Hodnocení výsledků druhu Jimp - článek v impaktovaném časopise

 

Výsledkem druhu Jimp jsou výsledky (články) publikované v časopisech, které jsou zařazeny do databáze Web of Science a kterým je dle Journal Citation Report (Thomson Reuters) stanoven parametr IF.

Hodnoty IF a seznam časopisů s IF jsou převzaty z databáze Journal Citation Report za rok 2007.

 

Výpočet bodové hodnoty výsledku Jimp (dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008):

Bodová hodnota = 5 + 140 × Faktor, kde:

     Faktor = (1 - N) / (1 + (N / 0,14)), kde:

          N = (P - 1) / (Pmax - 1), kde:

P = pořadí časopisu v daném oboru dle Web of Science v řadě seřazené sestupně podle IF;
Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru dle Web of Science

V případě, kdy je časopis zařazen do více oborů, bude pro hodnocení použito toho oboru, u něhož bude dosaženo lepšího pořadí v oboru v poměru k celkovému počtu časopisů v oboru (tj. je-li např. časopis v oboru A s celkem 10 časopisy bude časopis podle IF na 6. místě, a v oboru B s celkem 60 časopisy bude časopis v pořadí na 10 místě, bude pro hodnocení použito oboru B; výpočet bodů pro obor A = 17,5, obor B = 61,8).

 

Hodnoceny byly pouze články, které mají dle WoS příznak Article nebo Review nebo Letter, tzn. nebyly hodnoceny články s příznakem Meeting Abstracts nebo Editorial Material nebo Book Review nebo Correction.

V přiloženém dokumentu je uveden seznam časopisů, které jsou do databáze WoS zařazeny - řazeno podle ISSN. Údaj o bodové hodnotě u časopisu znamená, že v něm publikovaný výsledek obdržel uvedený počet bodů pro Hodnocení 2008. 

 

Sdílejte na:

Přílohy