzvání, aby deklarovali případný střet zájmů. Ten nebyl deklarován. Poté proběhlo hlasování o návrhu odborného stanoviska k podané žádosti. Pro stanovisko doporučující neudělit IVF-Institutu, s.r.o. povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách hlasovalo 12 členů komise,  nikdo nehlasoval proti návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.
Následně komise formulovala své stanovisko, v němž konstatovala, že předložená žádost nesplňuje podmínky stanovené zákonem č. 227/2006 Sb. o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých zákonů, tak jak jsou specifikovány v § 4, odst. 2.
 
Ad 5
Vzhledem k tomu, že člen Bioetické komise RVV Mgr. Jiří Lukeš, Th.D., kterého do voleb na člena komise navrhlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
se nezúčastňuje jednání komise, neboť již není zaměstnancem MŠMT a opakovanou nepřítomností tak není plněna povinnost člena Bioetické komise aktivně se účastnit jednání (viz Statut Bioetické komise RVV, čl. 7, odst. 1), hlasovala komise o jeho odvolání. Pro odvolání Mgr. Jiřího Lukeše, Th.D. hlasovalo 12 členů komise, nikdo nehlasoval proti návrhu, nikdo se nezdržel hlasování. Na základě tohoto stanoviska Bioetické komise její předseda navrhne Radě odvolání jmenovaného člena komise za neplnění povinností člena komise (viz Statut čl. 4, odst. 7).
 
Ad 6
Rada požádala Bioetickou komisi o připomínkování pracovního návrhu zákona o ochraně vynálezů a o změně některých souvisejících zákonů (patentový zákon), který připravil Úřad průmyslového vlastnictví. Členové komise obdrželi návrh patentového zákona a byli vyzvání, aby ho připomínkovali, zejména pak pasáže týkající se bioetických otázek, nejpozději do 24. července 2007.
 
Ad 7
Předseda komise informoval o pokračujících jednáních ohledně přípravy jednání Fóra národních etických komisí, které bude Česká republika zajišťovat v době jejího předsednictví v EU. Jde o zajištění jednoho z důležitých úkolů během českého předsednictví.
 
Ad 8
K bodu „Různé“ nebyly přihlášeny žádné příspěvky.
 
 
Zapsal: dr. Josef Kuře
Schválil: Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc.

Sdílejte na: