Výsledky vyřazené z Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků 2007

Seznam časopisů vykazovaných poskytovateli jako odborné recenzované časopisy, které nesplňují jejich definici a kde články v nich uvedené budou mít při Hodnocení 2007 bodovou hodnotu 0.

 


Upozornění: Tento seznam byl jednorázově využit při Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007, pro další období nebude využit. Proto upozorňujeme všechny redakce a vydavatele, že jejich požadavky na vyřazení nebo na zařazení na seznam jsou v současné době bezpředmětné.
 

 

Na 225. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 14. září 2007 byla po vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení schválena Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků 2007 (podrobné informace v sekci Hodnocení VaV - 2007).

Zároveň Rada uložila své Komisi pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (dále jen "KHV RVV")[1] předložit na 226. zasedání Rady návrh seznamu časopisů, které jsou vykazovány jako odborné recenzované časopisy, ale přitom nesplňují jejich definici a kde články v nich uvedené budou mít při Hodnocení 2007 bodovou hodnotu 0.

K tomuto kroku vedl Radu především nárůst výsledků výzkumu a vývoje uplatněných jednotlivými resorty (tj. poskytovateli) do Informačního systému výzkumu a vývoje v roce 2007 v kategorii odborných recenzovaných časopisů. Vzhledem k tomu, že počet článků v impaktovaných a kvalitních neimpaktovaných časopisech vzrostl přibližně stejně jako v minulých letech, jde většina nárůstu v kategorii odborných recenzovaných časopisů zřejmě na vrub článků v těch časopisech, které (ve stovkách případů) rozhodně nesplňují definici odborného recenzovaného časopisu - jde např. i o články v denním tisku, sbornících atd.

Ponechání těchto výsledků vykázaných jednotlivými resorty v hodnocení 2007 by vedlo k relativnímu snížení váhy kvalitních výsledků a tím k znevýhodnění výzkumných organizací a poskytovatelů, kteří je dosahují - tj. k přesnému opaku toho, čeho Rada chce hodnocením dosáhnout. Protože většina těchto problematických výsledků byla resorty uplatněna na poslední chvíli (před termínem uzávěrky údajů o výsledcích - podle zákona k 10. září 2007), Rada neměla jinou možnost, než v souladu s Metodikou přistoupit v hodnocení 2007 k tomuto kroku.

Pro hodnocení v r. 2008 a další roky bude tento problém řešen následujícími třemi způsoby:

 1. Součástí návrhu Metodiky 2008 bude seznam neimpaktovaných VĚDECKÝCH a ODBORNÝCH časopisů (tj. pozitivní seznam), u kterých bude prokázáno, že:
  • 1.   recenzní řízení probíhá pod vedením redakční rady, jejíž složení je uvedeno v časopise nebo na webových stránkách časopisu
  • 2.   jedná se o recenzní řízení typu „peer review“, jehož parametry jsou zveřejněny přímo v časopise nebo na webových stránkách časopisu.
  • 3.   výsledky recenzních řízení je možno na požádání zpětně ověřit, tj. provést kontrolu, že zveřejnění článku tedy nezávisí na faktorech, které s odbornou vědeckou úrovní článku nemají co společného.
 2. Při jednáních o návrhu výdajů na výzkum a vývoj v první polovině roku 2008 budou resorty (poskytovatelé) důrazně upozornění na to, že v případě uplatnění takovýchto více než problematických výsledků i v roce 2008 z toho Rada vyvodí důsledky - zatím nic nebrání tomu, aby stejný výsledek nebyl v dalším roce resortem uplatněn znovu, sankce dosud neexistovaly.
 3. V novele zákona č. 130/2002 Sb. bude zakotvena povinnost odborných poradních orgánů poskytovatele tyto výsledky projektů a výzkumných záměrů verifikovat, tento postup opakovaně doporučený Radou na řadě resortů neexistuje a tito poskytovatelé tak neplní povinnosti stanovené zákonem (všechny výsledky mechanicky předají do IS VaV). Při přípravě novely zákona budou diskutovány i další možnosti, zejména oprávnění Rady jako správce a provozovatele IS VaV údaje do IS VaV nezařadit i z jiných než formálních důvodů (což je současný stav).

Při vytvoření seznamu v r. 2007 postupovala KHV RVV v několika krocích. V prvním (17. - 21.9. 2007) byly z více než 60 tisíc výsledků na základě jasných kritérií (dle údajů IS VaV) vyloučeny ty výsledky, které jednoznačně splňují definici recenzovaného časopisu a byl vytvořen podklad pro práci KHV RVV - pracovní seznam cca 1 600 časopisů, které byly podstoupeny k dalšímu posouzení. Ve druhé etapě (21. - 25.9.2007) proběhla interní diskuse KHV RVV o metodě, kterou komise zvolí. Výsledkem druhé etapy byl konsensus KHV RVV o tom, že každý člen uplatní tu metodu/metody, které považuje pro danou skupinu oborů za optimální)[2] s tím, že každý má právo ze seznamu vyloučit ty časopisy, které považuje za odborné (a naopak do něj zařadit ty časopisy, které za odborné nepovažuje). Tak ve třetí etapě (25.9. - 10.10.) bylo v KVH RVV dosaženo jednomyslné shody nad seznamem s cca 900 časopisy, který byl dne 10. října 2007 předložen na 226. zasedání Rady jako výsledek práce KHV.

Na 226. zasedání Rady dne 12. října 2007 Rada přijala následující usnesení:

 1. schvaluje seznam neimpaktovaných časopisů, které nejsou „odbornými recenzovanými časopisy“ a jejichž výsledky nebudou zahrnuty do Hodnocení VaV a jeho výsledků 2007;
 2. ukládá předsednictvu, aby projednalo dne 19. října 2007 návrhy poskytovatelů na vyřazení dalších časopisů ze seznamu uvedeného ad 1);

 

Paralelně s předložením seznamu Radě byl tento seznam dne 10. října 2007 zaslán jednotlivým resortům (poskytovatelům) s žádostí o vyjádření do 17. října 2007. V průvodním textu byl zdůrazněn význam recenzování článků podaných do časopisu („Vzhledem tomu, že názory na odbornost časopisu mohou být a jsou různé, je klíčovým rozlišovacím faktorem jeho recenzování.“).

Do 17. října 2007 z 21 oslovených resortů jich odpovědělo deset a sdružení AVO, celkově navrhly ze seznamu vyřadit (tj. v roce 2007 hodnotit) dalších 45 časopisů. Ve všech případech předsednictvo akceptovalo tvrzení poskytovatelů, že se jedná o recenzovaný časopis.

Dne 19. října 2007 předsednictvo Rady v souladu s usnesením z 226. zasedání Rady schválilo seznam časopisů vykazovaných poskytovateli jako odborné recenzované časopisy, které nesplňují jejich definici a kde články v nich uvedené budou mít při Hodnocení 2007 bodovou hodnotu 0, který je uveden v příloze a který čítá 851 časopisů.

 


[1] KHV RVV je jedním z pěti poradních orgánů Rady, byla ustavena na 225. zasedání Rady a její členové byly na základě návrhů členů Rady zastupujících hlavní orgány a instituce výzkumu a vývoje zvoleni na 225. a 226. zasedání v tajných volbách. KHV RVV nahradila Meziresortní pracovní skupinu pro hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků. Bližší informace v sekci Rada pro výzkum a vývoj - Poradní orgány.

[2] Metod bylo navrženo a poté uplatněno více - od odborného posouzení až po kontrolu citací ve WoS.

 

Sdílejte na:

Přílohy