Zápis z jednání Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj ze dne 19. března 2008

Přítomni:
RNDr. Alena Blažková, CSc., Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D., MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., MUDr. Dagmar Pohunková, Prof. MUDr. Jiří Rubeš, CSc., Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc., Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Ing. Markéta Bříšková (sRVV)

Omluveni: Ing. Josef Fulka, DrSc ., Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., PhDr. Josef Kuře, Ph.D., Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Doc. PhDr. Petr Sak, CSc.,
Prezenční listina je uložena v sekretariátu RVV.

Jednání řídil: Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc., předseda Bioetické komise

Program jednání

1) Schválení programu jednání
2) Schválení zápisu z jednání dne 12. července 2007
3) Diskuse k podkladu „První návrhy na organizační zajištění NEC Fóra v Praze“
4) Diskuse k tématickým návrhům pro NEC Fórum v Praze
5) Cestovní zprávy z 11. NEC Fóra v Lublani
6) Různé

Ad 1
Po uvítání členů Bioetické komise jejím předsedou doc. Viklickým komise schválila program svého jednání.

Ad 2
Předseda komise vyzval členy k připomínkování zápisu jednání komise z 12. července 2007. Zápis by schválen bez připomínek.

Ad 3
Členům komise byl rozdán materiál „První návrhy na zajištění setkání Národních etických rad (komisí) v době předsednictví ČR v Radě EU v plánovaném termínu 21.-22.5.2009“, který je nezveřejňovanou přílohou tohoto zápisu. Materiál byl podrobně komentován předsedou komise a prodiskutován členy. Hlavní informace se týkala krytí nákladů: cestovné, stravné a ubytování je financováno z Komise EU-DG Research = generální ředitelství pro výzkum, pořádající země zajistí prostory pro zasedání a navazující logistiku a slavnostní večeři. Obsahovou náplň tvoří jak zástupci Komise EU, tak hostitelská země. Za pořádání NEC Fóra v Praze přebírá hlavní odpovědnost sekretariát Rady pro výzkum a vývoj a její poradní orgán Bioetická komise RVV ve spolupráci s Akademií věd ČR, kde její předseda prof. Pačes pověřil prof. Syku, aby zřídil organizační výbor a sekretariát pro NEC Fóra v Praze. Pořádání akce je oficiální součástí programu Předsednictví ČR v Radě EU. Hlavním prostorem pro konání těchto akcí je Kongresové centrum Praha.


Ad 4
Členové komise byli vyzváni, aby navrhli témata i konkrétní přednášky a řečníky, kteří by se mohli aktivně účastnit jednání NEC Fóra. Návrhy, včetně kontaktů na přednášejícího, zasílat na mailovou adresu: dosoudilova.milena@vlada.cz . Červnového jednání k problematice se zúčastní v Paříži prof. Syka.
Členové požádali o možnost seznámit se pro inspiraci s obsahem zhruba tří minulých konferencí NEC Fóra. Předseda přislíbil tyto programy dát k dispozici.

Ad 5
Komise vzala na vědomí cestovní zprávy z 11. zasedání NEC Fóra v Lublani, které zaslali doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc. a PhDr. Josef Kuře, Ph.D.

Ad 6
Dr. Payne informoval, že byla založena nezávislá Rada pro lékařskou etiku při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která si klade za cíl pracovat po vzoru britské Nuffield Council on Bioethics a má zájem přednést příspěvek na NEC Fóru.
Dr. Pohunková informovala, že na dopis doc. Hacha jako předsedy etické komise při ministerstvu zdravotnictví, která však není funkční , nepřišla ve věci žádosti o aktivitu k založení Národní etické komise více než půl roku od MZ žádná odpověď.
Dr. Pohunková upozornila na činnost Fóra etických komisí, o.s., které vede předseda doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Dr. Vonka navrhl, aby některé jednání BK RVV bylo věnováno závažným otázkám personalizované medicíny a nabídl přípravu tohoto bloku, případně stanovisko k dané problematice.
Dr. Blažková požádala o možnost zaslat kontakty na členy BK RVV za účelem případného vyjádření v rámci veřejné diskuse členských států OECD k návrhu doporučení OECD „Draft Guidelines for Human Biobanks and Genetic Research Databases“ (vyhověno).
Dr. Drozenová sdělila, že jedno číslo časopisu Teorie vědy, vydávaného AV ČR, bude věnováno etice ve vědě. Požádala členy komise, aby se, pokud mají zájem, autorsky podíleli článkem v rozsahu cca 10 stran, česky nebo anglicky (čsp. vyjde v angličtině). Vyslovila jako podnět téma historie českých etických komisí. Návrhy na vytvoření článku zasílat na mailovou adresu: wendy.drozenova@seznam.cz

Zapsala: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.
Schválil: Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc.

Sdílejte na: