Koncepce Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací na období let 2009 až 2012

 

Koncepce Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací na období let 2009 až 2012 (dále jen "Koncepce") je zpracována na základě úkolu daného předsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj vládou, a to jejím usnesením ze dne 26. března 2008 č. 287 k návrhu Reformy VaVaI [bod II.1.d) uvedeného usnesení].

Tato Koncepce nenahrazuje informační koncepci, jak ji pro informační systémy veřejné správy definuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to rovněž se zřetelem k vyhlášce č. 53/2007 Sb., o referenčním rozhraní, a k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

Koncepce ve své úvodní části definuje vazbu Informačního systému výzkumu a vývoje (dále jen "IS VaV") na právní předpisy a jiné vládou nebo Radou pro výzkum a vývoj schválené koncepční dokumenty (např. Reforma VaVaI nebo Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje). Dále je proveden popis současného stavu (z tohoto současného stavu vychází další rozvoj IS VaV) a opatření, která byla realizována na základě předchozí koncepce nebo ostatních opatření realizovaných v předchozím období.

V další části Koncepce jsou pak pro jednotlivé oblasti (části IS VaV) definovány budoucí potřeby, vycházející z výše uvedených materiálů a z návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb., která byla vládou schválena dne 10. 9. 2008 usnesením č. 1145 a dne 1. 10. 2008 byla postoupena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Zejména je kladen důraz na Rejstřík informací o výsledcích (dále jen „RIV“), podle kterého (resp. podle údajů v něm obsažených) bude na základě Reformy VaVaI postupně od roku 2009 (po roce 2011 zcela) prováděno rozdělování finančních prostředků pro institucionální podporu výzkumu a vývoje jednotlivým poskytovatelům a jejich prostřednictvím pak příjemcům této podpory.

Koncepce zohledňuje zkušenosti s IS VaV za období od roku 2000 a dopady jednotlivých opatření, vyplývajících z koncepce za předchozí období. Dále Koncepce IS VaV zapracovává úkoly dané schválenou Reformou VaVaI. Koncepce IS VaV rovněž reaguje na změny vyplývající z návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

V závěru jsou pak definována konkrétní a cílená opatření – celkem 31, která budou realizována v období do roku 2012 (nejvíce opatření bude realizováno v letech 2009 až 2010, některá opatření jsou realizovatelná až po nabytí účinnosti novely zákona č. 130/2002 Sb., která byla 1. 10. 2008 předložena Parlamentu).

Koncepce byla schválena usnesením vlády ze dne 3. 11. 2008 č. 1335.

Sdílejte na:

Přílohy