Kritéria pro vyřazení výsledků z hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009

 

Na základě závěrů 240. zasedání Rady pro výzkum a vývoj byla aktualizována kritéria pro druh výsledku B - knihy.

Rada pro výzkum a vývoj na svém 239. zasedání dne 16. ledna 2009 schválila (na návrh Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje) kritéria pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009.

Kritéria jsou stanovena pro jednotlivé druhy hodnocených výsledků.

Nejsou zahrnuty výsledky druhu V - výzkumná zpráva, neboť podle definice: "Jedná se o takový výsledek, který je v souladu s § 4 písm. g) nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, výsledkem obsahujícím utajované informace podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 244/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 56/1999 Sb.)." je možné takové výsledky do RIV zařadit pouze tehdy, pokud obsahují utajované informace, což je jediným kritériem.  

 

Druh výsledku: B – knihy (vztah i k výsledku C – kapitola v knize)

údaj
kód podle Popisů pro RIV
podle čeho vyřazovat
důvod vyřazení z hodnocení
ISBN
R27
existence a platnost
ISBN neexistuje (nepřiděleno), nebo
ISBN není platné
Počet stran
R33
počet stran
méně než 50 (definice výsledku stanovuje počet normostran 100, dle ověření tato hodnota odpovídá 50 stranám formátu A4)
Předání povinných výtisků
---
evidence Národní knihovny ČR
do Národní knihovny nebyly předány povinné výtisky (pouze v případě knih vydaných nakladatelstvím v České republice)
Žánrové zařazení knihy
---
evidence Národní knihovny ČR
dle evidence Národní knihovny má kniha jiný žánr než odpovídající žánr (pouze v případě knih vydaných nakladatelstvím v České republice)

 

Druh výsledku: Jimp – články v impaktovaných časopisech

údaj
kód podle Popisů pro RIV
podle čeho vyřazovat
důvod vyřazení z hodnocení
ISSN
R14
ISSN je ve WoS
ISSN není ve WoS vedeno
Druh článku
---
druh dle WoS
článek nemá dle WoS příznak Article nebo Review nebo Letter nebo Proceedings Paper

 

Druh výsledku: Jneimp – články v neimpaktovaných časopisech

údaj
kód podle Popisů pro RIV
podle čeho vyřazovat
důvod vyřazení z hodnocení
ISSN
R14
evidence ISSN
časopis podle ISSN není obsažen v:
- Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, nebo
- některé ze světově uznávané databázi zvolené pro hodnocení (Scopus, ERIH)
Počet stran
R21
počet stran
méně než 2 strany

 

Druh výsledku: P, F, Z, G, H, L, N, R, S, T – aplikované výsledky

údaj
Kód podle Popisů pro RIV
podle čeho vyřazovat
důvod vyřazení z hodnocení
P – patenty
F – užitný a průmyslový vzor
Číslo patentu nebo vzoru
R23
správné číslo dokumentu (nikoliv číslo přihlášky)
- číslo patentu nebo vzoru u daného patentového úřadu neexistuje nebo není dohledatelné, nebo
- uvedené číslo neodpovídá číslu dokumentu, ale jinému údaji u patentového úřadu vedeného (např. číslo přihlášky, číslo zveřejněné přihlášky), nebo
- číslo dokumentu není číslem patentu nebo průmyslového nebo užitného vzoru
Datum udělení patentu nebo zápisu vzoru
R53
správnost údajů
údaje nesouhlasí s údaji příslušného patentového úřadu
Kategorie podle území ochrany (vydavatel)
RX2
správnost údajů
údaje nesouhlasí s údaji příslušného patentového úřadu
 
 
 
 
Z – poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno, léčebný postup
S – prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, SW, užitný a průmyslový vzor
T – dříve S + Z
G – prototyp, funkční vzorek
H – právní předpis, norma, směrnice
L – specializovaná mapa
N – certifikovaná metodika
R - software
Splnění definic pro daný druh výsledku bude posuzován individuálně.
 

Datum zveřejnění: 20. 1. 2009
Aktualizováno: 17. 2. 2009, 26. 6. 2009

Sdílejte na: