Statut Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů

Statut

Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

            (1) Komisi pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „Komise“) ustavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada”) jako svůj odborný a poradní orgán podle § 35 odst. 7 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

            (2) Komise se při své činnosti řídí tímto Statutem a Jednacím řádem. Statut a Jednací řád Komise nebo jejich změny schvaluje Rada.

 

Článek 2

Působnost

            (1) Komise plní úkoly související s hodnocením výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, s hodnocením kvality výsledků výzkumných organizací a s hodnocením výzkumných organizací. Dále plní úkoly související s hodnocením programů účelové podpory a skupin grantových projektů (dále jen „hodnocení“).

            (2) Komise je klíčovým odborným orgánem Rady pro účely realizace Metodiky hodnocení výzkumných organizací, schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 (dále jen „Metodika“) na celonárodní úrovni. Komise zejména

a) připravuje a navrhuje opatření, která vedou k optimalizaci postupu hodnocení podle Metodiky na základě vyhodnocení realizace hodnocení v předchozím období,

b) vyjadřuje se k návrhu složení Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů,

c) projednává návrhy na předsedy Odborných panelů,

d) pro účely operativního řízení a koordinace hodnocení na celonárodní úrovni volí ze svého středu pro každou realizaci hodnocení tzv. oborové zpravodaje, aby byly pokryty všechny Odborné panely ustavené pro realizaci Metodiky; oboroví zpravodajové ve spolupráci s koordinátorem hodnocení jmenovaným Radou, vykonávají dohled nad technickou realizací hodnocení a odpovídají předsedovi/předsedkyni Komise za operativní a efektivní komunikaci s ostatními členy Komise a s předsedy Odborných panelů,

e) vyjadřuje se, po konzultaci s předsedy Odborných panelů, k provedení hodnocení a jeho interpretaci.

            (3) Komise je poradním orgánem Rady pro účely koordinace metodik poskytovatelů pro hodnocení výzkumných organizací a pro účely koordinace hodnocení účelových programů a skupin grantových projektů, a to jak ex ante, průběžných, tak také ex post. Komise zejména

a) zpracovává vyjádření pro Radu a poskytovatele k metodikám poskytovatelů pro hodnocení resortních výzkumných organizací a k provádění těchto metodik,

b) zpracovává vyjádření k navrhovanému složení mezinárodního evaluačního panelu pro poskytovatele v segmentu vysokých škol,

c) zpracovává v součinnosti se zpravodajem Rady pro hodnocení programů účelové podpory nebo se zpravodajem Rady pro hodnocení skupin grantových projektů vyjádření pro Radu a poskytovatele k metodikám využívaným poskytovateli k hodnocení jejich programů účelové podpory nebo skupin grantových projektů,

d) poskytuje odbornou konzultační činnost Odboru Rady Úřadu vlády ČR a na vyžádání také poskytovatelům při přípravě jejich metodik hodnocení,

e) vyjadřuje se na vyžádání v oblasti své působnosti k materiálům připravovaným Radou.

            (4) Při plnění úkolů, které to vyžadují, Komise spolupracuje s dalšími poradními orgány ustavenými Radou. V případě potřeby organizují společná jednání.

            (5) Při plnění úkolů Komise spolupracuje s Odborem Rady Úřadu vlády ČR a Odborem informatiky Úřadu vlády ČR.

            (6) Komise zpracovává rámcový roční plán svých činností a předkládá ho Radě ke schválení v termínu do 30. listopadu předcházejícího kalendářního roku.

            (7) Komise předkládá jednou za rok Radě zprávu o své činnosti, a to vždy do 30. září roku, za který se zpráva zpracovává.

 

Článek 3

Řízení Komise

            (1) Komise pracuje nezávisle a samostatně.

            (2) Činnost Komise řídí její předseda, který je členem Rady a kterého jmenuje a odvolává předseda Rady na návrh Rady. Předsedu Komise volí členové Rady v tajných volbách.

            (3) Předseda Komise je Radě odpovědný za činnost Komise, jedná jejím jménem, řídí její jednání a schvaluje zápis z jednání.

            (4) Předsedu zastupuje místopředseda, kterého volí Komise ze svých členů. Místopředseda může být odvolán na návrh členů Komise. O zvolení či odvolání místopředsedy Komise rozhodují členové Komise tajnou volbou. Postup voleb je upraven Jednacím řádem Komise.

            (5) Úkoly nad rámec odborného dohledu nad prováděním Metodiky zadává Komisi Rada svým usnesením a prostřednictvím předsedy Komise. Pokud předseda Komise není členem předsednictva Rady, může se dále účastnit jednání předsednictva Rady, pokud je pozván předsedou Rady nebo 1. místopředsedou Rady. Pro tato jednání jsou mu zpřístupněny podklady k bodům, jejichž projednání se má účastnit.

 

Článek 4

Členové Komise

            (1) Komise má 7 až 15 členů včetně předsedy. Členství v Komisi je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice.

            (2) Členy Komise volí Rada tak, aby v Komisi byli rovnoměrně zastoupeni přední odborníci na výzkum, vývoj a inovace pro každou oborovou skupinu a klíčovou činnost Komise

a) Natural Sciences,

b) Engineering and Technology,

c) Medical and Health Sciences,

d) Agricultural and Veterinary Sciences,

e) Social Sciences,

f) Humanities and the Arts,

g) Hodnocení výzkumu, včetně aplikovaného a rezortního, vývoje a inovací,

h) Bibliometrie a související obory,

a zástupce MŠMT nominovaný ministerstvem.

            (3) Členy Komise jmenuje a odvolává na návrh Rady předseda Rady. Funkční období člena Komise je čtyřleté. Člen Komise může být jmenován nejvýše na dvě po sobě následující funkční období. Funkční období člena Komise nominováno MŠMT je dáno obdobím, na které je ministerstvem nominován.

            (4) Členství v Komisi je neslučitelné

a) se současným členstvím v

1. předsednictvu Grantové agentury ČR,

2. předsednictvu Technologické agentury ČR,

3. předsednictvu orgánů reprezentací vysokých škol,

4. předsednictvu Akademické rady Akademie věd ČR,

5. v Odborných panelech provádějících odborné posouzení podle Metodiky,

nebo

b) s výkonem funkce statutárního orgánu výzkumné organizace, s výkonem funkce děkana fakulty vysoké školy nebo s výkonem funkce proděkana pro výzkum vysoké školy.

            (5) Členství v Komisi je nezastupitelné. Členové Komise jsou povinni se účastnit jednání a aktivně se podílet na svěřených činnostech.

            (6) V případě, že některý z členů Komise nevykonává svou funkci po dobu nejméně tří měsíců a vysloví-li s tím souhlas většina členů Komise, může předseda Komise navrhnout Radě odvolání a jmenování nového člena Komise.

            (7) Členové Komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o projednávaných materiálech předkládaných Radě a týkajících se činnosti Rady do doby jejich schválení a zveřejnění, to nebrání odborné konzultaci projednávané problematiky.

 

Článek 5

Jednání Komise

            (1) Jednání Komise se řídí jednacím řádem.

            (2) Jednání Komise se koná zpravidla jedenkrát za měsíc, s výjimkou měsíců července a srpna. Termíny a místa jednání jsou stanoveny v rámcovém ročním plánu činnosti.

            (3) Mimořádné jednání Komise se koná na žádost Rady, předsedy Komise nebo jedné třetiny členů Komise, a to do 14 kalendářních dnů po předání žádosti předsedovi Komise. Jednání Komise svolává její předseda.

            (4) Komise má svého tajemníka, který je jmenován ředitelem Odboru Rady při Úřadu vlády ČR, není členem Komise a jeho povinností je poskytovat Komisi informační podporu a zpracovávat zápis.

 

Článek 6

Náklady na činnost a odměny členům Komise

            (1) Náklady na činnost Komise, včetně odměn jejích členů, jsou hrazeny z výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR.

            (2) Při zpracování předem zadaných materiálů hrazených z výdajů určených na zajištění činnosti Rady se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

            (3) Členům Komise náleží za výkon této veřejné funkce odměna, jejíž výši stanoví předseda Rady, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.

 

Článek 6a

Přechodné ustanovení

Členové Komise, jejichž funkční období začalo před nabytím účinnosti tohoto Statutu, zůstávají členy Komise až do skončení svého funkčního období a nevztahují se na ně podmínky slučitelnosti podle článku 4 odst. 4 písm. a) bod 5 a písm. b) tohoto Statutu.

 

Článek 7

Závěrečná ustanovení

            (1) Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu.

            (2) Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje Rada.

            (3) Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády ČR. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné platné znění statutu.

 

 

V Praze dne  10. listopadu 2021

 

 

 

Ing. Andrej Babiš

předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Sdílejte na:

Přílohy