Postup hodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007

 

Závěrečná hodnocení ukončených programů výzkumu a vývoje poskytovateli (podle části D.3. Metodiky)

Ve smyslu bodu II.1.d) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 mají poskytovatelé zhodnotit vždy do 30. září roku následujícího po ukončení řešení programu jeho dosažené výsledky. V rámci tohoto hodnocení poskytovatelé zhodnotí soulad mezi vyhlášenými podmínkami a dosaženými výsledky, splnění cílů programu, event. jeho podprogramů.

Ve smyslu výše uvedeného usnesení vlády jednotliví poskytovatelé předloží Radě pro výzkum a vývoj (dále jen "RVV") do 31. října 2008 souhrnnou zprávu o vyhodnocení programů končených v roce 2007. Tato zpráva bude zahrnovat:

  1. základní údaje o schváleném programu (kód a název, členění na podprogramy, doba řešení, poskytovatel, kým byl program schválen, plánované celkové náklady a výdaje ze státního rozpočtu na dobu trvání programu, uvedení změn provedených v průběhu řešení),
  2. základní údaje o realizaci programu (počet zveřejněných zadání veřejné zakázky v případě realizace programu ve formě veřejných zakázek ve VaV, počet návrhů předložených v rámci zadávacího řízení na veřejné zakázky) – údaje o veřejných soutěžích a o počtech řešených projektů neuvádět, tyto údaje budou převzaty z IS VaV,
  3. uvedení zvlášť významných výsledků (neuvádět přepis výsledků v RIV); zvlášť významný výsledek musí být konkrétní a přesně identifikovatelný (nelze uvádět např. že výsledkem je řada cenných studií či analýz apod.),
  4. informaci o tom, jakým způsobem bude využito dosažených výsledků (konkrétní využití, nikoliv obecná konstatování, např. že výsledků bude využito při koncepční práci ministerstva apod.),
  5. srovnání dosažených výsledků s cíli programu, tj. zda a jak výsledky dosažené řešením projektů přispěly ke splnění cílů programu a míra splnění cílů programu (vyjádřeno v %),
  6. srovnání dosažených výsledků programu se stavem v zahraničí v době ukončení programu.

Pro posouzení plánovaných a splněných cílů budou využity údaje dodané jednotlivými poskytovateli do IS VaV (schválené cíle programu, údaje o veřejných soutěžích, počty řešených a úspěšně ukončených projektů, skutečné výdaje celkové a ze státního rozpočtu). Tyto údaje nebudou při hodnocení čerpány z jiných zdrojů (vyjádření poskytovatelů apod.), budou-li přesto ve zprávě tyto údaje poskytovatelem uvedeny, budou pouze sloužit k vzájemnému porovnání a RVV se k nim nebude dále vyjadřovat.

 

Hodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2007 (podle části C. Metodiky)

Hodnocení programů je hodnocením efektivnosti využití poskytnuté veřejné podpory VaV podle parametru Index SR definovaného jako poměr všech výsledků daného programu VaV a celkových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu na řešení projektů v rámci daného programu VaV. Hodnocení programů se nezabývá a nebude zabývat hodnocením jednotlivých výzkumných aktivit řešených v rámci programu.

Základem hodnocení programů bude vyhodnocení efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na řešení všech projektů v rámci ukončeného programu.

Výstupem z hodnocení programů bude tabulka, ve které budou uvedeny údaje o hodnocených projektech agregované podle jednotlivých hodnocených programů s uvedením hodnoty Index SR pro každý hodnocený program. Struktura tabulky je uvedena v příloze č. 5 Metodiky.

Údaje v tabulce budou rozděleny do skupin podle porovnání jejich hodnoty Index SR s průměrnou hodnotou Index SR programů:

  1. nadprůměrné programy (zelená skupina) – programy, u nichž výsledky vysoce zhodnotily vynaložené prostředky; hodnota Index SR je vyšší než 130 % průměrné hodnoty Index SR programů;
  2. průměrné programy (šedá skupina) – programy, u nichž výsledky průměrně zhodnotily vynaložené prostředky; hodnota Index SR je v rozmezí od 70 % do 130 % (včetně) průměrné hodnoty Index SR programů;
  3. podprůměrné programy (žlutá skupina) – programy, u nichž výsledky dostatečně nezhodnotily vynaložené prostředky; hodnota Index SR je nižší než 70 % průměrné hodnoty Index SR programů.

RVV bude při hodnocení programů ukončených v roce 2007 rovněž využívat souhrnných zpráv o hodnocení, které k ukončeným programům předloží příslušní poskytovatelé podle části D.3. Metodiky. K těmto zprávám bude při hodnocení programů ovšem přihlíženo jen jako k doplňkovému zdroji informací.

Výsledky hodnocení programů budou předloženy RVV ke schválení v termínu do 27. února 2009. RVV následně předloží souhrnné hodnocení programů ukončených v roce 2007 vládě do 31. března 2009. Po schválení budou výsledky zveřejněny na www.vyzkum.cz.

Sdílejte na: