Zápis z jednání Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj

Přítomni:
RNDr. Alena Blažková, CSc., Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D., Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., PhDr. Josef Kuře, Ph.D., MUDr. Dagmar Pohunková, Prof. MUDr. Jiří Rubeš, CSc., Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc., Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Ing. Markéta Bříšková (sRVV)

Omluveni: Ing. Josef Fulka, DrSc., MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
Prezenční listina je uložena v sekretariátu RVV.

Hosté: Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., PhDr. Miroslava Kopicová

Jednání řídil: Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc.

Program jednání

1) Prezence
2) Schválení zápisu z jednání dne 19. března 2008
3) Organizační změny + volby
4) Výběr přednášejících a témat na NEC Forum ve dnech 4.-5.června 2009
5) Informace o stavu přípravy NEC Fora (prof. Syka, doc. Viklický, ing. Bříšková)
6) Diskuse k materiálům, rozesílaným na vědomí k problematice bioetiky
7) Různé


Ad 1
Po uvítání členů Bioetické komise doc. Viklickým komise schválila program svého jednání.

Ad 2
Zápis z jednání z 19. března 2008 byl schválen bez připomínek.

Ad 3
Doc. Viklický sdělil členům Bioetické komise, že v důsledku ukončení jeho členství v Radě pro výzkum a vývoj přestal být předsedou Bioetické komise (předseda musí být členem Rady pro výzkum a vývoj podle zákona č. 130/2002 Sb.). PhDr. Miroslava Kopicová, 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj, poděkovala doc. Viklickému za jeho mnoholetou záslužnou práci ve funkci předsedy Bioetické komise a navrhla doc. Viklického jako místopředsedu Bioetické komise na přechodné období, než bude jmenován nový předseda. Po tuto dobu bude Bioetická komise mít dva místopředsedy. Přítomní členové Bioetické komise vyjádřili svůj souhlas s tímto návrhem hlasováním: 9 hlasů pro, 1 se zdržel.

Ad 4
Komise projednala podané návrhy na témata a přednášející pro NEC Forum 4.-5. června 2009 v Praze. Po rozsáhlé diskusi z podaných návrhů vybrala komise témata a přednášející (jejich seznam je v příloze). Jde o seznam pouze orientační, konkrétní témata a přednášející budou stanoveny až při přípravných jednáních s DG Research Evropské komise v návaznosti na program předchozího NEC Fora ve Francii v listopadu 2008.

Ad 5
Prof. Syka informoval o červnovém jednání v Paříží k přípravě a návaznosti NEC Fora ve Francii (27.-28. 11. 2008) a v České republice (4.-5. 6. 2009). Zástupci Evropské komise projevili zájem zejména o problematiku neuroetiky a tvorby hybridů kmenových buněk. Ing. Bříšková přednesla zprávu o dosavadní přípravě NEC Fora v Praze.

Ad 6
Diskuse k rozeslaným materiálům se týkala především poslaných návrhů na témata a přednášející pro NEC Forum 4.-5. června 2009 v Praze.

Ad 7
Prof. Syka informoval o významné bioetické akci, která se bude konat 27.-28. ledna 2009 v Praze - konference „Research Integrity: A European Perspective“ pořádaná Evropským forem GCP.

Zapsal: Dr. Josef Kuře

Sdílejte na: