Příprava návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011

 

Podle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, Rada pro výzkum a vývoj zabezpečuje přípravu návrhu výdajů na výzkum a vývoj jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení podle § 5 odst. 5 zákona.

Pro přípravu tohoto návrhu výdajů byla vytvořena aplikace pro vkládání dat Vklap (http://aplikace.isvav.cvut.cz/vklap - odkaz se otevírá v novém okně). Na stránce http://aplikace.isvav.cvut.cz/vklap/help/online-help/getting-started-SR.html je k dispozici nápověda pro uživatele.

Jednotliví poskytovatelé, kteří předkládají Radě pro výzkum a vývoj své návrhy, obdrželi příslušné datové soubory a byli požádáni o jejich kontrolu a doplnění. Po vytvoření nové verze a její zkontrolování kontrolní službou, zašlou vytisknutou a potvrzenou průvodku dat v listinné podobě Radě pro výzkum a vývoj. Datový soubor poskytovatelé zašlou v elektronické podobě na e-mailovou adresu: "aplikace.rvv(et)vlada.cz".

Směrnice k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2009 a výhledu na léta 2010 a 2011 byla jednotlivým poskytovatelům zaslána a je přílohou této stránky.

Termín pro zaslání dodávek dat je do 15. února 2008.

V případě technických problémů či nejasností je možné kontaktovat technickou podporu, tel. 224 234 797 (v pracovních dnech mezi 9-17 hod.)
nebo e-mailem: "vklap-podpora(et)infoscience.cz".


Vládou schválené výdaje na VaV 2009

Sdílejte na:

Přílohy