Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008

Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Ing. Jan Fischer, CSc., předložil vládě Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008. Účelem hodnocení bylo posoudit nejen míru efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na řešení programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ale také zda bylo dosaženo očekávaných cílů a jestli výsledky odpovídají vynaloženým prostředkům.

Do hodnocení byly zahrnuty čtyři programy – dva Ministerstva obrany (Profesionalizace armády ČR a Reforma ozbrojených sil ČR), a po jednom Ministerstva životního prostředí (Racionální využití energie a obnovitelné zdroje) a Českého báňského úřadu (Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu).

V rámci těchto programů bylo řešeno celkem 129 projektů, na které byla poskytnuta veřejná podpora ve výši 983.985 tis. Kč (průměrná podpora činila 7,63 mil. Kč na každý projekt), a jejichž řešením vzniklo celkem 250 výsledků, z toho 70 % bylo výsledky tzv. aplikovanými (zejména technologie, prototypy, software) a 30 % výsledků bylo publikováno v odborných knihách a časopisech. Ze srovnání s obdobnými hodnoceními, prováděnými v předchozích letech vyplynulo, že poskytovatelé kladou větší důraz na tvorbu aplikovaných výsledků.

Kvalitních výsledků bylo dosaženo řešením programů Českého báňského úřadu a programu Ministerstva obrany (Profesionalizace Armády České republiky). Cíle naopak nenaplnil druhý program Ministerstva obrany (Profesionalizace armády ČR) a program Ministerstva životního prostředí).

Souhrnné vyhodnocení bude jedním z podkladů využitým při návrhu výdajů ze státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Vláda na svém jednání dne 29. března 2010 usnesením č. 248 Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008 schválila. 

Sdílejte na:

Přílohy