Jednací řád Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

JEDNACÍ ŘÁD

KOMISE PRO HODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ
A UKONČENÝCH PROGRAMŮ

Článek 1

Úvodní ustanovení

             

    (1) Jednací řád Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „Komise“) je vnitřním předpisem Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“), který upravuje způsob činnosti Komise.

    (2) Jednací řád se vydává podle článku 1 odst. 2 statutu Komise.

 

Článek 2

Termín a místa jednání Komise

    (1) Termíny a místa jednání Komise jsou stanoveny v rámcovém ročním programu (plánu) činnosti Komise podle článku 5 odst. 2 statutu Komise

    (2) Případné změny termínu a místa jednání Komise oznámí předseda Komise řediteli Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Odbor Rady“) a tajemníkovi Komise nejpozději 14 dnů před termínem jednání a zároveň sdělí nový termín a místo jednání členům Komise.

    (3) Jednání Komise svolává její předseda nebo z jeho pověření místopředseda. Pozvánka na jednání v mimořádných termínech musí být doručena členům Komise nejméně 10 dnů před termínem jednání.

    (4) Veškerá korespondence se z důvodů operativnosti provádí pouze elektronicky na adresy elektronické pošty, které jednotliví členové sdělí na prvním jednání Komise.

    (5) Podklady pro jednání Komise připravuje na základě pokynů předsedy Komise a všem členům zasílá, případně jiným způsobem zpřístupňuje, tajemník Komise, a to nejpozději 2 kalendářní dny před termínem jednání. V případě potřeby může být tato lhůta předsedou mimořádně zkrácena. Je-li členům uloženo připravit pro jednání podklady, předají je tajemníkovi nejpozději 3 kalendářní dny před termínem jednání. Pro zařazení dalšího materiálu na program jednání je nutné, aby o předložení požádali minimálně dva členové Komise, kteří si vyžádají souhlas předsedy a materiály musí být předány tajemníkovi nejpozději 3 kalendářní dny před termínem jednání.

 

Článek 3

Průběh jednání Komise

    (1) Komise projednává podklady připravené jejími členy nebo předložené k projednání Radou a připravené Odborem Rady a Odborem informatiky. Předseda Komise může pověřit některého z oborových koordinátorů nebo členů Komise funkcí zpravodaje ke konkrétnímu podkladu. Zpravodaj připraví písemný návrh usnesení k projednávanému dokumentu, popřípadě i příslušné podklady.

    (2) Komise je způsobilá se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

    (3) Jednání Komise je neveřejné. Kromě členů Komise a tajemníka se jejího jednání může pravidelně účastnit zástupce Odboru Rady a Odboru informatiky Úřadu vlády České republiky a kterýkoli člen Rady.

    (4) Komise může na své jednání přizvat další hosty. O této skutečnosti informuje předseda Komise ředitele Odboru Rady minimálně 3 dny před jednáním.

    (5) Jednání Komise řídí předseda. V nepřítomnosti předsedy řídí jednání místopředseda nebo předsedou pověřený oborový koordinátor nebo člen Komise.

    (6) Na počátku jednání Komise schvaluje program jednání, popřípadě jeho úpravy.

    (7) Po projednání bodu programu přijímá Komise usnesení na základě písemného návrhu usnesení. Písemný návrh lze na jednání Komise doplnit formou ústního či písemného pozměňovacího návrhu. Navržené usnesení se považuje za přijaté, nepožádá-li některý člen Komise, aby se o usnesení hlasovalo.

    (8) Pokud se o návrhu usnesení hlasuje, je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů Komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Přítomní členové Rady, další hosté a tajemník nehlasují.

    (9) V případech, které považuje předseda Komise za naléhavé a u kterých je z jejich povahy nezbytné, aby o nich hlasovali členové Komise, může předseda Komise vyhlásit hlasování „per rollam“. V tomto případě:

a) musí být stanoven termín ukončení hlasování, a to nejméně 3 pracovní dny po vyhlášení hlasování,
b) hlasování je platné, účastní-li se ho nadpoloviční většina členů Komise,
c) usnesení je přijato, hlasuje-li pro nadpoloviční většina účastníků hlasování „per rollam“.

    (10) Pokud některý člen nesouhlasí s usnesením, má právo své důvody uvést v zápise z jednání.

 

Článek 4

Volba místopředsedy Komise

    (1) Volba místopředsedy Komise se provádí tajnou volbou. Je nutná nadpoloviční většina členů Komise.

    (2) Členové Komise na každé volební listině označí jimi voleného kandidáta. Označen může být maximálně jeden člen, který má být zvolen. Listina, obsahující více označených členů, bude neplatná.

    (3) Zvolen bude ten navržený kandidát, který obdrží nejvyšší nadpoloviční počet hlasů přítomných členů Komise.

    (4) V případě, že nadpoloviční počet hlasů nezíská žádný kandidát, bude provedeno 2. kolo voleb. Do 2. kola postoupí dva kandidáti, kteří získají v 1. kole největší počet hlasů pod limitem nadpoloviční většiny (v případě rovnosti hlasů budou zařazeni všichni kandidáti se stejným počtem hlasů).

    (5) Ve 2. kole voleb bude zvolen ten kandidát, který obdrží nejvíce hlasů přítomných členů Komise. V případě rovnosti hlasů pro zvolené kandidáty, rozhodne předseda Komise.

 

Článek 5

Informace o činnosti Komise

    (1) O průběhu jednání Komise se pořizuje zápis, jehož součástí jsou i přijatá usnesení. Zápis vyhotovuje tajemník, schvaluje jej předsedající jednání.

    (2) Zápis z jednání Komise obsahuje zejména:

a) informace o tom, kdo zápis pořídil, o místu a datu konání jednání, o tom, kdo byl na jednání přítomen,
b) program jednání,
c) usnesení k jednotlivým bodům programu, včetně usnesení přijatých na základě hlasování „per rollam“ podle čl. 3 odst. 9,
d) další závěry učiněné na jednání.

    (3) Zápis schválený předsedajícím zveřejní tajemník na webové stránce www.vyzkum.cz.

    (4) O výsledcích jednání je předseda oprávněn informovat Radu nebo jejího předsedu, je-li k tomu Radou nebo jejím předsedou vyzván, nebo považuje-li to sám za nutné. Členové Komise, další případní účastníci jednání a tajemník jsou vázáni mlčenlivostí o průběhu jednání Komise a o obsahu materiálů pro jednání do doby jejich schválení a zveřejnění. To nebrání odborné konzultaci projednávané problematiky. Komise může svým usnesením rozhodnout, které své materiály pro jednání zpřístupní odborné veřejnosti, s výjimkou materiálů předkládaných Radě a týkajících se činnosti Rady.

 

Článek 6

Vztahy Komise a Odboru Rady

    (1) Ředitel Odboru Rady jmenuje z řad státních zaměstnanců Odboru Rady tajemníka Komise, který:

a) shromažďuje, zpracovává a rozesílá, případně jiným způsobem zpřístupňuje členům Komise podklady a informace pro jednání,
b) účastní se jednání Komise,
c) vyhotovuje zápis z jednání Komise a po jeho schválení předsedajícím jej zveřejní na internetových stránkách Rady.

    (2) Odbor Rady dále zajišťuje zejména:

a) místnosti pro jednání Komise, pokud o to Komise při předložení návrhu programu (plánu) činnosti požádá a pokud to kapacity Úřadu vlády České republiky umožňují,
b) úhradu dalších nezbytných nákladů na činnost Komise podle článku 6 odst. 1 statutu Komise po jejich schválení návrhu Radou,
c) shromažďování, zpracovávání a rozesílání, popř. jiným způsobem zpřístupňování podkladů a informací pro jednání Komise jejím členům, případně odborné veřejnosti,
d) zveřejňování zápisů z jednání Komise na www.vyzkum.cz,
e) zveřejňování programů (plánů) činnosti Komise a ročních zpráv o činnosti po jejich schválení Radou na www.vyzkum.cz,
f) úhradu prokazatelných cestovních nákladů členů Komise dle článku 6 odst. 3 statutu Komise,
g) administrativní záležitosti spojené s objednáním a finanční úhradou přípravy materiálů pro Komisi dle článku 6 odst. 2 statutu Komise.

    (3) Kontakt s Odborem Rady zabezpečuje předseda, případně místopředseda Komise.

 

Článek 7

Závěrečná ustanovení

    (1) Změny a doplňky tohoto jednacího řádu schvaluje Rada.

    (2) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu.  

    (3) Tento jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce www.vyzkum.cz a v sídle Úřadu vlády České republiky.

 

 

V Praze dne 6. dubna 2020

 

 

Ing. Andrej Babiš  v. r.

předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Sdílejte na:

Přílohy