Postup hodnocení výsledků výzkumných organizací

 

Hodnocením výsledků výzkumných organizací (dále jen „hodnocení výsledků“), se rozumí převedení všech výsledků dané výzkumné organizace na jednu numerickou škálu (tj. kvantifikace výsledků). Hodnocení výsledků se provádí výhradně na základě platných údajů předaných do IS VaV.

Výzkumnou organizací se rozumí subjekt (např. vysoká škola nebo výzkumný ústav) bez ohledu na právní formu (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků nebo do výuky; podniky, které mohou uplatňovat vliv na tento subjekt (podílníci nebo členové) nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám nebo k výsledkům výzkumu tohoto subjektu.

Hodnoceny jsou jen výsledky, které vznikly činností výzkumné organizace, splňují definice výsledků a další předpoklady pro zařazení do Informačního systému VaV (dále jen „IS VaV“) a jsou v něm řádně uvedeny. 

Zpracování výsledků hodnocení je rozděleno do tří etap.
 

První etapa

Výstupem z první etapy hodnocení výsledků budou tři pracovní tabulky, určené jako podklad všem výzkumným organizacím zahrnutým do hodnocení výsledků a poskytovatelům, aby mohli splnit úkol stanovený v rámci druhé etapy hodnocení:

 1. výpis všech hodnocených výsledků včetně jejich bodového ohodnocení (pracovní tabulka A);
 2. výpis výsledků uplatněných v období 2003 až 2007 a do hodnocení výsledků nezahrnutých (pracovní tabulka B);
 3. výpis výsledků, u kterých byl zjištěn rozpor; příslušní poskytovatelé budou vyzvání k opravě údajů do konce roku 2008, opravené údaje však budou využity v hodnocení v následujících letech, v případě neodstranění těchto rozporů nebude daný výsledek v dalším období do hodnocení zahrnut (pracovní tabulka C).

Struktura pracovních tabulek je uvedena v příloze č. 3 Metodiky. Pracovní tabulky budou k dispozici v elektronické podobě k datu 20. listopadu 2008 prostřednictvím www.vyzkum.cz (interní část).

Výsledky první etapy budou zpřístupněny:

 1. poskytovatelům podpory VaV;
 2. zřizovatelům výzkumných organizací zahrnutých do hodnocení výsledků (nebo orgánu, který plní tuto funkci);
 3. výzkumným organizacím zahrnutým do hodnocení výsledků, a to výhradně prostřednictvím příslušných poskytovatelů podpory nebo zřizovatelů výzkumných organizací;
 4. odborným komisím Rady pro výzkum a vývoj.

 

Druhá etapa

V rámci druhé etapy se k výstupům z první etapy mají možnost vyjádřit:

 1. poskytovatelé podpory VaV;
 2. zřizovatelé výzkumných organizací zahrnutých do hodnocení výsledků;
 3. výzkumné organizace zahrnuté do hodnocení výsledků (a to výhradně prostřednictvím příslušných poskytovatelů podpory, jejichž prostřednictvím jsou údaje do IS VaV předávány, nebo prostřednictvím svých zřizovatelů, event. orgánů, které funkci zřizovatele plní);
 4. odborné komise Rady pro výzkum a vývoj.

Vyjádření je možné zasílat do 20. prosince 2008. V rámci vyjádření je možné se vyjadřovat pouze k údajům, které byly příslušnými výzkumnými organizacemi či poskytovateli do RIV předány, případné opravy či doplnění budou zohledněny až v následujícím období (nikoliv v hodnocení výsledků v roce 2008).

V termínu do 15. ledna 2009 budou doručená vyjádření zpracována. O způsobu a výsledku zpracování doručených vyjádření budou jejich odesílatelé informováni.

 

Třetí etapa

Výstupem z třetí etapy hodnocení výsledků bude standardizovaná tabulka – výsledky agregované podle výzkumných organizací (doplňkově podle jejich organizačních jednotek) seřazené abecedně podle skupin dle právní formy výzkumné organizace. Seznam skupin výzkumných organizací podle právní formy je uveden v příloze č. 6 Metodiky. Struktura standardizované tabulky je uvedena v příloze č. 3 Metodiky.

Standardizovaná tabulka bude zveřejněna do 31. ledna 2009. Budou zveřejněny výstupy podle části B.4 Metodiky. Následně Rada pro výzkum a vývoj promítne výstupy z hodnocení výsledků do návrhu institucionální části výdajů na výzkum a vývoj na rok 2010 a výhledu na léta 2011 a 2012. Směrnice pro přípravu rozpočtu výzkumu a vývoje, která bude určena správcům rozpočtových kapitol poskytujících podporu VaV, zahrnující i snížení nebo zvýšení limitů schváleného střednědobého výhledu výdajů na výzkum a vývoj na roky 2010 a 2011 podle výsledků hodnocení výsledků, bude připravena do 31. ledna 2009. Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2010 s výhledem na roky 2011 a 2012 bude vládě předložen nejpozději v červnu 2009.

Výstupy z hodnocení výsledků budou povinným kritériem při posuzování nových požadavků na dotace ze státního rozpočtu na oblast VaV.

 

Sdílejte na: