Postup hodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2008

 

Závěrečná hodnocení ukončených programů výzkumu a vývoje poskytovateli (podle části D.3. Metodiky)

Ve smyslu bodu II.1.d) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 mají poskytovatelé zhodnotit vždy do 30. září roku následujícího po ukončení řešení programu jeho dosažené výsledky. V rámci tohoto hodnocení poskytovatelé zhodnotí soulad mezi vyhlášenými podmínkami a dosaženými výsledky, splnění cílů programu, event. jeho podprogramů.

Ve smyslu výše uvedeného usnesení vlády jednotliví poskytovatelé předloží RVV do 30. října 2009 souhrnnou zprávu o vyhodnocení programů ukončených v roce 2008. Tato zpráva bude zahrnovat:

  1. základní údaje o schváleném programu (kód a název, členění na podprogramy, doba řešení, poskytovatel, kým byl program schválen, plánované celkové náklady a výdaje ze státního rozpočtu na dobu trvání programu, uvedení změn provedených v průběhu řešení),
  2. základní údaje o realizaci programu (počet zveřejněných zadání veřejné zakázky v případě realizace programu ve formě veřejných zakázek ve VaV, počet návrhů předložených v rámci zadávacího řízení na veřejné zakázky) – údaje o veřejných soutěžích a o počtech řešených projektů neuvádět, tyto údaje budou převzaty z IS VaV,
  3. uvedení zvlášť významných výsledků (neuvádět přepis výsledků v RIV); zvlášť významný výsledek musí být konkrétní a přesně identifikovatelný (nelze uvádět např. že výsledkem je řada cenných studií či analýz apod.),
  4. informaci o tom, jakým způsobem bude využito dosažených výsledků (konkrétní využití, nikoliv obecná konstatování, např. že výsledků bude využito při koncepční práci ministerstva apod.),
  5. srovnání dosažených výsledků s cíli programu, tj. zda a jak výsledky dosažené řešením projektů přispěly ke splnění cílů programu a míra splnění cílů programu (vyjádřeno v %),
  6. srovnání dosažených výsledků programu se stavem v zahraničí v době ukončení programu.

V případě, že poskytovatelem předložené zprávy nebudou obsahovat všechny požadované náležitosti, budou poskytovatelé vyzváni k nápravě; pokud náprava provedena nebude, bude tato skutečnost obsažena v Souhrnném vyhodnocení předkládaném vládě podle části C.4. Metodiky.

Pro posouzení plánovaných a splněných cílů budou využity údaje dodané jednotlivými poskytovateli do IS VaV (schválené cíle programu, údaje o veřejných soutěžích, počty řešených a úspěšně ukončených projektů, skutečné výdaje celkové a ze státního rozpočtu). Tyto údaje nebudou při hodnocení čerpány z jiných zdrojů (vyjádření poskytovatelů apod.); budou-li přesto ve zprávě tyto údaje poskytovatelem uvedeny, budou pouze sloužit k vzájemnému porovnání a RVV se k nim nebude dále vyjadřovat, případně bude poskytovatelům usnesením vlády k Souhrnnému vyhodnocení podle části C.4. Metodiky uloženo provést nápravu.

 

Hodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2008 (podle části C. Metodiky)

Hodnocení programů je hodnocením efektivnosti využití poskytnuté účelové podpory poskytované podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. (dále jen „účelová podpora“) podle parametru Index SR definovaného jako poměr celkového bodového ohodnocení všech výsledků daného programu VaV a celkové účelové podpory poskytnuté ze státního rozpočtu na řešení projektů v rámci daného programu VaV.

Hodnocení programů se nebude zabývat hodnocením jednotlivých projektů řešených v rámci programu. Hodnocení jednotlivých projektů je podle zákona č. 130/2002 Sb. plně a pouze v kompetenci toho poskytovatele, který poskytoval veřejnou podporu na řešení výzkumných aktivit v rámci daného programu VaV.

Výstupem z hodnocení programů bude Tabulka P2, ve které budou uvedeny údaje o hodnocených projektech agregované podle jednotlivých hodnocených programů s uvedením hodnoty Index SR pro každý hodnocený program. Struktura Tabulky P2 je uvedena v příloze č. 5 Metodiky.

RVV bude při hodnocení programů ukončených v roce 2008 rovněž využívat souhrnných zpráv o hodnocení, které k ukončeným programům předloží příslušní poskytovatelé podle části D.3. Metodiky. K těmto zprávám bude při hodnocení programů ovšem přihlíženo jen jako k doplňkovému zdroji informací.

Výsledky hodnocení programů budou předloženy RVV ke schválení. RVV následně předloží Souhrnné vyhodnocení programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2008 (dále jen „Souhrnné vyhodnocení“) vládě do 31. března 2010. Po schválení budou výsledky zveřejněny na www.vyzkum.cz.

Sdílejte na: