Postup hodnocení výsledků výzkumných organizací

 

Hodnocením výsledků výzkumných organizací (dále jen „hodnocení výsledků“), se rozumí převedení výsledků všech výzkumných organizací na společnou numerickou škálu (tj. kvantifikace výsledků). Hodnocení výsledků se provádí výhradně na základě platných údajů předaných do IS VaV (povinnost předávat platné údaje o projektech a výzkumných záměrech a jejich výsledcích je dána zákonem č. 130/2002 Sb., povinnost předávání platných údajů do IS VaV se vztahuje na všechny příjemce veřejné podpory a její splnění je nezbytnou podmínkou pro poskytování této podpory).

Výzkumnou organizací se rozumí subjekt (např. vysoká škola nebo výzkumný ústav) bez ohledu na právní formu (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků nebo do výuky; podniky, které mohou uplatňovat vliv na tento subjekt (podílníci nebo členové) nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám nebo k výsledkům výzkumu tohoto subjektu. Jedná se o veřejné výzkumné instituce (podle zákona č. 341/2005 Sb.), vysoké školy (podle zákona č. 111/1998 Sb.), příspěvkové organizace (podle zákona č. 219/2002 Sb. a č. 250/2000 Sb.), organizační složky státu (podle zákona č. 219/2000 Sb.), organizační složky územních samosprávných celků (podle zákona č. 250/2000 Sb.) a další organizace splňující požadavky podle § 28 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje; nezbytnou podmínkou uvedených skupin však je, že jejich hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií (subjekty splňující požadavky na výzkumné organizace podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (vydáno v Úředním věstníku EU dne 30. prosince 2006) budou uvedeny jako výzkumné organizace v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV na základě sdělení poskytovatelů podpory, u nichž budou získávat institucionální podporu).

Seznam výzkumných organizací zařazených do hodnocení výsledků je tvořen na základě sdělení příslušných poskytovatelů institucionální podpory. RVV neposuzuje, zda daný subjekt (příjemce podpory) splňuje či nesplňuje požadavky kladené na výzkumné organizace.

Hodnoceny jsou jen výsledky, které splňují definice výsledků a další předpoklady pro zařazení do IS VaV a jsou v něm řádně uvedeny.

 

První etapa

Výstupem z první etapy hodnocení výsledků budou tři Tabulky, určené jako podklad všem výzkumným organizacím zahrnutým do hodnocení výsledků a poskytovatelům, aby mohli splnit úkol stanovený v rámci druhé etapy hodnocení:

 1. výpis všech hodnocených výsledků včetně jejich bodového ohodnocení a podílu jednotlivých předkladatelů podle části B.3.1.2. a B.3.1.3. Metodiky (Tabulka 1);
 2. výpis výsledků uplatněných v období 2004 až 2008 a z hodnocení vyřazených (Tabulka 2);
 3. výpis výsledků, u kterých byly zjištěny rozpory a nesrovnalosti podle části B.3.1.4. Metodiky (Tabulka 3).

Struktura Tabulek 1 až 3 je uvedena v příloze č. 3 Metodiky. Tabulky budou k dispozici v elektronické podobě k datu 20. listopadu 2009 prostřednictvím www.vyzkum.cz. Výsledky první etapy budou zpřístupněny:

 1. poskytovatelům podpory VaV;
 2. zřizovatelům výzkumných organizací zahrnutých do hodnocení výsledků (nebo orgánu, který plní tuto funkci);
 3. výzkumným organizacím zahrnutým do hodnocení výsledků, a to výhradně prostřednictvím příslušných poskytovatelů podpory nebo zřizovatelů výzkumných organizací;
 4. odborným komisím RVV.

 

Druhá etapa

V rámci druhé etapy se k výstupům z první etapy mají možnost vyjádřit:

 1. poskytovatelé podpory VaV;
 2. zřizovatelé výzkumných organizací zahrnutých do hodnocení výsledků;
 3. výzkumné organizace zahrnuté do hodnocení výsledků (a to výhradně prostřednictvím příslušných poskytovatelů podpory, jejichž prostřednictvím jsou údaje do IS VaV předávány, nebo prostřednictvím svých zřizovatelů, event. orgánů, které funkci zřizovatele plní);
 4. odborné komise RVV.

Vyjádření je možné zasílat do 4. prosince 2009. V rámci vyjádření je možné se vyjadřovat pouze k údajům, které byly příslušnými výzkumnými organizacemi či poskytovateli do RIV předány, případné opravy či doplnění budou zohledněny až v následujícím období (nikoliv v hodnocení výsledků v roce 2009). Ve vyjádření nelze požadovat opravu údajů předaných do RIV jiným způsobem než podle § 30 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. (nelze např. argumentovat tím, že při předávání údajů došlo k administrativní chybě a že poskytovatel tímto požaduje opravu údaje o počtu stran knihy u některého konkrétního výsledku). V termínu do 20. ledna 2010 budou doručená vyjádření zpracována. O způsobu a výsledku zpracování doručených vyjádření budou jejich odesílatelé informováni. 

 

Třetí etapa

Výstupem z třetí etapy hodnocení výsledků bude Tabulka 4 – výsledky agregované podle výzkumných organizací a podle jejich organizačních jednotek seřazené abecedně s uvedením právní formy výzkumné organizace. Seznam právních forem výzkumných organizací je uveden v příloze č. 6 Metodiky. Struktura Tabulky 4 je uvedena v příloze č. 3 Metodiky.

Tabulka 4 bude zveřejněna do 31. ledna 2010. Budou v ní zveřejněny výstupy podle části B.4. Metodiky. Následně RVV promítne výstupy z hodnocení výsledků do návrhu institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 a výhledu na léta 2012 a 2013. Směrnice k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace, která bude určena správcům rozpočtových kapitol poskytujících podporu na VaV, zahrnující i snížení nebo zvýšení limitů schváleného střednědobého výhledu výdajů na výzkum a vývoj na roky 2011 a 2012 podle výsledků hodnocení výsledků, bude připravena do 31. ledna 2010. Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2011 s výhledem na roky 2012 a 2013 bude vládě předložen nejpozději v červnu 2010.

Výstupy z hodnocení výsledků budou pro poskytovatele povinným kritériem při posuzování nových požadavků výzkumných organizací na dotace (účelová i institucionální podpora) ze státního rozpočtu na VaV.

Sdílejte na: